Vägledning i motivation

I karriären möts vi alla av utmaningar. Att göra yrkesval, börja studera eller börja jobba i en helt ny bransch är exempel på sådana. Detta kan vara både svårt och utmanande. Här kan en god upplevd självförmåga vara till stor hjälp!

Upplevd självförmåga betyder att vi har en tilltro till vår förmåga att agera för att uppnå specifika resultat eller mål. En god upplevd självförmåga ökar chansen för att lyckas med det vi ska genomföra. Det leder bland annat till ökad motivation och större grad av ansträngning och uthållighet för att framgångsrikt kunna hantera utmaningar. Det här, tillsammans med den ökade känslan av kontroll som en god självförmåga ger, resulterar även till ökat välmående för oss individer.

I den här workshopen får du tillsammans med andra och studie- och yrkesvägledare möjlighet att utforska din upplevda självförmåga när det kommer till förmåga att kunna hantera utmaningar. Ni kommer få testa på olika strategier som kan användas för att stärka er upplevda självförmåga, för att bli ännu bättre rustade att möta de utmaningar ni kommer stöta på under er karriär. 

Exempel på positiva effekter av en god upplevd självförmåga

  • Påverkar förmåga att framgångsrikt hantera förändringar och anpassa sig till utmanande situationer
  • Stärker motivation
  • Främjar prestation (så länge nödvändiga färdigheter och stöd från omgivning finns)
  • Främjar initierande av konstruktiva copingstrategier
  • Stärker din nivå av ansträngning
  • Främjar din uthållighet
  • Påverkar hantering av negativ feedback och motgångar
  • Minskar risk att drabbas av ångest och stress.
  • Främjar din jobbtillfredsställelse
  • Påverkar karriärintressen och karriärval

Tid

2 timmar

Anmälan

Boka här