Illustration: Hugo Hercer, Pixabay

Digital inkludering i samverkan


Projektet ’Digital inkludering genom samverkan’ syftar till att stärka nyanländas digitala kompetens så att de bättre kan ta del av samhällsinformation, bli mer delaktiga i digitalt samhällsliv och kan använda olika e-tjänster. Projektet ska både bidra till ökad kunskap och färdigheter hos målgruppen men också identifiera och undanröja strukturella hinder för att uppnå digital delaktighet och inkludering.

’Digital inkludering genom samverkan’ finansieras med § 37 medel från Länsstyrelsen. Projektet pågår mellan 1 september 2021 och 31 december 2022. Göteborgsregionen, GR, är projektägare och Integrationscentrum*, Göteborgs stad är en av flera medverkande kommuner. (*Obs. att Integrationscentrum ändrat enhetsnamn till Samhällsorienterande insatser.)

Arbetet i projektet består huvudsakligen av tre delar:  

1. Utbilda i digital kompetens för nyanlända.  

Samhällsorienterande insatser, tidigare Integrationscentrum, ska utbilda personer i övriga samverkanskommuner (utbildning för utbildare), så att de själva kan hålla i kurser i digital kompetens för nyanlända i hemkommunen. Sedan tidigare har Samhällsorienterande insatser tagit fram undervisningsmaterial till kursen Digital kompetens - detta kursmaterial kommer att tillgängliggöras för användning och spridning.  

2. Undersöka hur hinder som brist på tekniska verktyg såsom datorer, smarta telefoner och internet, kan undanröjas.

Framförallt kommer detta att ske genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och dialog inom projektgruppen.  

3. Undersöka hur vi kan stödja nyanlända som är äldre än 50 år att stärka sin digitala kompetens.

Studien ska ske genom intervjuer med personer ur målgruppen och fokusera på hur de ser på sina möjligheter, behov och kapacitet för att bättre kunna delta i det digitala samhällslivet.  

I projektet ansvarar Integrationscentrum (numera Samhällsorienterande insatser efter namnbyte) för att:

  • ta fram utbildning för utbildare, genomföra samma utbildning samt erbjuda denna till potentiella utbildningsaktörer.
  • ta fram marknadsföringsmaterial för att kunna lansera eller göra kursen för nyanlända mer känd hos målgruppen
  • skriva underlag för del- och slutrapportering till GR som sammanställer projektets slutredovisning till Länsstyrelsen. 

GR ansvarar som projektägare för att hålla samman, leda och redovisa projektet. GR är också huvudansvarig för att: 

  • Undersöka möjligheter att undanröja strukturella hinder, såsom brist på tekniska verktyg.
  • Ta fram förslag för samverkan på lång sikt mellan kommunerna (och eventuellt andra aktörer) som medverkar.
  • Genomföra studie om hur nyanlända över 50 år ser på sina möjligheter, behov och kapacitet att delta i det digitala samhällslivet. GR:s enhet för forskning och utveckling, FoU, gör studien. 

Målgrupp

Målgruppen för kursen i digital kompetens är nyanlända vuxna. Målgruppen för utbildningen för utbildare är kommuner och andra potentiella utbildningsaktörer.  

Har du frågor eller vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Du kan även läsa mer i projektdokumenten nedan.