Stadspark


Sedan 2021 pågår ett arbete med att tillföra fler kvaliteter till Kvibergs Park som stadspark.

Under våren 2022 startade arbetet med att utveckla gräsytan mellan Kvibergsbäcken och fotbollsplanerna. Cirka 500 träd och buskar planterades i höjd med grusplanen. Den naturlika planteringen ger ett avbrott i den långsmala öppna gräsytan, bidrar till att skapa parkkänsla och ger skydd mot väder och vind. Dessutom bidrar den till ökad biologisk mångfald. 

I planteringen finns omkring 40 olika träd- och buskarter med ursprung både från Europa, Nordamerika och Asien. I mitten finns en glänta för ljusinsläpp och vistelse. Den stora artvariationen gör planteringarna mindre känsliga för sjukdomar och de ger olika naturupplevelser.

För att skydda de unga plantorna mot gnagskador är planteringen inhägnad med viltstängsel under några år. För att platsen ska vara så tillgänglig som möjligt finns två tillgänglighetsanpassade grindar i viltstängslet och en gång av stenmjöl att ta sig fram på mellan grindarna.


Flyttade "Västlänksträd" ger parkkänsla

Under hösten 2022 planterades femtionio träd - bland annat olika sorters ek, lind, körsbär, oxel och svarttall - längs gång- och cykelbanan mellan gräsytan och fotbollsplanerna.

Träden har tidigare flyttats från centrala staden till en plantskola på grund av bygget av Västlänken. Till Kviberg flyttades de för att få nya permanenta platser. Förutom att bidra med ekosystemtjänster ger de parkkänsla genom att de utgör hållpunkter och skapar variation längs den kilometerlånga gräsytan.


Fler och upprustade gångstråk

Från bostadsområdet i Utby över Kvibergsbäcken och grässlänten mot gång- och cykelbanan rustades under början av 2023 en gångväg upp för att bli mer tillgänglig och ändamålsenlig.

Under första halvåret 2024 kommer ett helt nytt gångstråk att färdigställas, parallellt med gång- och cykelbanan. Stråket utgår från en plats i närheten av bron vid Snörmakaregatan och ansluter till stigen som går genom den naturlika planteringen och det slutar ute vid vägen där Utbyvägen övergår i Kvibergsvägen.

Fortsatt utveckling planeras

Planen är att fortsätta utveckla området under kommande år med ytterligare stadsparkskvaliteter. Detaljerade planer för vad som kan anläggas när finns ännu inte men förslag finns på fler planteringar, välkomnande entréytor, picknickyta, fler sittplatser och ett uteklassrum.