Till sidans huvudinnehåll

Nytt samarbete för att lyfta lokalt inflytande kring stadsutveckling

Publicerad 31 mars 2023

I ett nytt pilotprojekt har Hyresgästföreningen region Västra Sverige och Socialförvaltningen Hisingen tillsammans undersökt invånarnas syn kring utvecklingen på Lindholmen. Syftet är att lyfta kunskapen i framtagningen av ett planprogram för området.

Lindholmen är ett område som kommer att växa framöver. Det planeras för cirka 2 700 nya bostäder och 3 500 nya arbetsplatser. Därför pågår det nu ett arbete med att ta fram ett planprogram för hur Lindholmen ska utvecklas.

– Här på Hisingen byggs det mycket och det finns stora möjligheter att bidra till en mer socialt sammanhållen stad. Genom att samverka tillsammans med civilsamhällesorganisationer, som Hyresgästföreningen, blir vi starkare i arbetet med att lyfta de lokala behoven på Lindholmen och bidra till en socialt hållbar stadsutveckling, säger Karita Saapunki Björk, avdelningschef för stadsområde välfärd och fritid på Socialförvaltningen Hisingen.

Viktigt med de boendes delaktighet i stadsutvecklingsfrågor

Inom projektet anställdes 17 ungdomar som knackade dörr i Lindholmen, Eriksberg, Kyrkbyn, Rambergsstaden, Brämaregården och Kvillebäcken under november och december förra året. Totalt var det 474 personer som svarade på frågorna om bland annat hur ofta de besökte olika platser, hur de upplever platserna utifrån flera olika aspekter som mötesplatser, service, trygghet och livsvillkor. Metoden för enkätinsamlingen är framtagen tillsammans med forskare på GRI på Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola.

– Det är de boende som är experter på sina områden, därför är det så viktigt att deras röster också blir hörda i stadsutvecklingsfrågor. Styrkan i den här metoden är att vi har möjlighet att samla in många åsikter och att det ger medborgare en möjlighet vara med och påverka utvecklingen, säger Alfredo Torrez, strateg med inriktning på stadsutveckling och boinflytande på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Enkätundersökningen visar bland annat att många som svarat vill se mer grönområden på Lindholmen och att fler mötesplatser, kaféer, restauranger och ställen där de kan göra vardagsinköp skulle locka fler att vara i området oftare. Men också på ett behov att stärka stråken till Lindholmen och jobba med de mentala barriärerna som finns mellan de omgivande stadsdelarna.

Rapport om det lokala perspektivet på utvecklingen

Underlaget från enkätundersökningen har bearbetats samt lagts in på karta och utgör, tillsammans med annan insamlad data och statistik, en viktig kunskapsbas kring lokala behov och förutsättningar.

Pilotprojektet har även resulterat i en rapport som beskriver processen och analyserar resultatet. Både kartunderlag och rapport kommer att användas i det fortsatta programarbetet samt i framtida planprocesser på Lindholmen.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. 

Fakta om enkätundersökning

  • Ca 6 400 dörrar har knackats
  • 474 respondenter har intervjuats
  • Totalt har 1610 infopunkter på karta samlats in och lämnats över till Göteborgs stad
  • Intervjuerna har i genomsnitt tagit 12 min
  • Enkätundersökningen har omfattats av totalt 375 arbetstimmar under nov 2022-dec 2022
  • 17 ungdomar har varit anställda för att genomföra enkätundersökningen.


${loading}