Frågor och svar


Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren efter att beslutet fattades i april 2023. Sidan uppdateras löpande. Senast uppdaterad 10 augusti 2023.

Om eleverna

Studiestöd

Klasserna kommer att ha sitt obligatoriska studiestöd på Slottsbergsskolan och bussarna kommer att ta eleverna hem i anslutning till dagens slut. Vi kommer att arbeta aktivt med busstiderna utefter hur många elever som deltar på studiestödet.

Hur arbetar ni med elevers eventuella stress, oro och välmående i förändringen?

Alla elever har olika behov. När skolan upptäcker ohälsa, oavsett vad den beror på, så arbetar vi tillsammans med vårdnadshavarna, elevhälsa och medarbetare på skolan, för att hitta den bästa lösningen för eleven. Där är ni vårdnadshavare vår viktigaste samarbetspart och det är viktigt att ni hör av er till skolan om ni märker förändringar i ert barns mående.

Kommer klasserna vara samma som innan?

Ja, klasserna kommer att vara samma som nu. Eleverna kommer även fortsatt att tillhöra Näsetskolan och Åkeredsskolan.

Vilka elever evakueras?

Läsåret 2023/2024. Elever som hösten 2023 börjar årskurs 5 från Näsetsskolan (fyra klasser) går på Slottsbergsskolan. Årskurs 6 från Åkeredsskolan (fyra klasser) går på Slottsbergsskolan. Totalt är det 8 klasser som flyttas till Slottsbergsskolan detta läsår.

Läsåret 2024/2025. Förskoleklass från Åkeredsskolan går på Näsetsskolan. Årskurs 6 (fyra klasser) från Näsetsskolan går på Slottsbergsskolan (samma elever som gick där 23/24). De andra eleverna går i skolmodulerna på parkmarken intill bygget av nya Åkeredsskolan.  

Elever i behov av särskilt stöd

När det kommer till särskilt stöd sker det i dialog mellan skolan och berörda elever och vårdnadshavare. Eftersom det är en stor variation i stödinsatser, kommer skolan att kontakta de vårdnadshavare som påverkas mest. Vi känner oss trygga i att vi kommer att kunna leverera elevernas beslutade stödinsatser.

Det finns rykten om att elever på Åkerredskolan ska evakueras till Säve. Stämmer det?

Nej, detta är fel. Det är endast elever i årskurs fem och sex, som kommer evakueras under byggnationen av den nya skolan och de kommer att evakueras till Slottsbergsskolan som ligger i sydvästra Göteborg, fyra kilometer från Åkeredsskolan.

Hur kommer mattransporter, parkering och angöring lösas till de befintliga modulerna på parkmarken?

Stadsfastigheter och andra berörda förvaltningar har kommit överens om hur det ska lösas och de formella beslutsprocesserna pågår.

 

Om transport till och från Näset och Åkered

Bussarna hämtar eleverna på två platser i Näset och Åkered. Vi kommer att utvärdera arbetet med bussarna löpande. Om vi ser behov av att göra justeringar kommer vi att återkomma. Det kan till exempel handla om er hemadress gentemot hållplatserna för avgång. Vi börjar med att varje klass kommer att ha en tillägnad buss och hållplats samt fasta platser, detta för att skapa trygghet och tydlighet för eleverna. Medarbetare kommer att finnas på plats på Näset och i Åkered för att hjälpa eleverna. Medarbetare kommer också att ta emot eleverna när de kommer fram vid Slottsbergsskolan för att guida dem till skolan. Alla delar gällande bussarna är ännu inte helt fastställda, vi kommer att inför skolstart ha ytterligare möten med bussbolaget.

Närvaro

Vi erbjuder buss till och från skolan och på nästa sida kan ni läsa om tiderna. Bussen är inte ett obligatoriskt färdmedel till skolan - utan det är upp till varje familj att avgöra vad som funkar bäst för er. Vi kommer att ta närvaro på eleverna när de har kommit till Slottsbergsskolan. Som alltid kontaktar vi vårdnadshavarna om en elev inte kommer till skolan. I vanliga fall är det endast vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnen kommer till skolan. Om ni väljer detta färdmedel till skolan vill vi ödmjukt be er att se till att barnen är i god tid till bussarna på morgonen. Detta så att bussarna kan avgå på utsatt tid.

