Investering/underhåll

Styrelsen beslutar, på sista mötet varje år, om budget och affärsplan för kommande år. Informationen på denna sida visar beslutade investering och underhåll för perioden 2023--2027.

Underhålls- och investeringsplan för Grefab 2023-2027

2023
Planen innebär att Grefab avsätter 5 mkr för underhåll och investerar för upp till 10 mkr, under förutsättning att erforderliga myndighetstillstånd ges. De inventeringar som gjorts gällande el och VA resulterar nu i ett arbete där Grefab planerar för el-arbeten under lång tid framåt.

Investeringar 2023

Tonvikt kommer under 2023 att läggas på att säkra Grefabs anläggningar.

 1. Trailerhanteringen i Hovås, Björlanda Kile och Hinsholmen behöver effektiviseras.
 2. Båtplatssystemet och e-tjänsterna utvecklas.
 3. Inpasseringssystemet förbättras.
 4. VA kopplas in i Lindholmen och Killingsholmen.
 5. Kameror vid grindar


Budgeterade kostnader investeringar

Projekt

Hamn

Reinvestering

Tidplan

Vågbrytare och Brygga

Hinsholmen

11 mnkr

2023

Elanläggning

Hinsholmen

500 tkr

2023

Elanläggning

Björlanda kile

500 tkr

2023

Trailerhantering

Björlanda Kile

500 tkr

2023

Trailerhantering

Hovås

500 tkr

2023

Trailerhantering

Hinsholmen

500 tkr

2023

VA-anslutning 

Killingholmen

250 tkr

2023

VA-anslutning

Lindholmen

250 tkr

2023

e-tjänster

Grefab

500 tkr

2023

Inpasseringssystem

Grefab

500 tkr

2023


Totalt

15 mnkr

2023

Underhåll 2023


Grefab kommer att rikta resurser mot säker el både gällande drift och förbrukning. Underhåll av främst båtplatsers pålar och bryggor kommer att genomföras i alla hamnar under året. Vid behov kommer dessa arbeten att bli mer genomgripande och inbegripa även arbeten på konstruktionen och övergå i reinvestering. Underhållsarbeten kommer att genomföras i samtliga hamnar gällande byggnader, el, belysning och vatten. I syfte att öka hållbarheten ekonomiskt och miljömässigt. Underhållsmuddring kommer att genomföras i Fiskebäck.

Genomfört underhåll vinter-vår 2021

Björlanda

 • Städat skrabbegårdarna och spolat bryggdäck
 • Bytt tak på mastskjul
 • Ny flytbrygga T levereras december 2021

Torslanda

 • Nya hyttdörrar och bryggplåtar

Saltholmen

 • Nya hyttdörrar och halkskydd på trappor
 • Bryggrenovering i inre hamnen

Hinsholmen

 • Städat skrabbegårdarna och röjt sly runt hamnen
 • Spolat bryggor
 • Ny kundtoalett

Fiskebäck

 • Ny bom vid skäret
 • Asfaltering och spolning av bryggor
 • Byte av hyttdörrar

Hovås

 • Spolning av bryggor
 • Ny flytbrygga F levereras december 2021

 Investeringar 2023-2027

 1. Palissaden i Hinsholmskilen ersätts med en flytande betongbrygga med goda vågbrytande egenskaper.
 2. Sedan 2013 Har planer på utveckling av hamnen i Hovås diskuterats. Efter den inspektion av bryggorna som genomfördes under 2019 påbörjas nu planeringsfasen för ett större arbete.
Budgeterad investeringar 2023--2027

Projekt

Hamn

Reinvestering

Tidplan

Vågbrytare i Betong

Hinsholmskilen

8 mnkr

2023--24

Bryggor

Hovås

15 mnkr

2024--25

 

Underhåll 2023--2027

Det eftersatta underhållet ställer krav på en fortsatt insats i jämn takt. Där vi förbättrar asfaltsytor, bryggor och el- och vatteninstallationer i samtliga anläggningar. Resurser kopplat till åtgärder för miljö och laddinfrastruktur för fritidsbåtar utreds och genomförs.

Bolagshandlingar

Om du önskar läsa hela beslutsunderlaget till styrelsen hittar du det under bolagshandlingar, sammanträdesdatum 2022-11-22