Våld och hot


Allt våld hänger ihop, från det lindriga till det grova. För att grovt våld inte ska hända måste vi också arbeta med det lindriga våldet som sker i skolan, utomhus och på andra ställen i vårt stadsområde. Socialförvaltningen Hisingen och polisen arbetar tillsammans på flera olika sätt för att våld och hot ska minska.

Värdegrundsarbete i skolan

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Värdegrundsarbete är en därför en viktig del av förskola och skola. I vissa skolor och förskolor görs ett värdegrundsarbete tillsammans med personal, elever och föräldrar. Det heter Bygga Broar och har som mål att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld. Bygga Broar utvecklar personalens bemötande, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv.

Alla skolor har även likabehandlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling. Planen innehåller mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete.

Ett par av våra skolor deltar även i Toleransprojektet som är en del av Kungälvsmodellen. Syftet är att stärka ungdomars motstånd mot destruktiva beteendemönster, häva social oro och på sikt stävja förekomsten av intolerans, motverka våld, trakasserier och mobbing.

Läs mer om Bygga Broar

Våld i nära relation

Personalen i våra olika verksamheter får utbildning för att i ett tidigt skede kunna upptäcka och möta personer som är utsatta för våld i nära relationer. Då kan vi också ge skydd och stöd efter den utsatta vuxnes respektive barnens behov.

Familjevåldsteamet inom socialtjänsten möter våldsutsatta och barn för att snabbt kunna ge stöd och skydd, och att också kunna möta våldsutövaren i ett tidigt skede för råd och stödsamtal.

Är du orolig för dig själv eller någon närstående? Kontakta socialkontoret på Hisingen.

Behöver du akut hjälp på kvällar, nätter eller helger. Kontakta socialjouren

Barnahus Göteborg, Kriscentrum för kvinnor och Kriscentrum för män erbjuder stöd till alla som är utsatta för våld, utsätter någon för våld, eller sett eller hört någon närstående utsättas för våld.

Stöd till brottsoffer

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Det kan till exempel vara rån, misshandel, våldtäkt, stöld eller hot. Det kostar inget att komma till oss och vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Även du som är närstående till en brottsutsatt eller du som är vittne till ett brott är välkommen.

Kontakta Stödcentrum för brottsutsatta