Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 27 februari

Publicerad 28 februari 2024

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om utvecklingsbidrag och att utreda förutsättningarna för en mindre konstgräsetablering på en av Dalenplanerna.

Utvecklingsbidrag till Göteborgs Atlet- och idrottssällskap (GAIS)

Göteborgs Atlet- och idrottssällskaps (GAIS) vill möjliggöra för fler barn och unga att inkluderas i meningsfulla och aktiva sammanhang i sitt närområde. Med fotbollen som verktyg vill föreningen bidra till att fler barn och unga i Biskopsgården, som är ett socioekonomiskt utsatt område, blir integrerade i föreningslivet. Satsningen riktar sig mot alla barn och unga men främst flickor och flickor med utländsk bakgrund som utgör en starkt underrepresenterad grupp inom föreningsidrotten.  

Nämnden godkände GAIS ansökan om utvecklingsbidrag på 350 000 kronor för att starta utvecklingsarbete i Biskopsgården.  

Utvecklingsbidrag till Västra Frölunda IF 

2023 startade Västra Frölunda IF en satsning för att skapa förutsättningar för tjejer och kvinnor omkring Tynnered och Nya Frölunda att röra på sig och aktivera sig genom fotbollen.  

Nämnden godkände Västra Frölunda IFs ansökan om utvecklingsbidrag på 300 000 kronor för att de ska kunna fortsätta sin satsning på tjejer och kvinnors idrottande.  

Utvecklingsbidrag till Ruddalen IF 

Ruddalen IF startade en tjejsatsning hösten 2023, vilket man vill fortsätta arbeta med och utveckla. Föreningen vill också hålla kostnadsfria fritidsaktiviteter i Tynnered och nya Västra Frölunda. Fokus kommer ligga på bredd och inkludering och en särskild satsning på para- och tjejpingis. Med satsningen på tjejer och parasport kommer föreningen att nå en grupp av barn och ungdomar som har det svårare att hitta till, och stanna kvar, i den organiserade idrotten. 

Nämnden godkände Ruddalens IFs ansökan om utvecklingsbidrag på 450 000 kronor. 250 000 kronor av dessa ska gå till tjejsatsning. 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna att anlägga en fotbollsplan i Dalen-området  

I augusti 2023 fick idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag av nämnden att utreda förutsättningarna att anlägga en fotbollsplan i Dalen-området.  

Nämnden beslutade att uppdraget är fullgjort. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda fotbollens förutsättningar i centrala Göteborg och återkomma med alternativ för att stärka anläggningsbeståndet. Förvaltningen fick också i uppdrag att skyndsamt utreda och kostnadsberäkna förutsättningarna för en mindre konstgräsetablering på en av Dalenplanerna enligt utredning. Samt förbereda för konstgräsetablering på grusytan vid lekplatsen Plikta i Slottsskogen eller annan tillgänglig yta i stadsdelen av permanent eller tillfällig karaktär.

${loading}