EfUS LSS-Fritids


EfUS LSS-Fritids erbjuder korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år i anslutning till skoldagen samt under lov för barn med rätt till LSS. LSS-verksamheten ingår som en del i verksamhetens ordinarie fritidshemsverksamhet. Vi tar emot unga som har en skolplacering på EfUS skolverksamhet. Vi erbjuder de unga insatser genom anpassad vistelse på fritidshemmet i anpassade lokaler och miljöer samt med hög personaltäthet med personal som har specialistkompetens. Målgruppen för verksamheten är unga med komplexa neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa.

Hur får den unge en placering?

För att få en placering på EfUS LSS-fritids behöver den unge ha rätt till insatser enligt LSS och ha särskilt stöd i skolan i form av placering på EfUS SU-grupper.

Vårdnadshavare gör en ansökan genom att kontakta socialtjänsten där man ansöker om insatsen ”korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov” enligt LSS § 9:7. Är man osäker på hur man ska göra, kontakta vår verksamhet så hjälper vi till.

Socialtjänsten utreder sedan behov och meddelar vårdnadshavare och grundskoleförvaltningen sitt beslut. Grundskoleförvaltningen fattar sedan beslut om att insatsen ska utföras på EfUS.

Hur följs placeringen upp?

När barnet får en insats enligt LSS ska en genomförandeplan skrivas. Den ska beskriva hur verksamheten tänker arbeta för att uppnå de mål som socialtjänsten fattat beslut om för insatsen. Genomförandeplanen upprättas inom sex veckor från det att eleven fått en plats på verksamhetens LSS-fritids.

Insatsen följs normalt upp i samband med skolans samverkansmöte där även handläggaren för LSS-insatsen bjuds in. Där reviderar man också genomförandeplanen.

Genomförandeplanen följs upp och revideras en gång per halvår (eller oftare om det behövs) vid samverkansmöten dit vårdnadshavare, skola, socialtjänst och i förekommande fall den unge bjuds in att delta.

Våra aktiviteter

Eftersom insatsen genomförs inom ramen för den ordinarie fritidshemsverksamheten följer man i stort de aktiviteter som fritidshemsverksamheten arrangerar. 

Fritidshemmet har en grundstruktur som ser likadan ut varje vecka. Det är viktigt för kontinuitet och struktur. Verksamheten har vissa områden som man koncentrerar verksamheten kring. ”Estetisk verksamhet”, där eleverna kan utveckla sina kreativa sidor på olika sätt. ”Spelhäng”, där eleverna kan utveckla bland annat sociala färdigheter genom olika typer av spel. ”Natur”, ett brett område som går ut på att både vara i och vårda naturen. ”Rörelse och sport”, ett område som utmanar eleverna att våga pröva olika former av rörelseaktiviteter.

Eleverna kan vara med och påverka innehållet i hög grad då det finns stora möjligheter till att anpassa innehållet i verksamheten efter elevens önskningar och behov enligt beslutet från socialtjänsten. 

För socialtjänsten

Huvudsyftet med EfUS LSS-fritids är att göra det möjligt för vårdnadshavare att arbeta och/eller för att den unge med funktionsvariation ska erbjudas en trygg och meningsfull fritid.

Målgruppen för verksamheten är elever med komplexa neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa och som får särskilt stöd vid någon av EfUS SU-grupper. Verksamheten erbjuder insatser under skolveckor och lov. Under lov samordnar ofta verksamheten aktiviteter för både elever med beslut utifrån 14 kap. 6 § skollagen (2010:800) och unga med beslut utifrån 9:7§, 9:6 § LSS eller SoL.

Lagrum

Verksamheten erbjuder stöd enligt 9:7 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

LSS §9:7

Insatser enligt LSS 9:7 kan användas flexibelt och brett för en rad olika behov då insatsen både syftar till att göra det möjligt för vårdnadshavare att arbeta och för att den unge med funktionsvariation ska erbjudas en aktiv fritid.

Hur insatsen verkställs

Utifrån vad som beskrivs i socialtjänstens processer verkställer verksamheten besluten om insatsen. Insatsen formas individuellt utifrån uppdraget från socialtjänsten och genomförandet dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandet dokumenteras fortlöpande utifrån målen i genomförandeplanen i den unges journal. Planen följs upp och revideras en gång per halvår (eller oftare om det behövs) vid samverkansmöten dit vårdnadshavare, skola, socialtjänst och i förekommande fall den unge bjuds in att delta.