Delprojekt inom innovationsplattformen


Go:innovation fas 3 består av ett antal delprojekt. Här kan du läsa om dessa.

Utveckling av mekanismer för att synliggöra prioriteringar

Tidsperiod: september 2019 - december 2021
Ansvar: Stadsledningskontoret, med stöd av Lindholmen Science Park, Visual Arena

Det finns behov av att skapa samsyn och gemensamma prioriteringar mellan de program och planer som styr stadens arbete, för att belysa målkonflikter och stödja prioriteringar. Befintliga styrdokument ska inventeras och en ”strategisk karta” skapas för prioritering och synliggörande av dolda behov liksom målkonflikter. En visualisering av kartan ska även göras, för att kunna använda den som ett strategiskt verktyg.

Delprojektledare, projektets fas 2

Susanna Glenndahl Thorslund, projektledare
Lindholmen Science Park, Visual Arena
susanna.thorslund@lindholmen.se

Program Lab – hur institutionaliserar vi innovation i stadens miljö- och klimatprogramsarbete?

Tidsperiod: september 2019 - december 2021
Ansvar: Miljöförvaltningen

Göteborgs Stads miljöförvaltning och stadsledningskontoret fick under 2019 och 2020 i uppdrag att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram. Programmet antogs av kommunfullmäktige våren 2021. Delprojektets två huvudmål var att identifiera institutionella hinder för innovation inom miljömålsarbetet, kopplat till stadens planprocess och att ta fram rekommendationer för hur arbetet i strategin Grön och robust stad i Miljö och klimatprogrammet ska drivas. Projektet drevs i samverkan mellan miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Som ett avslutande led i projektet spelades en film in om hur vi kan skapa en grön, robust stad och vilka hinder som kan finnas på vägen.

Delprojektledare

Mathias Duell, projektledare
RISE
mathias.duell@ri.se

Karin Meyer, projektledare
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
karin.meyer@miljo.goteborg.se

Hur skapar vi en grön och robust stad och vilka hinder finns på vägen?


Utmaningsdriven innovationssamverkan för en jämlik stad

Tidsperiod: september 2019 - december 2021
Ansvar: Stadsledningskontoret

Delprojektet syftar till att förstärka förutsättningarna för innovation och samverkan mellan Göteborgs Stad och näringslivet på det sociala området. Arbetet knyter an till strategier och mål som berör fyra av Göteborgs Stads tvärsektoriella program, vilket också kommer att färga sammansättningen av styr- och arbetsgrupper. Representanter för näringslivet kommer att delta i arbetet.

Delprojektledare

Lars Ekberg, planeringsledare näringsliv, tillväxt, regional utveckling
Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se

Uppskalning och spridning av innovationsmetodik

Tidsperiod: september 2019 - december 2021
Ansvar: Intraservice och Konsument - och medborgarservice

Verktyg, processer och metoder är avgörande för att öka innovationskapaciteten. En "verktygslåda” med metoder som är tillgängliga och kända för stadens medarbetare finns och bidrar till att öka stadens innovationskapacitet. Befintliga metoder och kunskaper ska identifieras, skalas upp och spridas än mer inom staden, analys av kompletteringsbehov ska också göras.

Delprojektledare

Gunilla Gudmunds, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad
gunilla.gudmunds@kom.goteborg.se

Julia Olander, Intraservice, Göteborgs Stad
julia.olander@intraservice.goteborg.se

Utveckling av systematik för uppföljning av effekter, värde och nyttor

Tidsperiod: september 2019 - december 2021
Ansvar: Johanneberg Science Park

För att förstärka stadens strategiska styrning av innovationssatsningar fördjupas i detta delprojektet nyttan av strategiska innovationsprojekt samt samverkan mellan Göteborgs Stad och Johanneberg Science Park. Utgångspunkten är värdet för staden och JSP som en del i stadens innovationsekosystem. Undersökningen kommer att göras på pågående projekt med ambitionen att i ett nästa steg kunna överföra resultatet till en modell för uppföljning.

Delprojektledare

Katrina Folland, Coordinator Celsius Initiative
Johanneberg Science Park
katrina.folland@johannebergsciencepark.com 

Utveckling av kultur och ledarskap för innovation och tillit

Tidsperiod: september 2019 - juni 2021
Ansvar: Stadsledningskontoret

Organisationens kultur och ledarskapets förståelse och förmåga att leda innovation är i vissa fall ett hinder. Kunskapen om innovation behöver breddas och fördjupas, likaså behöver förhållningssätt och ledarskap som bidrar till en innovativ kultur stärkas. Samverkan mellan innovationsprogrammet och HR ska intensifieras. Utvecklingsbehovet i syfte att öka ledarskapets förståelse och förmåga att leda en innovationsfrämjande kultur ska inventeras och tydliggöras. Insatser såsom kompetensutveckling kopplade till våra gemensamma förhållningssätt ska genomföras för att stärka, driva på och följa förflyttningen så att vi utvecklar vår organisationskultur utifrån stadens gemensamma förhållningssätt och därmed vår förmåga att tänka nytt/öka innovationsförmågan.

Vidareutveckla mätmodell av innovativ organisationskultur

Tidsperiod: september 2019 - juni 2021
Ansvar: Stadsledningskontoret

En rapport togs fram under Go:innovation fas 2 med förslag till en mätmodell av innovativ organisationskultur anpassad till Göteborgs Stad. Rapporten lyfter fram ett antal önskade kulturella förflyttningar samt framgångsfaktor och viktiga hävstänger för att åstadkomma kulturella förflyttningar och stärka organisationens effektivitet. Fokus för arbetet i fas 3 är att vidareutveckla mätmetoder, ta fram referensgrupp för en digital panel som väntas möjliggöra korta och snabba mätningar inom området attraktiv arbetsgivare.

Utveckla arbetssätt för att stärka kompetensförsörjning

Tidsperiod: september 2019 - december 2021
Ansvar: Grundskoleförvaltningen

Behovet av att rekrytera, behålla och utveckla rektorer är stort i Göteborgs Stad och är en av Göteborgs Stads största utmaningar då både rektorer och inte minst lärare förväntas vara ett framtida bristyrke. Kartläggningar visar att variationen är stor mellan stadens skolor vad gäller tillgången på lärare och rektorer med rätt kompetens. Skolor med störst utmaningar har svårast att rekrytera, vilket kräver kraftfulla insatser från staden för att behålla och attrahera lärare och rektorer till dessa skolor. Projektet ska bland annat stärka samverkan inom förvaltningen (som bildades 2018), mellan stadens tre förvaltningar inom utbildningsområdet och externa aktörer som Göteborgs universitet. Universitetet finns representerat i projektets styrgrupp.

Delprojektledare

Marie-Louise Hagström Sköld
Grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad
marie.skold@grundskola.goteborg.se

Ingela Sjörén Åstrand
Grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad
ingela.sjoren.astrand@grundskola.goteborg.se