Introduktionsschema vårterminen 2024


Nedan hittar du schemat för introduktionspassen under vårterminen 2024 som är framtagna inom ramen för rektorsakademin. Utbildningarna riktar sig framförallt till nya rektorer och biträdande rektorer i förvaltningen, men det går naturligtvis bra att anmäla sig om man önskar få repetition inom något område. Utbildningarna hålls digitalt via teams och anmälan görs i utbildningsportalen via länkarna nedan.

Senast reviderad 2024-02-17

Vårterminen 2024


Anmäl dig i utbildningsportalen
Du anmäler dig antingen till samtliga utbildningar i utbildningsportalen genom att använda den här länken. Du får då en mejlbekräftelse per utbildning.

Du kan också välja att anmäla dig till enstaka utbildningstillfällen genom att klicka på rubriken till respektive utbildning.

OBS! I mejlbekräftelsen dubbelklickar du på det bifogade mötet för att utbildningen ska läggas i din kalender där hittar du också länken till teamsmötet.


Januari


17 januari klockan 10.00-12.00
Systematiskt kvalitetsarbete - varför blir det som det blir när vi gör det vi gör?
Ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet. Vad, varför och hur vi gör och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Vi ger en översiktlig bild av systematiskt kvalitetsarbete, men också det specifika för Göteborgs grundskoleförvaltning.
Presentation

31 januari klockan 10.00-12.00
Skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 
Vilka regler styr skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd? Vad behöver du som biträdande rektor särskilt tänka på? Vad behöver du veta för att kunna fatta konkreta och rättssäkra beslut?

Du får ökad kunskap om regleringen avseende arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Vi tittar på vilka svårigheter som kan uppkomma med till exempel utredning av elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Vi läser också ett fall tillsammans och samtalar om förbättringsmöjligheter.
Presentation


Februari


7 februari klockan 10.00-11.00
Att leda skolans arbete med Läs-skriva-räkna-garantin

Läsa-skriva-räkna-garantin är en del i skollagen som syftar till tidigare stödinsatser och ökad likvärdighet. Det är en del i skollagen som ställer krav på en organisering över läsåret och som berör flera av skolans funktioner. 
Presentation

21 februari klockan 10.00-12.00 
Introduktion till måltid, lokalvård och vaktmästeri

Vi går igenom måltidsuppdraget och specialkostprocessen och uppdraget för lokalvård och vaktmästeri samt hur serviceanmälan hanteras och vem som ansvarar för vad i skolans lokaler.

28 februari klockan 10.00-11.30
Introduktion till arbetsmiljöårshjulet i grundskoleförvaltningen
På utbildningen kommer du få lära dig hur vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön i grundskoleförvaltningen samt hur du rapporterar din arbetsmiljörond i Stratsys.

Vi går igenom förvaltningens arbetsmiljöårshjul, olika typerna av riskbedömningar i arbetsmiljöarbetet samt hur du hittar rapporten och rapporterar i den. Vi pratar även lite om riskbedömning. Du kommer få tillfälle att ställa frågor kring rapporten och grundskoleförvaltningens arbetsmiljöarbete.


Mars


6 mars klockan 10.00-12.00 
Introduktion till Digitalisering och Innovations digitala tjänster och verktyg
Enheterna System och process och Digitalt lärare presenterar sig och ger en introduktion till vad enheterna ger för stöd. Vi ger en översikt över några av de digitala verktyg och IT-system som används i verksamheten, med fokus på elevadministration och lärplattform. Vi tittar också på schemaprocessen och beroenden mellan de olika IT-systemen.


13 mars klockan 10.00-12.00
Disciplinära åtgärder enligt skollagen
I skollagen finns olika former av disciplinära åtgärder i syfte att skapa och upprätthålla trygghet, studiero och säkerhet för elever och personal. Men vilka är dessa åtgärder och hur och när tillämpar man dem? Utbildningen ger en genomgång av skollagens disciplinära åtgärder och hur du som rektor och biträdande rektor bör tänka och göra vid användandet av dem.


20 mars klockan 10.00-11.00
Klagomålshantering i grundskoleförvaltningen
Utbildningen kommer ge dig kunskaper i grundskoleförvaltningens rutin för hantering av klagomål enligt skollagen.


April


10 april klockan 10.00-11.00
Mottagande i anpassad grundskola
Genomgång av processen för hur mottagande i anpassad grundskola går till. Vilket underlag som krävs för ett eventuellt mottagande och hur rektor ska agera under tiden eleven utreds.

17 april klockan 10.00-11.30
Mottagning och introduktion av nyanlända grundskoleelever i Göteborgs Stad
På grundskoleförvaltningen finns en mottagningsenhet som tar emot alla nyanlända elever i Göteborgs Stad. Mottagningsenheten informerar om hur nyanlända familjer får hjälp söka skola. Familjerna får också information om skolan och samhället i Sverige. Mottagningsenheten kartlägger nyanlända elever och erbjuder eleverna en plats på vårt introduktionsprogram i två veckor.

24 april klockan 10.00-12.00 
Elevhälsa - att leda elevhälsoarbetet
Introduktion kring elevhälsa som en del i skolutvecklingsarbete - att leda den samlade elevhälsan och elevhälsoarbetet.

Utbildningen är en basutbildning som tar upp områdena; aktuell lagstiftning, vad är elevhälsa?, elevhälsans processer, dokumentation, sekretess och att leda multiprofessionella team.


Maj

22 maj klockan 10.00-12.00
Introduktion gällande anpassad grundskola som skolform, dess bakgrund, styrdokument och elevkrets
Du kommer att få en grundläggande information om anpassad grundskola som skolform, dess bakgrund och elevkrets. Utöver det ges en inblick i frågor som rör betyg och bedömning, integrerade elever i grundskolan samt extra anpassningar och åtgärdsprogram.

Även kompetensförsörjning och grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete kopplat till skolformen kommer att beröras.


29 maj klockan 10.00-12.00
Kompetensförsörjning  hur kan du arbeta och vilket stöd kan du få?
En introduktion för dig som rektor och biträdande rektor i hur du kan arbeta med kompetensförsörjning på enheten och vilket stöd du kan få från enheterna kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning.

Juni


5 juni klockan 10.00-12.00
Resultatkvalitet — analys av elevers resultat
Hur genomför man ett kvalitativt systematiskt kvalitetsarbete? Ta fram elevresultat i grundskoleförvaltningens verktyg för visuell dataanalys och utifrån resultaten planera, genomföra och dokumentera analys.


Vid frågor, kontakta koordinator för ditt utbildningsområde

Centrum, louise.hogberg@grundskola.goteborg.se
Hisingen, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Nordost, agneta.larsson@grundskola.goteborg.se
Sydväst, kerstin.kloo@grundskola.goteborg.se