EfUS Fritidshem


EfUS Fritidshem erbjuder särskilt stöd i fritidshem. Vårt fritidshem har eleverna valt att kalla för Wakanda. Vi tar emot elever som har en skolplacering på EfUS skolverksamhet. Vi erbjuder eleverna kvalificerat särskilt stöd genom anpassad vistelse på fritidshemmet i anpassade lokaler och undervisningsmiljöer samt med hög personaltäthet med personal som har specialistkompetens. Målgruppen för verksamheten är elever med komplexa neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa.

Hur får elever plats?

EfUS fritidshemsverksamhet erbjuder särskilt stöd i form av placering i särskild undervisningsgrupp på fritidshem.

Alla elever på vårt fritidshem har också en placering i våra särskilda undervisningsgrupper. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. I undantagsfall, om särskilda skäl föreligger, kan grundskoleförvaltningen besluta om fritidshemsplacering även för elever över 13 år. Om eleven är över 13 år och har rätt till insatser via LSS är det socialtjänsten som beslutar om så kallat LSS-fritids (se avsnittet LSS-fritids).

Vårdnadshavare ansöker om fritidshemsplats hos grundskoleförvaltningen som också beslutar om detta. Här finns mer information och blankett för att ansöka. Är man osäker på hur man ska göra, kontakta vår verksamhet så hjälper vi till.

När grundskoleförvaltningen har behandlat ansökan skickas ett placeringsbeslut ut till vårdnadshavare och till vår verksamhet. Efter det kontaktar vi vårdnadshavare för att bestämma detaljer om till exempel planering för inskolning, önskemål om tider eller andra behov.

Hur följs placeringen upp?

Det särskilda stödet på fritidshemmet följs upp på flera sätt. Fritidspersonalen följer elevens utveckling kontinuerligt och dokumenterar i den pedagogiska kartläggningen som finns med vid upprättande av IUP på utvecklingssamtal. Placeringen i särskilda undervisningsgrupp på fritidshem följs upp genom samverkansmöten en gång per termin. Vid den här samverkan bjuds vårdnadshavare och hemskolans rektor in till verksamheten för ett möte där man tillsammans med elevens mentor och enhetschef utvärderar stödet både i skolan och i fritidshemmet. Rektor fattar sedan beslut om det särskilda stödet ska fortsätta eller om det ska avslutas.

Våra aktiviteter

Fritidshemmet har en grundstruktur som ser likadan ut varje vecka. Det är viktigt för kontinuitet och struktur. Verksamheten har vissa områden som man koncentrerar verksamheten kring. ”Estetisk verksamhet”, där eleverna kan utveckla sina kreativa sidor på olika sätt. ”Spelhäng”, där eleverna kan utveckla bland annat sociala färdigheter genom olika typer av spel. ”Natur”, ett brett område som går ut på att både vara i och vårda naturen. ”Rörelse och sport”, ett område som utmanar eleverna att våga pröva olika former av rörelseaktiviteter. Eleverna kan vara med och påverka innehållet i hög grad då det finns stora möjligheter till att anpassa innehållet i verksamheten efter elevens önskningar och behov.