Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren gällande evakueringen och bygget av nya Åkeredsskolan.

Evakuering av Åkeredsskolan

Vi trodde att barnen skulle få vara kvar på Åkeredsskolan under byggtiden?

Det har inte varit aktuellt att ha kvar modulerna på Åkeredsskolan när bygget startar. När en skola byggs om eller byggs ny måste ofta verksamheten flytta på sig under en tid. Ibland är det nödvändigt att flytta ut verksamheten helt och hållet. Vanligen använder vi flyttbara moduler och placerar dem tillfälligt på skolans område precis som vi har gjort med Åkeredsskolan. Nu ska vi riva Åkeredsskolan och då blir en byggarbetsplats. Av säkerhetsskäl måste vi därför flytta verksamheten helt från skolområdet. Det är inte säkert att ha barnen och skolpersonalen så nära en byggplats. Vi vill att alla våra elever och skolpersonal ska en säker skolmiljö. Det är inte möjligt att börja bygga nya Åkeredsskolan så länge modulerna är kvar på skolområdet.

Hur många elever är det som ska evakueras?

Det är knappt 320 elever i 13 klasser.

Har det genomförts en barnkonsekvensanalys av beslutet om evakuering?

Barn- och elevperspektivet genomsyrar allt arbete med byggnation och renovering av de kommunala skolorna.

Har ni gjort någon risk- eller konsekvensanalys?

Vi har ingen formell risk eller konsekvensanalys men givetvis genomsyrar barn-och elevperspektivet allt arbete med byggnation och renovering av de kommunala skolorna. Att titta på risker och konsekvenser ingår i allt arbete med om- och tillbyggnad av skollokaler.

Hur blir det med Näsetskolans elever som kommer bli evakuerade till Åkeredsskolan under hösten?

Näsetskolan har två klasser som har evakuerats till Åkeredsskolan under läsåret 22/23. Om Åkeredsskolan i sin tur kommer att evakueras under våren, så kommer dessa två klasser att följa med, dock kommer de att komma tillbaka till Näsetskolan när paviljongerna på Näsetskolan är redo, förmodligen under hösten 2023.


Skolplaceringar

Jag har önskat Åkeredsskolan under önska skola men vill ändra mig nu. Går det?

Önska skola pågår under 15 januari-15 februari. Under den tiden hade vi inte informationen om evakuering till modulerna vid Skytteskolan.

Om du som vårdnadshavare inte blir nöjd med din skolplacering som skickas ut i slutet av mars kan du önska skolbyte mellan 15 april-15 maj. Om du anser att ditt barns placering i skola inte följer grundskoleförvaltningens regler kan du överklaga.

Jag har önskat Åkeredsskolan under önska skola, men vad händer med närhetsprincipen och avstånd när barnen ska evakueras till Skytteskolan?

När en evakuering är under en begränsad tid så räknar grundskoleförvaltningen ut den relativa närheten till skolans ordinarie adress. Det gör vi eftersom det är en begränsad del av elevens skolgång som evakueringen är aktuell, till exempel två av de sju år en elev går i en F-6-skola. Vi bedömer alltså att ditt barn kommer att gå huvuddelen av sin tid i grundskola på den adress där Åkeredsskolan ligger nu.


Byggprojektet

Kommer ni fortsätta riva den gamla skolan?

Arbetet med att riva Åkeredsskolan och bygga en ny skola på samma tomt fortsätter. Lokalförvaltningen och entreprenören Byggdialog har nu börjat förbereda för rivningsarbetet. Först genom att sätta upp bodar, staket och containrar och ta hand om sådant som ska återanvändas.   

Byggstarten för den nya skolan är i dagsläget planerad till hösten 2022, men de planerna är osäkra eftersom det är under förutsättning att skolans verksamhet kan evakueras inför höstterminen. 

Läs mer om rivningsarbetet här 

Läs mer om planerna för den nya Åkeredsskolan 

När ska den nya skolan byggas? 

Rivning av de gamla lokalerna kommer att starta i vår och pågå under sommaren. Byggstarten för den nya skolan är i dagsläget planerad till hösten. Om allt går som det ska planerar vi att flytta in i den nybyggda skolan hösten 2024. 


Utredning av de olika alternativen för evakuering

Moduler vid Skytteskolan

Ett av alternativen är att eleverna skulle åka till Skytteskolan och ha skola i de moduler intill skolan. 

