Tre gymnaster. Ur gymnastiksällskapet Sköldmöns arkiv, 1930, fotograf okänd.

Om Göteborgs föreningsarkiv

På Regionarkivet finns Göteborgs föreningsarkiv som samlar in, förvarar och tillhandahåller handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i Göteborg. Hos oss får din förening kostnadsfritt en bra förvaring av sitt arkiv. Vi tar hand om handlingarna och om föreningen vill gör vi dem tillgängliga för forskning.

Hos Göteborgs föreningsarkiv finns olika slags föreningshandlingar som kommer från

  • folkrörelsernas traditionella verksamhetsområden: den fackliga och politiska arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen
  • det lokala föreningslivet, till exempel idrott, bildning, konst och kultur
  • andra typer av föreningar, exempelvis hembygdsföreningar, sällskap och ordnar.

Arkivet med sina cirka 5 000 arkivbildare är ett av landets största i sitt slag. Både aktiva och nedlagda föreningars arkiv förvaras här.

Varför bevara föreningshandlingar?

Föreningslivets historia är viktig och utan tillgång till den blir samhällets historieskrivning ofullständig. I arkivet skyddas handlingar från förstörelse till följd av fukt eller brand, och riskerar inte att skingras eller stjälas. Föreningarnas material kan användas som underlag för minnesskrifter, tidningsartiklar, uppsatser och avhandlingar.

Praktiska råd om arkivhantering hos föreningar

Lämna in föreningshandlingar

Göteborgs föreningsarkiv tar emot material från föreningar som är eller har varit verksamma i Göteborg. Vi tar också emot material från politiker, föreningsaktiva och andra ideellt eller yrkesverksamma personer för att upprätta personarkiv.

När en förening lämnar in sitt arkiv till Göteborgs föreningsarkiv som deposition är handlingarna fortfarande åtkomliga för dem som är verksamma inom föreningen och föreningen väljer själv om de ska vara tillgängliga för forskning. Arkivet kan också lämnas som en gåva.

Det första steget är att ta kontakt med Göteborgs föreningsarkiv för att diskutera hur leveransen ska gå till. Vi kan också ge råd kring olika frågor som kan uppstå, till exempel vilka handlingar man bör bevara och vilka man kan slänga.

Information och blanketter inför leverans av föreningshandlingar