Till sidans huvudinnehåll

Unga i Göteborg drogar allt mindre visar ny undersökning

Publicerad 28 september 2022

Färre dricker alkohol och erfarenheten av narkotika har aldrig tidigare legat så lågt. Det visar en ny enkätundersökning som genomförts bland alla elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Även tobaksrökningen har minskat drastiskt. Däremot ökar snusning och rökning av e-cigaretter. Och många berusar sig på lustgas.

Undersökningarna görs vart tredje år i Göteborg i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Alla elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 deltar, även friskolorna. Sammantaget rör det sig om 3 690 elever i årskurs 9 och 3 523 elever i gymnasiets år 2 som är boende i Göteborg. De som går i skola i Göteborg men bor i andra kommuner är borttagna. Det är sjunde gången sedan 2004 som staden kartlägger skolelevers drogerfarenheter, vilket gör det möjligt att avläsa allt tydligare trender.

 Syftet med undersökningen är att ge stadens anställda ett underlag för att utveckla det drogförebyggande arbetet.

Färre dricker alkohol

Alkoholkonsumtionen har minskat kraftigt sedan den första undersökningen 2004. I årets undersökning svarar 35 procent av niondeklassarna (36 procent 2019) och 62 procent av eleverna i gymnasiets år 2 (64 procent 2019) att de druckit alkohol senaste året. Det kan jämföras med de höga siffrorna 70 respektive 88 procent år 2004. Intensivkonsumtionen har dock inte förändrats sedan 2019.

Erfarenheter av narkotika rekordlågt

Andelen elever som någon gång använt narkotika är i år nere på 6 procent i årskurs 9 och 17 procent i gymnasiets år 2. Aldrig tidigare, så länge undersökningarna gjorts i Göteborg, har siffrorna varit så låga.  2010 uppmättes de högsta siffrorna och då låg årskurs 9 på 10 procent och gymnasiets år 2 på 22 procent. Cannabis är fortfarande den klart dominerande drogen och liksom tidigare är det i de centrala stadsdelarna som eleverna har den största narkotikaerfarenheten.

  • Det är glädjande att det fortsätter neråt. Det finns inga klara svar på varför det är så men det är samma trend även i Europa, säger Karin Patriksson, utvecklingsledare ANDTS (alkohol, narkotika, doping, narkotika och spel), socialförvaltningen Centrum.

Tobaksrökningen på rekordlåga nivåer men e-cigaretter allt vanligare

Tobaksrökningen fortsätter att minska rejält: Endast 1 procent av niondeklassarna och 2 procent av gymnasieeleverna uppger att de röker tobak dagligen. Däremot har det dagliga snusandet ökat och nästan fördubblats sedan 2019: från 2 till 4 procent 2022 i årskurs 9 och 7 till 12 procent i gymnasiets år 2.

Andelen som rökt e-cigaretter de sista 30 dagarna har femdubblats bland flickor sedan 2019. Det gäller både i årskurs 9 och på gymnasiet. Pojkarnas ökning är inte lika markant.

  • Ett skäl till att tobaksrökningen minskat kan vara skärpt lagstiftning och ökade priser på tobak. Uppgången av e-cigaretter kan bero på marknadsföring och lättillgängligheten och att det upplevs av unga som ett mindre farligt alternativ, säger Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS.

Lustgas i berusningssyfte ökande problem

För första gången finns frågan om att ta lustgas i berusningssyfte med i enkätundersökningen då Giftinformationscentralen och andra aktörer signalerat att fenomenet ökar. Lustgas är inte olagligt men inte heller ofarligt då det bland annat kan leda till syrebrist, svimning och vid upprepad användning nervskador. I årskurs 9 är det 7,2 procent som någon gång tagit lustgas i berusningssyfte. Motsvarande siffra i gymnasiet år 2 är 25 procent.

  • Det här är något man har hört mer och mer om. Tillsammans med Västra Götalandsregionen påtalade vi att vi ville ha med frågan i undersökningen. Vi kan inte säga så mycket mer om utvecklingen om detta i dagsläget, det är först vid nästa undersökning vi kan göra det, säger Karin Patriksson.

Så jobbar Göteborgs Stad vidare med resultaten

Resultaten i drogerfarenhetsundersökningen ska nu brytas ner, analyseras och användas för att vässa det drogförebyggande arbetet. Eftersom skolan är en viktig arena kommer mycket av insatserna att ske där. Socialförvaltningen Centrum erbjuder skolorna stöd utifrån vad som fungerar enligt forskning. Det kan handla om att stärka arbetet med föräldrar, utbildningar för personal och att ha tydliga rutiner för hur man agerar om någon elev tar droger.

Här kan du läsa mer

Göteborgs Stads skolundersökning 2022  Ungas erfarenhet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 


För mer information om skolundersökningen, kontakta:

Karin Patriksson, utvecklingsledare ANDTS i socialförvaltningen Centrum
Telefon: 031-367 91 09, 0702-12 29 26
E-post: karin.patriksson@socialcentrum.goteborg.se

Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS (alkohol, narkotika, doping, narkotika och spel) socialförvaltningen Centrum
Telefon: 031 – 367 93 29, 0701- 4454 75
E-post: eva.lindstrand@socialcentrum.goteborg.se

${loading}