Göteborg Stads Innovationsplattform Go:innovation

Go:innovation är ett delprojekt inom Göteborg Stads innovationsprogram. Det fokuserar dels på samverkan med de andra fem plattformsstäderna, dels på strategiskt lärande, organisering samt spridning av innovation.

Go:innovation ska skapa ett strukturerat arbete med forskning och innovation och stärka Göteborg som testarena, så att näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle kan utveckla framtidens lösningar tillsammans. Innovationsarbetet ska bidra till en hållbar stadsutveckling både vad gäller ekonomi, sociala frågor och ekologi.

Projektet är indelat i tre delar: 1) Organisation, 2) Uppskalningsmekanismer och 3) Kultur och kunskap.

Delprojektet ger tydliga ”vägar in” i Göteborgs Stads organisation för externa aktörer, samt tydliga processer för samverkan. Det resulterar också i ett strukturerat arbetssätt för att följa upp och utvärdera de produkter, tjänster och arbetssätt som testas. Liksom att lära, skala upp och sprida hållbara lösningar. Delprojektet bidrar också till en höjd kunskapsnivå hos strategiska nyckelpersoner i Staden, genom en lärprocess om varför och hur man driver innovation. Samt vad som utmärker en främjande innovationskultur.

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer - Go:innovation fas 3

Go:innovation fas 3 är ett Vinnovafinansierat projekt som pågår till 2023. I den tredje fasen av innovationsplattformens utveckling ligger fortsatt fokus på utveckling av kultur och strukturer kapabla att ta sig an de komplexa utmaningarna Jämlikhet och Klimat. Ambitionen är att driva fram sex utvecklingsområden av både strategisk och operativ karaktär för att stärka den kommunala organisationens förmåga att driva och medverka i innovationsarbete. 

Kontakt
Lars Ekberg
lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se
031-368 05 30