Förebygga kriminalitet


Socialförvaltningen Hisingen har ett omfattande arbete för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Många olika verksamheter är involverade och samverkar. Fritidsgårdar, fältsekreterare på platser där ungdomar vistas och trygghetsvärdar på skolorna är exempel på insatser som görs för att fånga upp och förebygga att unga hamnar snett.

Fritidsverksamhet 

Socialförvaltningen har fritidsverksamhet på Hisingen. Fritidsgårdarna utgår från ungdomarnas egna önskemål om vad de vill göra och personalen arbetar stöttande för att de ska ha stort inflytande, vara delaktiga och ansvara för sin fritid.

Här hittar du fritidsgårdar på Hisingen.

Samverkan för unga i riskzonen

Det finns en strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten i stadsområdets, forumet SSPF. Där är fokus på barn och unga mellan 12 och 18 år. SSPF har regelbundna möten där vi talar om barn- och ungdomssituationen i stadsområdet och utbyter kunskap om barn och unga i riskzonen. På mötena diskuterar vi också individärenden där vårdnadshavaren skrivit under ett medgivande.

Fokus för informationsutbytet är barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. Kort sagt de barn som det kan finnas anledning att hålla ett extra vakande öga på. Arbetet inriktar sig också på att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng. Socialförvaltningen Hisingen har därför flera koordinatorer för Sociala insatsgrupper som aktivt söker upp ungdomar, upp till 25 år, i riskzon som vill lämna en kriminell livsstil.

Läs mer om SSPF

Läs mer om Sociala insatsgrupper

Värdegrundsarbete i skolan

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Värdegrundsarbete är en därför en viktig del av förskola och skola. I stadsområdets skolor och förskolor görs ett värdegrundsarbete tillsammans med personal, elever och föräldrar. Det heter Bygga Broar och har som mål att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld. Bygga Broar utvecklar personalens bemötande, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv.

Alla skolor har även likabehandlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling. Planen innehåller mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete.

Ett par av våra skolor deltar även i Toleransprojektet som är en del av Kungälvsmodellen. Syftet är att stärka ungdomars motstånd mot destruktiva beteendemönster, häva social oro och på sikt stävja förekomsten av intolerans, motverka våld, trakasserier och mobbing.

Läs mer om Bygga Broar

Stöd vid avhopp från kriminella gäng

Du som inte längre vill vara med i ett kriminellt gäng eller nätverk kan kontakta Avhoppartelefonen genom att ringa 020-50 80 80 mellan klockan 9-15 på vardagar. Övrig tid finns en telefonsvarare som vi lyssnar av varje arbetsdag. 

Läs mer om vilket stöd som finns för avhopp från kriminella gäng