Tider för bussarna

Så samåker årskurs 5

Var: Årskurs 5 hämtas på Näsetsbadets parkering
Klockan: Bussen avgår klockan 07:55.
5A & 5B åker tillsammans.
5C & 5D åker tillsammans.

Så samåker årskurs 6

Var: Årskurs 6 hämtas på Åkered, vid sportarenans infart.
Klockan: Bussen avgår klockan 07:50.
6A & 6D åker tillsammans.
6B & 6C åker tillsammans.

Observera att på onsdagar utgår denna buss och hämtar i stället eleverna klockan 09.40 vid Önneredsskolan i samband med undervisning i moderna språk.

Avgång tillbaka till Näset och Åkered

Avgångstiderna för bussarna kommer att presenteras i elevernas scheman, då de anpassas till när lektionerna och studiestödet slutar varje dag. Bussarna kommer därför att gå tillbaka någon gång mellan klockan 14:00-15:00.

Bussarna stannar både på Näset och Åkered. 

Om en elev blir sjuk under skoltid

Blir något barn sjuk kommer vi att kontakta vårdnadshavarna. I det samtalet stämmer vi av aktuellt läge och avgör från situation till situation hur eleven ska komma hem.


Om medarbetare och organisation

Ämnen på Slottsbergsskolan

Alla ämnen förutom moderna språk kommer att vara på Slottsbergsskolan. Moderna språk kommer att vara på Önneredsskolan en morgon i veckan. Skolskjutsen kommer att anpassas till detta.

Vilka lärare kommer att undervisa på Slottsbergsskolan?

Eleverna på Slottsbergsskolan kommer att undervisas av lärare från Åkeredsskolan och Näsetsskolan. För att bättre möta elevernas behov planerar vi att förstärka arbetslaget årskurs 5 och 6 med ytterligare lärarresurser. Vilka lärare som kommer att ha vilken klass kommuniceras i vecka 23.

Hur kommer det att fungera med elevhälsa och extra stöd till eleverna?

Självklart kommer eleverna att ha den undervisning och det stöd de har rätt till, oavsett på vilken skola de får sin undervisning. Det kommer att finnas extra stöd så som specialpedagog och elevhälsa på både Åkeredsskolan och Slottsbergsskolan, utifrån de behov som eleverna har.


Om evakueringen till Slottsbergsskolan

Grundskoleförvaltningen och medarbetarna på Åkeredsskolan arbetar nu och i sommar för att göra i ordning lokalerna inför skolstarten i höst. Bland annat kommer några skåp att flyttas eller tas bort och vi kommer att sätta upp skiljeväggar. Vi har även felanmält en fuktskada som åtgärdas av entreprenören. Allt för att anpassa lokalerna utifrån de behov lärarna och eleverna har. Vi kommer att vara lyhörda under skolgången och göra eventuella justeringar om behoven förändras. Elevernas arbetsro och undervisning är vårt främsta fokus oavsett var de har sin undervisning.

Vi följer de lagar och regler som gäller för ventilation och kapacitet. Är det någonting som inte fungerar som det ska kommer vi att anmäla det till stadsfastighetsförvaltningen för åtgärdande. Vi har stämt av med stadsfastighetsförvaltningen och de har garanterat oss att de kan anpassa luftflödet utifrån antalet elever som vistas i lokalerna.

Vi kommer att arbeta aktivt med, både när det gäller raster, lektioner och studiero. Flera lektioner kommer att vara i de praktiska ämnessalarna på våning 1.

Hur många klassrum finns det och finns det gympasal, slöjdsalar osv?

