Bild: Unsplash

Digital delaktighet


Projektet Digital delaktighet AVSLUTADES sommaren 2021 efter att projekttiden  löpt ut. Projektet finansierades med § 37 medel från Länsstyrelsen. Här kan du läsa om delmålen i Digital delaktighet och vad vi utvecklat i projektet.

I takt med att samhället blivit allt mer digitaliserat och vi i allt större utsträckning förväntas klara våra välfärdsärenden digitalt så ställs det också nya krav på invånare att kunna kommunicera digitalt. Idag är en grundläggande digital kompetens en förutsättning för att kunna ta del av samhällets service och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förmågan att använda sig av digitala tjänster såsom exempelvis bank-id, myndighetssidor, samt att förhålla sig till information från olika källor har blivit en absolut nödvändighet för att fullt ut kunna delta i samhällslivet.

Det nu avslutade projektet adresserade detta i sina tre olika delmål som alla syftat till att stärka deltagarnas självständighet och motverka ett digitalt utanförskap.

Digitalt stöd i informationskontoret

Behovet att få stöd med att hantera sina välfärdsärenden digitalt var länge en av de vanligaste orsakerna till att man besöker informationskontoret på Integrationscentrum* (obs. att enheten numera heter Samhällsorienterande insatser). Inom projektet har vi därför tagit fram läromoduler som syftar till att hjälpa besökarna att förstå hur dessa tjänster fungerar så att de kan lära sig och sköta detta på egen hand.

Distansutbildning i samhällsorientering

Inom projektet har vi tagit fram en distanskurs i samhällsorientering för personer som inte kan gå kursen på plats. Distanskursen riktar sig även till deltagare i mindre kommuner där deltagarunderlaget är begränsat. Detta delmål i Digital delaktighet syftade till mer flexibla alternativ för nyanlända som vill kunna kombinera samhällsorientering på distans med arbete eller andra studier. 

Kurser i digital kompetens 

Digitala medier är ständigt närvarande i vår vardag. Det digitala samhället innebär både friheter och begränsningar och ställer nya krav på oss som samhällsmedborgare. Det är en demokratifråga att kunna följa med i den utvecklingen och delta i samhällsutvecklingen också i den digitala världen. Det handlar om att ha rätt till information som är viktig för mig som samhällsmedborgare.

Därför har projektet utvecklat kursen Digital kompetens. Kursen syftar till att ge nyanlända ökade kunskaper för att söka viktig information på internet, kommunicera, och för att kunna använda olika myndigheters e-tjänster. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kurserna i digital kompetens.