Integritetsinformation


Det är viktigt för oss på Grefab att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Så skyddar vi dina personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (DSF) börjar tillämpas den 25 maj 2018. Det är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen, PuL. Mycket blir sig likt, men kraven skärps på hur vi får behandla dina personuppgifter.

Grefab värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Grefab dina uppgifter

När du använder dig av Grefabs tjänster innebär det att du har lämnat information som behövs för att vi ska kunna skriva avtal med dig.

Ibland händer det att Grefab hämtar personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om att vi söker efter din folkbokföringsadress i andra offentliga källor.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, avtalshistorik-, betalningsinformation och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Grefab har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Grefab kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Grefab och Grefabs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Grefab.  Uppgifterna  lämnas till vårt försäkringsbolag (Göta Lejon)  i samband med utredning av skada.

Grefab lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Grefab måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så länge spara vi dina uppgifter

Grefab sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Grefab och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när Grefab får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Du kan se dina avtal med Grefab som är kopplade till Göteborgs Stads e-tjänster genom att logga in med mobilt bank-id.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Grefab är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt klaga till Integritetsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Cookies

Grefabs webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.
Så hanterar Göteborgs Stad cookies.

Ändringar och tillägg till integritetsinformationen

Denna integritetsinformation kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Dataskyddsombud och registerutdrag

Vårt dataskyddsombud når du genom att mejla till: dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du: Kontaktcenter 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se

Du kan också besöka Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter. Du vänder dig även till IMY om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.