TUR – Team för unga i riskzon


Team för unga i riskzon (förkortat TUR) är en specialiserad utredningsenhet inom socialförvaltningen Hisingen i Göteborgs Stad. Enheten arbetar koncentrerat mot kriminella nätverk med en snäv målgrupp och en fokuserad metodik. Här kan du se filmen om TUR och läsa mer.

Vill du länka till denna sida? Använd kortadressen:
goteborg.se/ungairiskzon

Filmen om TUR

I filmen om TUR, Team för unga i riskzon, följer vi enheten och dess arbete. Vi möter en förste socialsekreterare, en SSPF-koordinator och en kommunpolis.

Vad är TUR?

Team för unga i riskzon startade i maj 2022. Det som sticker ut mest är arbetssättet. Färre ärenden, större möjlighet till flexibilitet samt en specialisering och ett tydligt fokus på barn och unga i och omkring kriminella nätverk leder till att TUR kan göra skillnad på riktigt. Insatserna kommer in tidigare och är anpassade utifrån målgruppen, mer intensiva och verkar inom olika områden.

TUR åtföljs sedan starten av en följeforskare från Göteborgs universitet.

Tydlig målgrupp

Enhetens målgrupp är barn och unga som:

  • Har en tydlig koppling till kriminella nätverk
  • Tydligt riskerar att rekryteras till kriminella nätverk 
  • Är involverade i kriminell verksamhet och begår strategiska brott
  • Har ett eget normbrytande beteende med en anhörig kopplad till kriminella nätverk
  • Har en påtaglig risk att utsättas för hot och våld till följd av koppling till personer som ingår i kriminella nätverk

Tidiga insatser

Enheten har en nära samverkan med mottagningsenheten för att identifiera unga i riskzon, vilket innebär att man snabbt kan fånga upp rätt individer. TUR använder beprövade riskbedömningsmetoder och genomför insatser som är evidensbaserade. 

Samarbeten och samverkan

TUR samverkar på olika sätt med andra aktörer:

  • TUR fungerar som "en väg in" för polisen när det gäller barn och unga som är involverade i eller som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk. Korta kontaktvägar leder till snabbare insatser.
  • TUR samverkar även direkt med områdespolis, kommunpolis och socialsekreterare inom polisen.
  • Genom samverkansmodellen SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fält/fritid). TUR finns med på alla nivåer i SSPF-arbetet.
  • Genom LUL-samverkan (Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare) kan barn (under 15 år) som misstänks för brott fångas upp.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om Team för unga i riskzon? Kontakta Elisabeth Hernqvist, enhetschef: elisabeth.hernqvist@socialhisingen.goteborg.se