EfUS Utby


I Utby (tidigare Mossbergska friluftsskolan och Ekåsa internatskola) tar verksamheten emot elever i årskurs 1–9 och kan erbjuda omkring 30 elever kvalificerat särskilt stöd. Det gör vi genom att anpassa undervisningen i anpassade skollokaler och undervisningsmiljöer. Vi har hög personaltäthet med personal som har specialistkompetens. Målgruppen för verksamheten är elever med komplexa neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa.

Hur får elever plats?

EfUS verksamhet erbjuder särskilt stöd i form av placering i särskild undervisningsgrupp. Vårdnadshavare kan inte själva söka till verksamheten då särskilt stöd beslutas av elevens rektor, efter utredning om elevens behov av särskilt stöd.

Målet för allt särskilt stöd är att det ska erbjudas så nära elevens ordinarie undervisningsmiljö som möjligt. Därför ska en placering i EfUS verksamhet alltid ha föregåtts av att hemskolan prövat anpassningar och särskilt stöd i  elevens ordinarie skolmiljö. Att placera en elev i särskild undervisningsgrupp utanför den ordinarie skolan ska alltid vara den sista lösningen för att erbjuda eleven särskilt stöd. 

Verksamheten erbjuder särskilt stöd i form av placering i särskild undervisningsgrupp och inte särskilt stöd i form av enskild undervisning. Elev som får sin undervisning inom EfUS är fortsatt inskriven på sin hemskola och hemskolans rektor är fortsatt elevens rektor

Hur följs placeringen upp?

Placeringen i den särskilda undervisningsgruppen följs upp på flera sätt. EfUS elevhälsa följer kontinuerligt upp elevens utveckling, både kunskapsmässigt och elevens utveckling i övrigt. Elevens mentor har utvecklingssamtal, minst en gång per termin, med eleven och dennes vårdnadshavare där man utvärderar och planerar framåt genom att titta på omdömen och skriva en IUP. Det särskilda stödet och beslut om placering följs upp genom samverkansmöten en gång per termin eller oftare vid behov. Vid den här samverkan bjuds vårdnadshavare och hemskolans rektor in till verksamheten för ett möte där man tillsammans med elevens mentor och enhetschef utvärderar stödet. Rektor fattar sedan beslut om det särskilda stödet ska fortsätta eller om det skall avslutas.

EfUS verksamhet lämnar underlag till hemskolans rektor i form av Utredning om elevens behov av särskilt stöd, Pedagogisk kartläggning samt IUP med Omdömen. Hemskolans rektor ansvarar sedan för att skriva åtgärdsprogram och fatta beslut om placering i särskild undervisningsgrupp. Hemskolans rektor ansvarar också för att beslut om åtgärdsprogram och beslut om placering skickas hem till vårdnadshavare.

En skoldag

För vår målgrupp är det ofta mycket viktigt med rutiner. Därför ser strukturen på skoldagarna likadan ut hela veckan. Alla skoldagar börjar med mentorstid i klassrummet för att tydliggöra skolstart för eleven och för att personal skall få möjlighet att känna av elevens dagsform för att ha så goda förutsättningar som möjligt för att möta eleven på ett klokt sätt.

Arbetspass med varierande lektionsinnehåll varvas med aktivitetspass. Aktivitetspass är pauser från skolarbete men där det erbjuds ett strukturerat innehåll för de elever som har svårt att välja aktiviteter. Vi vet att fri tid ofta är mycket svårt för många av våra elever. Då vi vet att fysik aktivitet är viktigt och förbättrar lärandet jobbar vi extra hårt för att elever skall delta i någon av de rörelseaktiviteter som vi erbjuder på alla aktivitetspass.

Att vara en del av en klass är viktigt för de flesta av våra elever. Därför jobbar vi både med gruppundervisning, när förutsättningar för det finns, och i mindre konstellationer när det är lämpligt, till exempel i ämnen som slöjd och hemkunskap.

Alla elever har ett schema, både ett schema för veckan och ett schema för varje dag. Det kan se olika detaljerat ut beroende på elevens individuella behov. Förutom individuella vecko- och dagsscheman har alla klassrum dagens schema på tavlan där det framgår vad som skall göras, hur länge det ska göras, och med vem det skall göras. Vi vet att många elever i vår målgrupp har behov av tydliggörande pedagogik för att på ett enklare sätt kunna navigera i sin vardag och ta tills sig av sitt skolarbete. Därför använder vi bland annat bilder, på en generell nivå i verksamheten, för att avlasta, förtydliga och förenkla för våra elever.

Tydliggörande pedagogik är inte bara bilder utan handlar om hur man synliggör och konkretiserar information, instruktioner och kommunikation. Mycket av detta är individanpassat men vår personal är medvetna och har ett tydliggörande förhållningssätt i mötet med elever.

Vår verksamhet har en hög grad av anpassningar för att möta de behov som våra elever har av särskilt stöd. Att tillhöra ett skolsammanhang, att känna sig” normal”, är att vara inkluderad och därför är det en grundsten i vår verksamhet. Vi har därför en mycket medveten strategi kring att vår verksamhet skall ha en skolstruktur och ett utseende som i så stor utsträckning som möjligt liknar en ”vanlig” skola. Eleverna har oftast haft svårt i sin tidigare skolkontext och upplevt misslyckanden. Hos oss har eleverna en möjlighet att lyckas i en sådan kontext och på det viset bygga kunskaper, självkänsla och utvecklas i övrigt.