Till sidans huvudinnehåll
Biöar, gator och trafik i Göteborg

Buller och partiklar ut på samråd - vad innebär det?

Publicerad 15 april 2024

Just nu är två blivande styrande dokument på miljöområdet ute på så kallat samråd. Helene Olofson, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborg berättar om varför det är bra med samråd och vilken effekt det kan tänkas ge.

Helene, du är en av personerna bakom Förslag till Göteborgs Stads åtgärdsplan för partiklar (PM10) 2025-2030. Vad ser du fram emot att samrådet ska ge?

–  Jag ser fram emot att det ska ge oss ännu mer kunskap och insikter i vad som kan och bör göras för att förbättra luftkvaliteten i Göteborg. Jag hoppas såklart också att samrådet ska bekräfta att vi har arbetat fram rätt åtgärder.

Vad är fördelen med samråd?

–  Genom samrådet får vi möjlighet att sprida kunskap om åtgärdsplanen samt att bearbeta och utveckla innehållet i den. Den breda förankring som vi kan få genom samrådet är jätteviktig för att vi ska kunna genomföra planen på ett sätt som ger effekt.

Det här är första gången Göteborgs Stad ska besluta om en åtgärdsplan för partiklar. Vad innebär det att vi får en sådan?

–  Vi har under flera års tid sett att halterna av partiklar i utomhusluften har ökat i Göteborg. Under 2022 var halterna i Gårda så pass höga att den lagstadgade miljökvalitetsnormen riskerade att överskridas. Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Genom åtgärdsplanen tar flera aktörer, bland annat Göteborgs Stad och Trafikverket, ansvar för att vidta åtgärder och styrmedel för att förbättra luftkvaliteten både på kort och lång sikt.

På vilket sätt gör en åtgärdsplan att andelen farliga partiklar i luften minskar?

–  Många av åtgärderna i planen är utformade som så att deras effekt beror på omfattningen av utförandet. Det innebär att vi har stor möjlighet att påverka hur långt vi kan nå med hjälp av planen. Vi bedömer att om åtgärderna i planen genomförs, så skulle det göra att den nuvarande miljökvalitetsnormen klaras.

–  Sedan är det så att luftkvalitetsdirektivet ska revideras under de närmsta åren, och miljökvalitetsnormen kommer att skärpas. Då behöver vi lägga in en högre växel för att klara lagkraven. Åtgärder för att klara de reviderade miljökvalitetsnormerna, nationella och lokala miljömål samt WHO:s riktlinjer finns delvis i åtgärdsplanen, men de behöver också kombineras med strategier och rekommendationer som tagits fram i bland annat Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. 

Förslag till Göteborgs Stads åtgärdsplan mot buller 2024-2028

Det andra samrådet gäller en ny åtgärdsplan mot buller. Även den är ute på samråd under perioden 25 mars till 31 maj 2024.  

Läs mer om de båda samråden på sidorna Åtgärdsprogram mot buller samt Lagar och miljömål för luften

${loading}