Slottsbergsskolan är en skola med klassrum på tre våningar. Eleverna i årskurs 5 och 6 kommer att ha sina klassrum på våning 3. Totalt finns det åtta klassrum på detta våningsplan, två gemensamma utrymmen med möjlighet att genomföra undervisning i, samt åtta grupprum, skåp och möjlighet att hänga av sig kläder.

På entréplan har vi idrottshallen, slöjd-, bild-, och musiksalen samt matsalen.

Hur många kvadratmeter är 5A och 5B blivande klassrum?

Själva klassrummet är 34 kvadratmeter men denna yta kompletteras av andra dedikerade ytor för klassen. 


Om beslutet och bygget

 • Vad händer om bygget blir försenat?

  Två stora risker för tidplanen är borta, att få beviljat bygglov och kontraktera en entreprenör. Entreprenören börjar arbeta under sommaren enligt den rimliga tidplanen på 22 månader. Vi kommer att övervaka situationen noga under hela byggprocessen för att hitta den bästa möjliga lösningen om det uppstår några förseningar.

  Blir Åkeredsskolan inte klar i tid till höstterminen 2025, beror evakueringslösningen på hur lång förseningen blir. Om det är en mindre försening, finns det tillräckligt med utrymme på Slottsbergsskolan eftersom den fylls på gradvis.

 • Har den nya skolan fått bygglov?

  Ja

 • Hur håller jag mig uppdaterad på vad som händer med bygget?

  Stadsfastighetsförvaltningen kommer att ge skolledningen information under bygget av den nya skolan. De kommer att skicka ett nyhetsbrev. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

 • Varför har inte byggprojekten av Åkeredsskolan och Näsetsskolan samkörts?

  Det finns långt gångna planer på att bygga om Näsetskolan, men det är inte beslutat än exakt när det kommer att bli och i vilken omfattning. Eftersom vi vet att Näsetskolan sannolikt ska byggas om har det varit med i utredningarna när vi undersökt möjligheterna till evakuering av Åkeredsskolan.

  Att få klart den nya Åkeredsskolan så snart som möjligt kommer att göra det lättare att genomföra Näsetskolans ombyggnad, eftersom vi troligtvis då kan använda den nybyggda Åkeredsskolan för evakuering av Näsetskolan. Vi säger troligtvis, eftersom det också beror på vad som händer med övriga planerade bostadsprojekt i området.

  De skolmoduler som vi idag planerar vid Näsetskolan är anpassade efter förutsättningarna på tomten, och för att göra det så troligt som möjligt att vi får godkänt bygglov.


 • Varför bygger ni inte skolan enligt ursprungsförslaget?

  För flera år sedan påbörjades en förhandbeskedsprocess för Åkeredsskolan. Byggnadsplanen (detaljplan) tillåter en skola som är 6 meter hög, vilket innebär en våning. För att få plats med en skola för cirka 600 elever med tillräcklig skolgård behöver skolan byggas i två våningar, en stor avvikelse mot byggnadsplanen.   

  I samråd med stadsbyggnadskontoret togs beslut om att inleda en förhandsbeskedprocess för att pröva möjligheten att bygga skolan i två våningar. I det ursprungliga förslaget som prövades i förhandbeskedsprocessen låg skolan i sydväst, se bild nedan. Grannar yttrade sig  om det ursprungliga förslaget, de var framför allt emot att skolan placeras så nära deras fastigheter. I samråd med stadsbyggnadskontoret togs beslut om att flytta skolan, eftersom det inte bedömdes möjligt att få igenom ett bygglov på den ursprungliga platsen. Den nya placeringen av skolan har mindre påverkan på grannarna, bland annat eftersom insyn och skuggning minskar.

  Förhandsbesked beviljades för den nya placeringen i augusti 2021, beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagan i november 2021. I december 2022 beviljade byggnadsnämnden bygglov för den nya skolan enligt förhandsbeskedet.  

  Placeringen av byggnaden enligt ursprungsförslaget påverkar även de biotopskyddade träden i väster vilken innebär en process med länsstyrelsen som riskerar att förlänga tidplanen.

  Att flytta hela byggnaden och söka nytt bygglov kommer innebära en försening av nya skolan och stora risker att bygglovet inte beviljas eller överklagas.

