Vision Kvibergs Park

Utvecklingen av Kvibergs Park har varit inriktad mot och idrott och hälsa sedan Göteborgs idrottsförbund tog fram den första visionen 1999. I december 2016 antog Göteborgs Stad en uppdaterad vision där även kultur och utbildning ingår som viktiga byggstenar.

Visionen anger hur området ska fortsätta att utvecklas de kommande femton åren:

”Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt lärande för alla. Kvibergs Park gör Göteborg till en mer hälsosam och roligare stad att leva i.”

Den uppdaterade visionen togs fram för att utvecklingen ska motsvara dagens utmaningar och förutsättningar. I visionen finns sex övergripande strategier som anger mål­sättningar och prioriterade arbetsinriktningar:

  • Varierat utbud
  • Attraktiv Park
  • Identitet
  • Mötesplats
  • Brobyggare
  • Tillgänglighet

Kvibergs Park är ett resultat av att många aktörer gemensamt har skapat ett kluster av anläggningar, föreningar och människor. Ambitionen för den nya visionen är att den förverkligas genom ett fortsatt brett samarbete.

Kommunfullmäktige har gett idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag att driva på, samordna och kommunicera områdets utveckling i visionens riktning. Arbetet ska ske i samverkan med fastighetsbolaget Higab, stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, kulturförvaltningen samt park- och naturförvaltningen och i nära dialog med de aktörer som verkar på området.

I pdf:en i fillistan nedan kan du läsa hela visionen för Kvibergs Park.