Locations och tillstånd


Här hittar du svar på frågor som kan vara aktuella för dig som förbereder en filminspelning och planerar att filma i offentliga miljöer.

Locations i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen erbjuder en mängd olika miljöer att filma i. Området har i tidigare produktioner representerat allt från norrländska landskap till Skånes öppna slätter och allt däremellan.

Vi har skapat en karta över regionen och de 13 kommuner som ingår med ett antal presentationsbilder över typiskt filmiska miljöer som går att finna här.

Karta med locations i Göteborgsregionen

Det finns ytterligare material över andra locations i regionen i Filmservice locationregister.

Du kan även kontakta filmkontorets samordnare för filmlocations för att få en lista på lokala locations scouter, om du har frågor eller vill få fler tips om locations.

Att tänka på innan du filmar

För att filma på offentliga platser krävs tillstånd. Det viktigaste när du söker tillstånd är att vara ute i god tid. Kontakta gärna alla berörda aktörer redan innan du skickar in din ansökan.

Sök de tillstånd du behöver senast två veckor före planerad inspelning. Vid större inspelningar som påverkar stadens trafik och boendeparkeringar behöver du söka tillstånd tre veckor före startdatum.

Om inspelningen blir försenad ska du kontakta berörda förvaltningar och myndigheter. Detsamma gäller om en inspelningsdag inte blir av. Då förhindrar du att gator och parkeringar inte stängs av i onödan.

Guider för film- och TV-produktioners arbete med inspelningsplatser

Filmkontoret Göteborg har tillsammans med Film Stockholm, Film i Skåne, Film på Gotland, Film i Väst samt Filmpool Nord tagit fram två guider/checklistor för att underlätta ett strukturerat och långsiktigt hållbart arbete med inspelningsplatser i landet.

Guide för strukturerat arbete med inspelningsplatser inom film och TV-produktioner är främst till för dem som letar och ansvarar för inspelningsplatser på produktionen. Den kan med fördel användas som ett stöd i samtal och kontraktsskrivning mellan produktioner och uthyrare av inspelningsmiljöer, för att säkerställa att all information kring inspelningen blir tydlig för båda parter – helt enkelt vad man ska tänka på före, under och efter inspelning och exempel på vad avtalet bör innehålla. Guiden kan även användas för att säkerställa produktionen har tillräckliga resurser på locationavdelningen beroende på antalet locations och dess svårighetsgrad. Guiden finns både på svenska och på engelska.

Guide för strukturerat arbete med inspelningsplatser inom film och tv-produktioner

Guide for systematic work on location in film and dramaproduction

Guiden Att ta emot en filminspelning är framtagen för dig som uthyrare så att du kan känna dig trygg och få information om hur en filminspelning går till. Den innehåller även en checklista med frågor som är bra att ställa till produktionen. Sist i guiden finns kontaktuppgifter till regionala/lokala oberoende samordnare och rådgivare.

Att ta emot en filminspelning

Trafiken i Göteborg

Till rusningstrafik räknas timmarna på morgonen klockan 06:00-08:30 och eftermiddagen klockan 15:00-18:00.

För att undvika hamna i köer och förseningar är det naturligtvis säkrast att planera resor utanför dessa tider.

Genom att följa trafikkameror runt om i staden kan man se det aktuella trafikläget under dygnet och eventuellt planera alternativa vägar.

Karta som visar trafikkameror

Filma på offentlig plats

För att filma på offentlig plats måste du ha tillstånd från Polisen. Gör din ansökan senast två veckor före planerad inspelning. Polisen skickar ärendet på remiss till berörda nämnder och myndigheter.

För att snabba på hanteringen av din ansökan bör du skicka med:

  • Information om datum, plats och tid för inspelningen
  • Karta och ritning på all etablering, till exempel kamerapositioner, skyliftar och annan möblering
  • Information om hur, var och när korta stopp av trafik och gående ska ske
  • En tydlig ritning som inkluderar alla trafikslag i de fall du önskar att en parkering, gata eller område ska stängas av helt.

Ditt ärende handläggs först när du har betalat in den aktuella ansökningsavgiften. Blir din ansökan godkänd sammanställer Polisen alla villkor och skickar ut en bekräftelse via e-post och postgång. På Polisens hemsida hittar du mer information och ansökningsblanketter. 

Om inspelningen innehåller vapen, rån eller annat som kan uppfattas som en verklig händelse, kontakta Polisen på telefon: 114 14 och begär ledningscentralen.

För filmning med drönare, se aktuella regler på Luftfartsverkets hemsida

Om du redan i planeringsfasen vet att kollektivtrafiken kommer att påverkas av filminspelningen rekommenderar vi att du tar kontakt med Västtrafik. De kan svara på frågor och bistå med tips. På Västtrafiks hemsida finns information om stadens kollektivtrafik.

Kommer filminspelningen att påverka större vägar, broar, vattenleder eller tunnlar? Trafikverket är ansvarig myndighet och kan svara på dina frågor. Trafikverket nås bäst per telefon: 0771-92 19 21.

