Foto: Klas Eriksson

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) Grefab ska verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Bolaget får också i begränsad omfattning tillhandahålla gästplatser.

Ägardirektiv

Grefab ska medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget ska eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar till områdets friluftsliv. Vidare ska Grefab bidra till en god miljöutveckling inom hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan.

Grefab ska anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/
marinor för båtägare i ägarkommunerna. För att tillgodose bolagets långsiktiga behov av mark ska samverkan ske med ägarkommuns organ för planering och markexploatering. Bolaget ska inte äga mark.


Mot bakgrund av verksamhetens art, ska bolaget vidta förebyggande åtgärder för att undvika person- och sakskador.

Grefab ska samverka med intressesammanslutningar och branschorganisationer för att fånga upp trender som kan utveckla bolaget. Ett led i detta arbete är att söka samverkan med berörda organ för utveckling av friluftsliv och turism.

Bolaget ska ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten ska därför inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Finansiering av bolaget ska i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger. Styrelsen ska fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.

I hamnverksamhet finns behov av kringservice. För att öka serviceutbudet i hamnarna ska i första hand samverkan sökas med privata företag eller båtföreningar.
Med hänvisning till aktieägaravtalet får bolaget inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån.
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska föregås av ställningstagande av respektive ägare. Grefab ska kontinuerligt hålla ägarna informerade om verksamheten och om planerade åtgärder av strategisk betydelse. Bolaget ska i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna med underlag och information.  

Generellt ägardirektiv

Eftersom Grefab är ett regionalt bolags som ägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille och Ale så omfattas bolaget även av det generella ägardirektivet som antagits av samtliga delägarkommuner.

Du kan läsa mer om det generella ägardirektivet här.