Till sidans huvudinnehåll

Ny organisation för grundskolorna ska ge bättre stöd i undervisningen

Publicerad 16 juni 2022

Sedan 2020 arbetar grundskoleförvaltningen med att utveckla organisationen för de kommunala grundskolorna i Göteborgs Stad. Just nu är fokus på elever som har behov av extra stöd i undervisningen.

Förändringarna i grundskolornas organisation genomförs i flera steg. Det första steget är redan klart. Från 1 juli 2021 gäller en ny organisation som innebär större skolenheter och så kallade skolområden med en eller flera skolenheter med gemensam skolledning.

Steg 2 – elever som behöver extra stöd i undervisningen

Under 2022 pågår arbetet med nästa steg, där fokus är en framtida organisation för de elever som har behov av extra stöd i undervisningen. Det handlar om grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper som finns utanför den egna skolan.

— Tanken med förändringarna är skapa förutsättningar för ökad likvärdighet och högre kvalitet för elever med behov av extra stöd i undervisningen. Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att nå målen och en möjlighet till inkludering och delaktighet säger Anders Andrén, projektledare i grundskoleförvaltningen.

Bred dialog lägger grunden för beslut

Under hösten 2021 och våren 2022 har arbetet handlat om att samla underlag inför beslut, bland annat i form av dialoger med chefer och medarbetare i grundskoleförvaltningen samt vårdnadshavare och elever. I april och maj hade även politiker i grundskolenämnden en dialog med vårdnadshavare och elever på temat stöd i undervisningen.

Tillgänglig lärmiljö där alla elever kommer till sin rätt

Huvudfrågan i utvecklingsarbetet är hur grundskolan och grundsärskolan kan skapa ett bra stöd i undervisningen och en tillgänglig lärmiljö där alla elever kommer till sin rätt.

Det handlar bland annat om lärares kompetens, om att utveckla tidiga insatser till exempel i övergången mellan förskola till grundskola och grundsärskola, kontinuitet och förutsägbarhet i undervisningen samt resurser. En annan viktig fråga är att skapa en mer likvärdig geografisk spridning av och tillgång till extra stöd inom Göteborgs Stad.

Beslut hösten 2022

Under hösten 2022 ska grundskoleförvaltningen och grundskolenämnden besluta om hur en framtida organisation för grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper ska se ut. När förändringarna ska börja gälla är ännu inte bestämt.

Läs mer

Ny skolenhetsorganisation

${loading}