Du ska inte skicka någon ansökan till Trafikverket. Själva ansökan gör du till Länsstyrelsen, som i sin tur hämtar in remissyttrande från Trafikverket. På Länsstyrelsens hemsida finns de ansökningsblanketter du behöver.

Filma i fastigheter

I Göteborg finns flera hundra olika fastighetsägare. Om du behöver få närmare information om vem som äger huset där du vill filma kan du kontakta Lantmäteriets fastighetsregister.

Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Higab äger och förvaltar många av stadens kända och betydelsefulla kulturbyggnader. Några exempel på byggnader de förvaltar är Stora Teatern, Dicksonska palatset och Göteborgs konstmuseum.

Vill du filma i Higabs fastigheter eller i fastigheternas närområde bör du ta kontakt med Higab i god tid före planerad inspelning. De är vana vid att bistå filmproduktioner med lokaler. Förfrågan skickas in via Higabs formulär "Ansökan för filminspelning".

Higabs hemsida hittar du en lista över vilka hus Higab äger och förvaltar. 

Vill du filma i någon av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? Då ska du kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad. På förvaltningens hemsida finns information om vilka anläggningar de ansvarar för och hur du gör för att boka någon av dem.

Filma i parkområden

Om du planerar att filma i parker eller naturmiljöer i Göteborg ska du ta kontakt med Stadsmiljöförvaltningen. De ansvarar för sådant som parker, lekplatser, gångstråk, offentliga toaletter, offentliga skulpturer, friluftsbad samt sjöar och vattendrag.

Tillståndsgivande organisationer och enheter

Ska du filma i offentliga miljöer och på platser där allmänheten ofta vistas krävs tillstånd. Lämna in din ansökan i god tid före planerad inspelningsstart. Det finns också hjälp att få om du behöver lösa tillfällig elförsörjning, få koll på kollektivtrafik eller vill komma in och filma i till exempel museer. Nedan hittar du organisationer och enheter som du kan kontakta vid behov.

Göteborg Energi ansvarar för elnätet i Göteborg och kontaktas vid tillfälliga elinstallationer. I normalfallet kan de lösa en tillfällig elinstallation på några dagar. Det bästa är att kontakta Göteborg Energi i så god tid som möjligt. På Göteborg Energis hemsida kan du göra en föranmälan och få aktuella prisuppgifter. 

Higab äger och förvaltar flera av Göteborgs kända och betydelsefulla kulturbyggnader.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen har bland annat hand om simhallar, sporthallar och bollplaner.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för och kan svara på frågor om park- och naturmiljöer. Det vill säga allt från lekplatser, gångstråk och offentliga toaletter till sjöar och friluftsbad.

Du behöver tillstånd från polisen för att få använda en offentlig plats för filminspelning. Ansök via polisens e-tjänst.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Tänk på att det tillstånd du får av Polismyndigheten endast avser tillstånd att använda platsen där filminspelningen ska äga rum. De i sin tur skickar frågan på remiss till bland annat Räddningstjänsten och Stadsmiljöförvaltningen. Övriga tillstånd kan fortfarande behövas, så som exempelvis parkering av utrustningsfordon.

Om du ska arbeta med rök eller eld i någon form behöver du informera  Räddningstjänsten innan inspelningen ska ske. 

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att Göteborg ska vara en trafiksäker och framkomlig stad. Innan du söker tillstånd hos Polisen kan du kontakta Stadsmiljöförvaltningen för att få information om platsen du vill filma på.

Trafikverket kan bistå med råd och svara på frågor om filminspelningen kommer att påverka större vägar, genomfartsleder, broar, vattenleder och tunnlar. Själva ansökan ställer du till Länsstyrelsen.

Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Kontakta Västtrafik i god tid om filminspelningen gör att till exempel en busslinje måste läggas om tillfälligt. 

Styrsöbolaget trafikerar trafiken i Södra skärgården. Kontakta dem om du vill hyra båt för inspelning. 

Göteborgs spårvägar ansvarar för spårvagnarna i Göteborg. Vänd dig direkt till dem om du vill hyra en vagn. 

Efter filminspelningen

Det är filmteamet som har ansvar för att platsen städas och återställs i ursprungligt skick efter avslutad filminspelning. Det gäller för alla typer av miljöer.

Du får gärna återkoppla och komma med synpunkter på vad som har fungerat bra och om något inte blev som du tänkte dig när du filmade i Göteborg eller regionen.

Vill du veta mer? Kontakta samordnaren för filmlocations

Samordnaren för filmlocations är en resurs för dig i filmbranschen. Du kan vända dig hit för att få hjälp och guidning vid tillståndsansökningar, inspelningsplatsfrågor eller om du letar efter rätt kontaktperson inom alla typer av filmproduktionsfrågor. 

Samordnare för filmlocations:
Jim Lindmark,
E-post: jim.lindmark@kultur.goteborg.se
Telefon: 072-855 46 02