Bild: Hanna Björnheden

Om Verket


I den röda trävillan på Lilla Stampgatan 1A, mittemot Ullevi, ligger Verket. Här erbjuds unga och seniorer en plats för kreativitet och möten.

Dina intressen styr verksamheten 

Verksamheten i det röda trähuset utgår från ett deltagarproducerat arbetssätt. Deltagarnas intressen, nyfikenhet, behov och idéer styr verksamheten. Du som deltagare får möjlighet att äga hela processen. Här ska du även få möjlighet och stöttning i att utveckla dina idéer och få inspiration. Här finns även möjlighet till sociala möten och nya gemenskaper.

En lång historia

Verksamheterna Träffpunkt Stampen för seniorer och Fritid i Centrum för unga letade länge efter nya lokaler. Samtidigt hade politikerna i Centrum uttryckt en vilja att skapa mer plats för möten där åldern inte spelar någon roll, där unga och seniorer kan mötas och finna gemenskaper kring sina intressen.

Därför beslutade stadsdelsnämnden i Centrum att leta efter en lokal stor nog att hysa både Fritid i Centrum och Träffpunkt Stampen - och på det sättet möta flera behov samtidigt. 2016 blev det klart att platsen skulle vara det röda trähuset på Lilla Stampgatan, av många känt under namnet Mariagården. 

Det röda huset mittemot Ullevi, vid Fattighusåns strand, har sedan det byggdes varit plats för en rad olika verksamheter. Därför krävdes det en del renovering och anpassning innan den nya verksamheten kunde flytta in. 

Både ungdomar och seniorer var med tidigt i processen för att forma verksamheten. En referensgrupp skapades i början av 2017 och den möttes många gånger fram tills det var dags att flytta in verksamheterna i huset. 

Fyra grundpelare

Deltagarna i referensgruppen kom i sitt arbete fram till fyra grundpelare som verksamheten nu vilar på: 

  • Samhällsengagemang
  • Konst och kultur
  • Hantverk och skapande
  • Social gemenskap och möten

Detta är våra pelare just nu, men Verket är ingen statisk verksamhet utan utvecklas löpande utifrån deltagarnas behov.

Verkets värdegrund

Den verksamhet som Verket har vilar på en värdegrund där vi arbetar utifrån en övertygelse om alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön/könsidentitet, sexuell orientering, etnisk, religiös eller socioekonomisk tillhörighet, funktionsvariationer, ålder eller geografisk hemvist.

Värdegrunden kan beskrivas i tre rubriker

  • Tillgänglighet, inkludering och social hållbarhet
  • Delaktighet på din nivå och demokrati på riktigt
  • Generationsmöten utifrån intresse

Här kan du läsa mer detaljerat om varje rubrik