Vår verksamhet


EfUS (Enheten för utbildning med särskilt stöd) är en stadenövergripande grundskoleverksamhet som erbjuder omfattande särskilt stöd till elever som, efter utredning om behovet av särskilt stöd, placerats i särskild undervisningsgrupp.

EfUS (Enheten för utbildning med särskilt stöd) är en stadenövergripande grundskoleverksamhet som erbjuder omfattande särskilt stöd till elever som, efter utredning om behovet av särskilt stöd, placerats i särskild undervisningsgrupp, så kallad SU-grupp. Verksamheten är organiserad för att ta emot elever i årskurs 1–9 och erbjuder omkring 45 elever kvalificerat särskilt stöd. Stödet ges i små grupper och genom individuellt planerad undervisning. Vi har anpassade skollokaler och undervisningsmiljöer samt en hög personaltäthet. Personal med specialistkompetens arbetar i arbetslag kring eleven. Verksamhetens elevhälsa har organiserats för att arbeta främjande och förebyggande i tätt samarbete med övrig personal och vårdnadshavare. Verksamheten erbjuder även särskilt stöd i fritidshem och insatser enligt LSS så som ”LSS-Fritids” och korttidsboende i anslutning till utbildning, måndag till fredag.

Vår vision

Vår vision för verksamheten är:

  • att våra elever ska ges förutsättningar att bli inkluderade, aktivt deltagande samhällsmedborgare
  • att med hög kompetens erbjuda elever som har stort behov av särskilt stöd en möjlighet att nå kunskapsmål, olika individuella mål och utvecklas så långt det är möjligt
  • att erbjuda miljöer där alla bemöts jämlikt och värdigt utifrån sina behov och förmågor
  • att med många olika medel erbjuda ett utbildningssammanhang där elevens funktionsvariation inte är ett hinder

Vårt förhållningssätt, arbetssätt och perspektiv

Verksamhetens grundläggande förhållningssätt är att ”barn gör rätt om de kan”. Personalens roll är att stödja eleven i att utveckla ämneskunskaper men också de lärandeerfarenheter och förmågor som hen saknar. 

Arbetsmetoden är lågaffektiv vilket innebär att personalen arbetar, mycket medvetet, för att minska stress och oro. Vi arbetar även medvetet med att skapa förutsättningar för elevernas delaktighet.

Perspektivet är främst relationellt viket betyder att personalen söker efter orsakerna till att eleven har svårigheter i lärmiljön och inte hos den enskilda eleven.

Våra strategier

De strategier som verksamheten präglas av är lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, små sammanhang, anpassade lärmiljöer, anpassade läromedel, hög kompetens och professionell hållning. Verksamheten erbjuder god undervisning och god omsorg i trygga miljöer.

Likabehandlingsarbetet

För EfUS är det självklart att arbeta med likabehandlingsplaner och strategier för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Det gör verksamheten bland annat genom ett elevnära arbete där vuxna hela tiden finns närvarande runt eleverna såväl på lektioner som på aktivitetspass. Verksamheten arbetar intensivt med samtal både enskilt och i grupp för att förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

EfUS arbetar både med formellt- och informellt inflytande. Genom formellt inflytande så som klassråd, elevråd och måltidsråd får eleverna öva demokratiska färdigheter i praktiken. Genom ett elevnära arbete där respekt, trygghet och relation är centralt skapas en god plattform för delaktighet.

Verksamheten har ett familjecentrerat förhållningssätt och anser att en tät och prestigelös dialog med elevers vårdnadshavare är en framgångsfaktor för att stödja eleven i hens utveckling.

Verksamheten har ett familjecentrerat förhållningssätt och anser att en tät och prestigelös dialog med elevers vårdnadshavare är en framgångsfaktor för att stödja eleven i hens utveckling.