Foto: ElectriCity

Göteborg som testarena för tillväxt i små och medelstora företag


Göteborg som testarena, är ett treårigt projekt med start 1 januari 2016. Projektet ska göra Göteborg till en test- och demonstrationsarena för att stärka små och medelstora företags möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster inom hållbar stadsutveckling.

Projektet ska stödja det pågående arbetet med att utveckla och införa Göteborgs Stads Innovationsprogram, med insatser såsom att utreda innovationsfond och att bidra till utvecklandet av ett skyltfönster, för att synliggöra det arbete som pågår och visa en tydlig väg in till Göteborgs Stad, samt olika former av erfarenhetsutbyte med internationellt fokus.

Målbild för Göteborgs Stads Innovationsprogram är att innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg.

Göteborgs Stad har gemensamma mål för innovationsarbetet som alla förvaltningar och bolag arbetar för att uppnå:

  1. Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som säkerställer effekt och nytta i våra verksamheter utifrån gemensamma prioriteringar.
  2. Medarbetarna i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten.
  3. Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.

Projektet ska stärka Göteborg som en test- och demonstrationsarena öppen för världen, där näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle utvecklar framtidens lösningar tillsammans. Innovationsarbetet ska sammantaget bidra till en hållbar stadsutveckling och samtidigt stärka näringslivets, och inte minst små- och medelstora företags, konkurrenskraft.

Fokus ligger på att förbättra gemensamma innovationsprocesser för idé- och konceptutveckling, test- och demonstration samt utvärdering och uppskalning av testade lösningar. Exempel på innovationsområden som prioriteras i projektet är "Socialt blandat boende", "Hållbara livsstilar", "klimatanpassning" och "Smart Trafik".

Här kan du läsa mer om stadsutvecklingen i Göteborg.

Här kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad/Trafikkontoret arbetar med Smart Trafik.

Göteborgs som testarena för tillväxt i små och medelstora företag, bygger på flera års dialog mellan Göteborgs Stad, akademin och näringslivet angående forskning, innovation och stadsutveckling. Området är identifierat som ett av fem Västsvenska styrkekluster. 

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut, science parks. Läs mer om Testbädd Göteborg hos Business Region Göteborg.

Johanneberg Science Park deltar i projektet, som leds av Stadsledningskontoret inom Göteborgs Stad. Inledningsvis kommer projektet att knytas till tre befintliga innovationsarenor som Göteborgs Stad är delägare i:

  • Johanneberg Science Park
  • Lindholmen Sciende Park
  • Mistra Urban Futures

Tillväxtverket har beviljat Göteborgs Stad stöd till projektet ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.