Göteborg Stads Innovationsplattform Go:innovation

Go:innovation var ett delprojekt inom Göteborg Stads innovationsprogram. Det fokuserade dels på samverkan med de andra fem plattformsstäderna, dels på strategiskt lärande, organisering samt spridning av innovation.

Go:innovations syfte var att skapa ett strukturerat arbete med forskning och innovation och att stärka Göteborg som testarena, så att näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle kan utveckla framtidens lösningar tillsammans. Innovationsarbetet ska bidra till en hållbar stadsutveckling både vad gäller ekonomi, sociala frågor och ekologi.

Projektet var indelat i tre delar: 1) Organisation, 2) Uppskalningsmekanismer och 3) Kultur och kunskap.

Delprojektet gav tydligare ”vägar in” i Göteborgs Stads organisation för externa aktörer, samt tydligare processer för samverkan. Det kan resultera i ett strukturerat arbetssätt för att följa upp och utvärdera de produkter, tjänster och arbetssätt som testas. Liksom att lära, skala upp och sprida hållbara lösningar. Delprojektet bidrog också till en höjd kunskapsnivå hos strategiska nyckelpersoner i staden, genom en lärprocess om varför och hur man driver innovation. Samt vad som utmärker en främjande innovationskultur.

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer - Go:innovation fas 3

Go:innovation fas 3 var ett Vinnovafinansierat projekt som pågick till årsskiftet 2022/2023. I den tredje fasen av innovationsplattformens utveckling låg fokus på utveckling av kultur och strukturer kapabla att ta sig an de komplexa utmaningarna jämlikhet och klimat. Ambitionen var att driva fram sex utvecklingsområden av både strategisk och operativ karaktär för att stärka den kommunala organisationens förmåga att driva och medverka i innovationsarbete. 

Här kan du ta del av slutrapporten för arbetet.