Verkets värdegrund


Detta är en beskrivning av den värdegrund vårt arbete på Verket vilar på.

Vi arbetar utifrån en övertygelse om alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön/könsidentitet, sexuell orientering, etnisk, religiös eller socioekonomisk tillhörighet, funktionsvariationer, ålder eller geografisk hemvist. Vi strävar efter att belysa de mänskliga rättigheterna, att nå jämställdhet och att ifrågasätta begränsande och uteslutande normer.

Tillgänglighet, inkludering och social hållbarhet

Verksamheten ska vara tillgänglig och välkomnande både vad det gäller lokaler och bemötande. Ett normmedvetet förhållningssätt hjälper personal och deltagare att se individer och grupper som riskerar att diskrimineras. Vi jobbar aktivt för att förebygga Vi-och-dom-uppdelningar genom att skapa ett öppet klimat och en inbjudande gemenskap. Verksamheten ska tydligt visa att rasism, sexism, homo-, bi- och transfobi, islamofobi och kristofobi eller andra typer av diskriminering inte accepteras.

Verksamheten ska bidra till att utveckla nätverk i vilka närområdets föreningar och andra aktörer ingår. Med ledord som gemenskap, positiv förväntan och möjlighet att påverka som grund ska Verket bidra till ökad social hållbarhet.

Delaktighet på din nivå och demokrati på riktigt

En deltagarproducerad verksamhet innebär att deltagarna har stor möjlighet att vara aktiva och forma innehållet. Verksamheten ska stimulera och stödja aktiviteter som bygger på ungas och seniorers eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Verksamhetens producenter ska gärna vara fullt ut delaktiga i verksamhetens alla steg från idé, planering och förarbete, till genomförande och utvärdering, samtidigt som personalen är med och stöttar så mycket det behövs under hela processen. Vi utgår från att alla människor har inneboende förmågor, intressen och nyfikenhet. 

Deltagarna uppmuntras att tro på sig själva, men det är även viktigt att möta människor där de befinner sig och att främja delaktighet på olika nivåer. Vi bygger våra metoder på forskning som visar att aktivt deltagande och möjligheten att vara med i ett socialt sammanhang är hälsofrämjande. Delaktighet är också en förutsättning för det icke formella lärande som ska prägla verksamheten. Vi ska främja en demokratisk utveckling och motverka odemokratiska tendenser med hjälp av arbetsformer i vilka delaktighet och demokrati är på̊ riktigt och rör verkliga förhållanden.

Generationsmöten utifrån intresse

Även generationsmöten ska genomsyras av ett demokratiperspektiv och inte forceras fram. Vi vill skapa en verksamhet där möten över generationerna uppmuntras på ett naturligt sätt, för en långsiktig verksamhet bör initiativet komma från deltagarna själva. Personalen finns som stöd och kan skapa förutsättningar för att dessa möten ska kunna äga rum men generationsmöten ska utgå från deltagarnas egen nyfikenhet, intressen och idéer. Vi tror på spontana möten där människor har glädje av varandras sällskap och kan utbyta erfarenheter och kunskap.