Vad är det som gör att ni tycker att moduler bredvid Skytteskolan är bra? 

När vi gör en lokaliseringsutredning tittar vi på ett antal kriterier, och modulerna vid Skytteskolan var det av alternativen som kunde uppfylla flest av dem. 

I modulerna som redan finns på plats bredvid Skytteskolan får hela Åkeredsskolans verksamhet plats under hela evakueringsperioden. Att hålla ihop skolverksamheten har bedömts vara bra för både för medarbetare och elever. 

Vid Skytteskolan får verksamheten tillgång till kök, matsal, gymnastiksal, specialsalar och skolgård. Det finns en överenskommelse med Park- och naturförvaltningen om att fortsätta använda parkmark, både för moduler och skolgård. 

Det finns tillgång till hämtnings- och lämningsytor, och det finns också möjlighet att använda den upphämtningsplats som användes för bussarna under byggnationen av Skytteskolan. 

Modulerna har tidsbegränsat bygglov, men lokalförvaltningen bedömer att det inte ska finnas något hinder för att förlänga bygglovet. 

Varför måste eleverna åka så långt som till området vid Skytteskolan, det måste finnas plats närmare?

Både grundskoleförvaltningen och lokalförvaltningen har utrett flera alternativ för placering närmare Åkeredsskolan. Området vid Skytteskolan var det enda alternativet där hela Åkeredsskolans verksamhet får plats under hela byggtiden. Att flytta hela verksamheten tillsammans har varit ett av våra mål. Nu avvaktar vi den nya utredning som grundskolenämnden har gett grundskoleförvaltningen och lokalförvaltningen i uppdrag att göra.

Vad är det för bussar eleverna kommer åka med?

Om eleverna behöver åka buss så kommer de att evakueras med chartrade bussar som kommer att gå vid flera tillfällen om dagen. Både i samband med skoldagens och fritidshemmets början och slut. Det är bara barnen från Åkeredsskolan som kommer åka med bussarna och det kommer finnas skolpersonal på plats i bussarna.

Du som vårdnadshavare kommer att få mer information om bussarna om och när det blir aktuellt.

Bygglov för modulerna vid Skytteskolan går ut 2023 — hur ska detta lösas?

Det är en vanlig förlängning av ett tidsbegränsat bygglov.

Hur många klassrum rymmer modulerna i området vid Skytteskolan?

I modulerna vid Skytteskolan finns det 18 klassrum. Åkeredsskolan består av 13 klasser.

Hur ser modulerna vid Skytteskolan ut?

Modulerna vid Skytteskolan är samma typ som de som finns vid Åkeredsskolan i dag. Skytteskolan förskoleklass till årskurs 6 flyttade ut ur modulerna för några månader sedan. Modulerna kommer att fräschas upp inför att Åkeredsskolans elever flyttar in. En del praktiska ämnen kommer att hållas i Skytteskolans nybyggda lokaler.

Skolinspektionen har lämnat kritik mot Skytteskolan. Har ni tänkt på det när ni evakuerar till den skolan?

Skytteskolan har genomfört ett stort förbättrings och utvecklingsarbete och ärendet till Skolinspektionen har dragits tillbaka. Eleverna på Åkeredsskolan kommer att evakueras till moduler i ett område vid Skytteskolan och kommer fortfarande vara en egen skolenhet. Skytteskolan har helt nya lokaler och en del praktiska ämnen kommer att hållas i deras lokaler.

Hur ska trafiken vid Skytteskolan hanteras när vårdnadshavare ska släppa av sina barn där.

Den byggtrafik som har funnits vid Skytteskolan kommer inte att finnas till hösten 2022.

Moduler vid Åkeredsskolan, på park- och naturförvaltningens mark

Varför kan inte de nuvarande modulerna stanna kvar vid Åkeredsskolan? 

Vi såg länge detta som ett alternativ för en lösning för delar av verksamheten. Men, när vi ansökte om förhandsbesked för bygglov kom det in synpunkter på den nya skolans placering. Skolan flyttades därför längre ner, till det nordöstra hörnet av skoltomten.  

Det gör att när byggprojektet sätter igång, kommer det inte att finnas någon tillfartsväg till modulerna, och därmed ingen plats att hämta och lämna elever, parkera, hämta sopor eller transportera varor.  

