EfUS LSS-Fritids

EfUS LSS-Fritids erbjuder korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år i anslutning till skoldagen samt under lov för barn med rätt till LSS. Här kommer mer...

Hur får den unge en placering?


Hur följs placeringen upp?


Våra aktiviteter


För socialtjänsten

Huvudsyftet med EfUS LSS-fritids är att ??.

Ofta erbjuds insatsen till unga som har svårt med övergångar och varit ”hemmasittare” eller unga vars familjer behöver avlastning. Insatsen, att möjliggöra eller underlätta skolgång, kombineras ofta med att den unge skall erbjudas en varierande fritid och en möjlighet att med professionellt stöd, strukturera sin vardag.

Målgruppen för verksamheten är elever med komplexa neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa och som får särskilt stöd vid någon av EfUS SU-grupper. Verksamheten erbjuder insatser under skolveckor och lov. Under lov samordnar ofta verksamheten aktiviteter för både elever med beslut utifrån 14 kap. 6 § skollagen (2010:800) och unga med beslut utifrån 9:7§, 9:6 § LSS eller SoL.

Lagrum

Verksamheten erbjuder stöd enligt 9:7 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

LSS §9:7

Insatser enligt LSS 9.7 kan användas flexibelt och brett för en rad olika behov då insatsen både syftar till att möjliggöra för vårdnadshavare att arbeta och för att den unge med funktionsvariation skall erbjudas en aktiv fritid.

Hur insatsen verkställs

Utifrån vad som beskrivs i socialtjänstens processer verkställer verksamheten besluten om insatsen. Insatsen formas individuellt utifrån uppdraget från socialtjänsten och genomförandet dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandet dokumenteras fortlöpande utifrån målen i genomförandeplanen i den unges journal. Planen följs upp och revideras en gång per halvår (eller oftare om det behövs) vid samverkansmöten dit vårdnadshavare, skola, socialtjänst och i förekommande fall den unge bjuds in att delta.