Foto: Frida Winter

Klimatneutrala Göteborg 2030


Vi befinner oss i en tid som FN kallar ”the Decade of Action”, ett decennium som kräver ökad ambitionsnivå och fler åtgärder för att leverera på hållbarhetsmålen till år 2030. Än så länge genomförs inte åtgärder i den takt eller omfattning som krävs för att vi ska uppfylla de 17 hållbarhetsmålen. Detta gäller inte minst i klimatfrågan, där vi under en längre tid haft formulerade mål och handlingsplaner, men där den stora utmaningen fortfarande ligger i genomförandet.

Samhällsutmaningarna som är kopplade till klimatförändringarna är många och vi måste gemensamt bidra till att öka omställningstakten och skapa möjligheter för att alla ska kunna leva ett gott liv i Göteborg i framtiden. Göteborg är en av nio svenska städer som ingår i den nationella satsningen att leda omställningen till klimatneutrala städer till år 2030. Arbetet sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Syftet är att de nio städerna Göteborg, Enköping, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö ska vara föregångare för andra städer genom att testa, experimentera och driva på innovationen för att nå klimatneutralitet till 2030. Projektet Klimatneutrala Göteborg 2030, som leds av miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, genomförs tillsammans med flera olika förvaltningar i kommunen, samt tillsammans med flera externa aktörer och organisationer.

Projektet testar nya innovativa styr- och ledningsmodeller

För att kunna nå våra klimatmål och samtidigt möta de stora samhällsutmaningar som klimatfrågan innebär, behöver vi öka omställningstakten och förmågan att utveckla lösningar. Detta kräver nytänkande, kreativitet och samarbete! Vi behöver hitta nya sätt att organisera oss, arbeta och fatta beslut. Syftet med projektet Klimatneutrala Göteborg 2030 är därför att utforska och testa nya innovativa styr- och ledningsmodeller för att åstadkomma klimatomställning. Genom att hantera komplexa kunskapsunderlag, ta itu med målkonflikter, öka samordningen inom Göteborgs Stad och kommunikationen med medborgarna, kan vi utveckla modeller för samskapande och skapa förståelse och acceptans mellan olika aktörer för de beslut som tas och som syftar till att öka omställningstakten.

Det här ska vi göra

Göteborg har ett nytt miljö- och klimatprogram med ambitiösa mål för staden. Den övergripande utmaningen för att nå programmets miljö- och klimatmål är att öka takten i genomförandet och se till att de åtgärder som genomförs ger ökad effekt. Detta kräver samverkan och programmet innehåller därför sju utmaningsdrivna tvärgående strategier. Genomförandet av strategierna förutsätter nya arbetssätt och strukturer, vilket inkluderar styrnings- och ledningsfrågor, att öka innovationsförmågan, att stärka kapaciteten och förmågan att driva på arbetet med klimatomställningen med mera. Det handlar också om att förstå och hantera de utmaningar och målkonflikter som uppstår på vägen och hur miljö- och klimatprogrammet förhåller sig till andra styrande dokument i staden.

Ett innovationsteam, med representanter bland annat från flera av de förvaltningar som har ett särskilt utpekat ansvar för att samordna strategierna, kommer utifrån sina roller och kompetenser att under projektet identifiera utvecklingsbehov med avseende på styrning-ledningsfrågor och lägga grunden för ett effektivt genomförande av det nya miljö- och klimatprogrammet med fokus på de sju tvärgående strategierna.

Alla strategierna i miljö- och klimatprogrammet tar sin utgångspunkt i att samverkan, innovation, digitalisering och kommunikation är viktiga möjliggörare för att lyckas. För att möta det generella behovet i Göteborgs Stad av beslutsunderlag som är baserade på komplex kunskap och data, pågår utvecklingen av Göteborgs digitala tvilling, Virtuella Göteborg. Genom att använda Virtuella Göteborg vill vi i projektet utvärdera om man genom att visualisera både utmaningarna och möjligheterna kan skapa bred förståelse för de resultat man kan uppnå, acceptans för de beslut som tas och peka ut en riktning som bereder väg för de systemförändringar som behövs. Detta gör vi dels genom ett innovationscase som utgår från en faktisk verklighetsnära situation i staden och med fokus på mobilitet. Transporter är en av de stora källorna till vår klimatpåverkan och är ett viktigt målområde inom stadens nya miljö- och klimatprogram. Genom att använda mobilitetsrelaterade data i den digitala tvillingen kan vi belysa de utmaningar och behov som finns och därigenom skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut i staden. Projektet kommer även testa potentialen av den digitala tvillingen som ett verktyg för förbättrad medborgadialog samt utveckla en metodhandbok för hur stadens nämnder och styrelser kan arbeta med medskapande- och deltagandeprocesser med utgångspunkt från de verktyg och metoder som digitaliseringen erbjuder.

Det här vill vi uppnå

Projektet utgör en kunskapsinhämtande- och lärandeprocess, där kopplingen mellan utvecklingen av förslag till styrningsmodeller och arbetssätt för implementeringen av miljö- och klimatprogrammet samt den digitala tvillingen som en möjliggörare i klimatomställningen, ska bidra till ökad kapacitet och innovationsförmåga i staden. Detta kan bland annat ske genom att synliggöra vilken typ av kapacitet som saknas, visa på vikten av tillgängliga och användbara data, möjliggörande av organisatoriska strukturer och format för styrning, effektiva regler, policys och incitament med mera. Genom det utvecklingsarbete som sker med innovationsteamet ska projektet identifiera hur vi kan omsätta förutsättningar för innovation till möjligt genomförande, genom att utveckla kunskap och lösningar som kan vara relevanta och användbara för klimatrelaterade utmaningar i Göteborg. Projektet förväntas således lämna förslag på metoder och styrningsmodeller och hur dessa kan utvecklas för att kunna användas framåt i genomförandet av Göteborgs Stads nya Miljö- och klimatprogram och de tillhörande strategierna, och därmed öka omställningstakten och möjligheterna att nå våra klimatmål.

Projekttid och projektpartners

Göteborgs Stad (miljöförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, social resursförvaltning, konsument- och medborgarservice, stadsledningskontoret), Göteborgs Stads Leasing Parkeringsbolaget Göteborgs Stad, Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund, Centre for Sustainable Urban Futures, IVL, RISE (Research Institutes of Sweden), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Lindholmen Science Park-Visual Arena.

Projekttid: 2019-10-01 – 2021-09-30