  Entreprenören står redo och kommer starta nybyggnationen till sommaren 2023, nu när vi fått beslut om vart eleverna ska evakueras. 

  Det har även kommit förslag från vårdnadshavare om att låta skolmodulerna på skolfastigheten stå kvar under tiden för entreprenaden. Fastigheten där nya skolan ska byggas är mycket trång och även när modulerna flyttas så är det en trångt för entreprenören som ska få plats med bodar, kranar, byggställning, transporter mm samt ta hänsyn till biotopskyddade träd. Det bedöms inte möjligt att bygga skolan med befintliga skolmoduler på skolfastigheten oavsett om nya skolan flyttas eller ej.

  Utklipp på fastigheten med befintliga moduler (vita) som vårdnadshavare önskar ska stå kvar under byggtiden.

   


 • Varför kan vi inte vänta till hösten 2024 och på en utökning av skolmoduler på parkmarken?

  Att vänta på utökningen av moduler (alternativ A) skulle innebära att nybyggnationen förskjuts minst ett år eftersom vi inte fått bygglov så vi kan genomföra evakuering nu i sommar. Det krävs även ett sommarlov (ca 10 veckor) för att placera de nya modulerna på parkmarken eftersom det inte kan vara verksamhet i närheten, därmed skulle evakueringen kunna genomföras tidigast sommaren 2024.  Det finns även stor risk att bygglov inte skulle beviljas vilket innebär att vi i så fall står utan evakueringslösning. Politikerna fick detta alternativ inför beslut, men beslutade om evakuering till Slottbergsskolan så nybyggnationen kan starta som planerat. Hela tjänsteutlåtandet och beslutsunderlaget som låg till grund för politikernas beslut hittar du på goteborg.se

 • Varför kan vi inte bygga fler moduler vid Näsetskolan så att alla får plats där?

  Det är beställt 22 skolmoduler, i två våningar med totalt 6 klassrum. De har plats för 150 elever. Efter vår utredning har vi bland annat kommit fram till att ytterligare skomoduler inte skulle uppfylla kraven för att få bygglov. Till exempel skulle vi inte få bygglov för att ha moduler i flera våningar, eller för att få till ytor för hämtning och lämning, leveranser och parkering.

  Köket, matsalen och gymnastiksalen på Näsetskolan är inte utformade för att kunna användas av eleverna från Åkeredsskolans. En lösning hade kunnat vara att eleverna till exempel kunde äta i klassrummen. För gymnastik skulle vi kunna hyra in Åkeredshallen. För ämnen som slöjd och andra som kräver specialsalar hade vi antingen fått sätta upp särskilda moduler, vilket skulle ta ännu mer skolgårdsyta, eller transportera eleverna till någon annan skola.

  Dessutom tillhör marken till park- och naturförvaltningens förvaltningsområde, vilket också försvårar framkomligheten i denna lösning.

 • Varför tar det så lång tid att få skolmodulerna vid Näsetskolan på plats?

  Stadsfastighetsförvaltningen har sökt bygglov för skolmoduler vid Näsetskolan för att få fler elevplatser för Näsetskolans elever. Stadsbyggnadsnämnden tar ställning om bygglov på sitt möte den 23 maj, och om bygglovet blir godkänt tar det cirka 4-5 veckor innan det vinner laga kraft. Att ha ett lagakraftvunnet bygglov är en förutsättning för att kunna beställa entreprenad, serviceanslutningar och skolmoduler. Om politikerna skulle ta beslut om att gå vidare innan bygglovet vinner laga kraft kommer det få stora ekonomiska konsekvenser om någon överklagar och bygglovet dras tillbaka. Då måste vi ta bort det som är byggt, återställa markytan och betala entreprenören, både för utfört arbete, för skada och för utebliven vinst.

  Det finns en stor risk att bygglovet överklagas innan beslutet vinner laga kraft. Flera sakägare har inkommit med erinran. Det kan innebära en försening på 3 till 6 månader eller mer.

