Till sidans huvudinnehåll
Illustrationen visar Centralenområdet från Läppstiftet mot centralstationen
Modellbild av det framtida Centralenområdet med Park Central och det nya stationshuset samt Bergslagsparken till höger, boluevarden som leder fram till parken, samt den planerade byggnationen ovanpå Götaleden/E45 i övre delen av bilden.

Mycket på gång i Centralenområdet

Publicerad 27 februari 2024

Det händer mycket kring Göteborgs Centralstation just nu och området är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Idag är det till stor del en byggarbetsplats, men målet är att området ska utvecklas till en inbjudande entré till staden med 2 000 nya bostäder och 20 000 nya arbetstillfällen.

Området runt Centralstationen har tidigare dominerats av trafik och i väntan på nya byggnader, torg, lummiga gångstråk och en park kommer det tidvis vara både lite rörigt och ibland högljutt. Nedan presenterar vi ett axplock av de stadsbyggnadsprojekt som pågår och vad som sker under den närmsta tiden på resan mot att bli stadens centrala affärsdistrikt, en regional mötesplats och kollektivtrafiktyngdpunkt.

Ett av de största projekten i centralenområdet, Västlänken, som startades 2018, håller nu på att avslutas i centralenområdet. De stora öppna ytorna ner till tunnlarna fylls igen, marken återställs och arbetet med anläggning av nya parker, gator och torg samt förberedelser för kommande byggnation kan starta. Öppnandet av Västlänken Station Centralen är planerad till december 2026.

– Nu i början av 2024 startar arbetet med utbyggnad av allmän plats i området, berättar Hamid Irany, projektledare för Centralenområdet på exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad. Enkelt uttryckt är allmän plats den mark som finns mellan husen och som binder ihop staden eller stadsdelen. I ett första skede startar ledningsarbeten och vissa förberedande åtgärder genomförs. I nästa steg sker den slutliga utbyggnaden av torg, parker och gatuanläggningar.

Arbetet leds av Göteborgs Stad och utsedd entreprenör för genomförandet är Peab anläggning. Området som berörs är uppdelat i fyra delområden; Västlänken Station Centralen, Norr om Nordstan, Kämpegatan och Kvarnberget. Utbyggnad av allmän plats inom andra intilliggande områden kan tillkomma. 

Stationshus, park och boulevard 

Nästa byggprojekt som kommer att uppföras i Centralenområdet är Park Central som beräknas stå klart för inflyttning 2027. Huset som ägs av Jernhusen och byggs av NCC kommer att rymma en av uppgångarna, den östra, från Västlänken samt kontor, handel, gym med mera. Strax intill uppför Jernhusen även ett nytt stationshus, Västlänken Station Centralen. Byggstart för stationshuset är planerat till mitten av 2024 för att stå klart vid årsskiftet 2026 – 2027.

– Intill Park Central och den nya Västlänken Station Centralen förbereds också för en helt ny park, Bergslagsparken, som kommer att bli en viktig grön knutpunkt med många funktioner, berättar Per-Anders Käll, programledare för hela Centralenområdet. 

Parken blir en del i ett grönt stråk tillsammans med en trädkantad boulevard som går från Packhusplatsen i väster och vidare österut mot Gullbergsvass. Parken och boulevarden planeras preliminärt vara klara under år 2026.

– Förutom att det blir en skön oas för alla som arbetar och rör sig i området, kommer den också att ha den viktiga funktionen att ta hand om mycket av det regnvatten som faller i området. I händelse av skyfall kommer parken att fungera som en tillfällig reservoar för stora vattenmängder, detta för att inte omgivande gator och torg ska bli oframkomliga eller förstöras, kompletterar Hamid Irany. 

Överdäckningen och Lilla Bommen 

En annan stor satsning som görs i området är att bygga stad på Gullbergstunneln, ovanpå Götaleden/E45. 

– Att sänka ner och överdäcka leden har öppnat upp för att bygga både kontor och bostäder och samtidigt binda ihop två delar av ett område där vägen tidigare fungerat som en barriär mellan centrala staden och älven, förklarar Per-Anders Käll.

Områdets detaljplan har vunnit laga kraft under hösten 2023 och området kommer att utvecklas av ett antal byggherrar till fem kvarter med blandad bebyggelse, där cirka hälften är kontor och hälften bostäder med handel i bottenplan. Utbyggnaden kommer att starta med allmän plats 2025 och därefter sker kvartersutbyggnaden från och med 2026. 

Vid området runt Lilla Bommen är utvecklingen av en ny stadsdel i full gång. Här står kvarteret Platinan med kontor, restauranger och hotell redan klart och i och med att Hisingsbron färdigställdes frigjordes ny mark som nu byggs ut. Kaj 16 som just nu uppförs direkt öster om Hisingsbron, närmast älven, byggs av Vasakronan och är ett av de större träbyggnadsprojekten i Sverige. Byggnaden som blir 16 våningar hög kommer att erbjuda både kontor och handel samt därtill service och restaurangverksamheter i gatuplanet. Målet är att bidra till ett levande och aktivt gatuliv längs älven. Inflyttning i Kaj 16 är beräknat till 2027.

Bangårdsförbindelsen och Kvarnberget

Den som håller sig à jour med projekten i centralenområdet har också sett att Göteborgs Stad tittar på två förslag till lösning för en eventuell bangårdsförbindelse över järnvägsspåren.

– Än så länge är det i ett mycket tidigt skede. Tanken är att försöka minska bangårdens barriäreffekt och knyta ihop stadsutvecklingsområden norr om bangården med dagens innerstad. Den planeras även ge en mer robust och effektiv kollektivtrafik, säger Per-Anders Käll. Inriktningsbeslut om en förbindelse förväntas under 2024. 

Även nedanför Kvarnberget – sträckan mellan Casinot och Operan/Lilla Bommen – avslutar Trafikverket inom kort sitt arbete med Västlänken och lämnar över till Göteborgs Stad för återställande av marken. På sikt kommer här att frigöras mark för nya stadsutvecklingsprojekt med start för utbyggnad omkring 2030.

${loading}