  Klart för upphandling av skolmoduler

  Tjänstemännen på stadsfastighetsförvaltningen har förberett ett underlag som är klart för att gå ut på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

  Det finns ett intresse från olika företag på marknaden, men vi bedömer att de inte kommer att kunna leverera förrän tidigast i augusti/september. Även här finns en risk att upphandlingen överklagas, vilket skulle innebära ytterligare förseningar.

  När kan skolmodulerna intill Näsetskolan stå klara?

  Med nuvarande förutsättningar är det inte möjligt att ha modulerna på plats till höstterminen 2023.
  Om processen går vidare utan överklaganden eller andra hinder, så bedömer vi att skolmodulerna kan stå klara till vårterminen 2024. Det finns en viss risk för ytterligare förseningar, vilket innebär att de står klara först till höstterminen 2024. Det är det tidplanen och budgeten är anpassade efter.

 • Varför berörs Näsetskolans elever av förändringen?

  En enhetsförändring på Näsetskolan gör att några klasser inte får plats, utan behöver evakueras under läsåret 2023/24. Ett bygglov är inlämnat för att sätta upp moduler vid Näsetskolan, men på grund av lång leveranstid kommer de inte finnas på plats till höstterminen 2023. Därför evakueras en del av eleverna på Näsetskolan till Slottsbergsskolan tillsammans med eleverna från Åkeredsskolan under läsåret 2023/24

  Tjänsteutlåtandet påtalade att Näsetsskolans elever skulle bli påverkade av båda alternativen. Uppdraget och yrkande från politiken var att samordna evakueringen från Näsetskolan med hanteringen av Åkeredsskolan samt särskilt beakta att barn in de lägre åldrarna ska ges möjlighet att gå i skola nära hemmet.

  Det har gjort att förvaltningarna inför läsåret 2024/2025 sett att det bästa för båda skolorna är att de äldre barnen i mellanstadiet fortsätter att gå kvar Slottsbergsskolan ytterligare ett år. Vi har i detta lyssnat in vårdnadshavarnas synpunkter, som förstås önskar att alla eleverna går kvar i närområdet men framför allt att de yngre eleverna får vara kvar. De äldre eleverna har då lärt känna de nya lokalerna på Slottsbergsskolan vilket vi tror bidrar till en ökad trygghetskänsla. Det innebär även att färre elever berörs av evakueringen.

 • Har ni gjort en risk- och konsekvensanalys?

  Vi har ingen formell risk eller konsekvensanalys men givetvis genomsyrar barn-och elevperspektivet allt arbete med byggnation och renovering av de kommunala skolorna. Att titta på risker och konsekvenser ingår i allt arbete med om- och tillbyggnad av skollokaler.

 • Har ni gjort en barnkonsekvensanalys av beslutet om evakuering?

  tjänsteutlåtandet hittar du sammanfattning och analyser under rubriken social dimension på sidan 3, reflektioner från skolans verksamhet om de två alternativen sidan 10 och 12, samt reflektionerna från brukarråd på sidan 13. Det finns inget exakt krav om att det ska sammanställas på ett särskilt sätt. Att se på risker och konsekvenser för barnen är någonting vi alltid gör vid byggnationer och renoveringar av våra skolor. 

  Grundskoleförvaltningen bedömer att det inte skett någon diskriminering utifrån barnkonventionens reglering, eller utifrån diskrimineringslagen, i samband med eller genom att aktuellt beslut fattats av grundskolenämnden


 • Skolvägen till Slottsbergsskolan är längre än 4 km, hur kan det få vara så?

  Om skolan för tillfället har en annan adress, till exempel för att skolan byggs ny eller byggs om, är det ändå den adress där skolan ska ligga när den är klar som räknas. Nybyggnationen av Åkeredsskolan beräknas pågå under en period av knappt två år. Grundskoleförvaltningen bedömer inte att evakueringen av skolan beräknas pågå under en så lång tid att reglerna om skolplacering ska tillämpas med utgångspunkt från Slottsbergsskolans lokaler.