Dessutom kommer närheten till det nya skolbygget göra att det blir bullrigt och byggtrafik i området, vilket påverkar arbetsmiljön för elever och personal. Därför ströks denna etablering som möjlig evakueringslösning under byggtiden. 

Flytt till Näsetskolan

Varför kan inte hela eller delar av verksamheten flytta till Näsetskolan?

När vi har utrett den här lösningen har vi bland annat sett att vi inte kan uppfylla bygglovskraven. Till exempel skulle vi inte få bygglov för att ha moduler i flera våningar, eller för att få till ytor för hämtning och lämning, leveranser och parkering. 

Eftersom modulerna skulle ta mycket av parkytan som redan idag används som skolgård för Näsetskolans elever, så skulle skolgårdsytan per elev bli så liten som 5 kvadratmeter eller mindre då eleverna från båda skolorna ska samsas på samma yta. 

Kök, matsal och gymnastik på Näsetskolan är inte dimensionerade så att Åkeredsskolans elever kan använda dem. Detta hade kunnat lösas med att eleverna till exempel kunde äta i klassrummen. För gymnastik skulle vi kunna hyra in Åkeredshallen. Men för slöjd och andra ämnen som kräver specialsalar hade vi antingen fått sätta upp särskilda moduler, vilket hade tagit ännu mer skolgårdsyta, eller bussa eleverna till någon annan skola. 

Utöver detta hade den här lösningen inneburit att verksamheten inte kunnat flytta förrän till höstterminen 2023. Dessutom hör marken till Park- och naturförvaltningens förvaltningsområde vilket också betydligt försvårar framkomligheten i denna lösning. 

Varför kan man inte samarbeta och skapa en lösning tillsammans med stadsbyggnadskontoret för att lösa bygglov på Näset?

På lokalförvaltningen arbetar personer som tidigare varit bygglovshandläggare, och de är vårt främsta stöd i bygglovsfrågor. Vi arbetar utöver det redan idag ihop med stadsbyggnadskontoret i övergripande bygglovsfrågor för att göra klart vilka krav vi behöver uppfylla i bygglovsprövningen.

Andra lösningar

Tynneredsskolan - Skolan har nyligen renoverats och lokalerna är i nuläget tillgängliga. Här hade delar av verksamheten kunnat få plats, men delar av lokalerna är fortfarande slitna. Skolgården är inte anpassad för elevernas ålder. Även här hade lösningen krävt att eleverna bussades dit. Det pågår detaljplanearbete i området, vilket gör det osäkert hur länge vi hade kunnat använda lokalerna. 

Långedragsskolan - Här hade vi kunnat använda delar av skolan, alltså hade inte hela Åkeredsskolans verksamhet kunnat flytta hit. Eleverna hade behövt bussas dit. Detaljplanarbete pågår i området, vilket gör det osäkert hur länge verksamheten skulle kunna vara kvar där. 

Slottsbergsskolan - Även här hade vi endast kunnat använda delar av skolan, och eleverna hade behövt bussas hit. Enligt elevprognoserna fylls skolan på för varje år och kommer inte kunna rymma Åkeredsskolans elever under hela byggperioden. 

Här hittar du hela lokaliseringsutredningen.Övriga frågor

Hur tungt väger barnperspektivet i relation till myndighetskrav? Hur kan det till exempel vara okej att bussa barn i två år men inte acceptabelt med en lösning på grund av för lite så kallad friyta/skolgård?

När vi säger myndighetskrav är det lagkrav vi menar, och de väger tyngre. Politikerna i byggnadsnämnden och tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret har i uppgift att se till att Plan- och bygglagens krav uppfylls. Om ett bygglov blir beviljat i strid mot gällande detaljplan och övriga krav som till exempel friyta, kan de bli dömda till fängelse upp till två år. Detta regleras i brottsbalken. Mer om myndighetsutövning vid bygglov och tjänstefel i myndighetsutövningen kan ni läsa på boverkets hemsida: Tjänstefel - PBL kunskapsbanken - Boverket

Varför viktas kriterierna olika för olika lösningar i utredningen?

Vi tolkar den här frågan som att ni tycker att vi bedömer Skytteskolan mer positivt än de andra alternativen, till exempel när det gäller friyta (skolgård) och trafik kopplat till lagkraven.

Det handlar om att det går att uppfylla kraven olika mycket. Det är till exempel mer allvarligt om friytan är 7kvm/barn än om den är 17 kvm/barn, även om båda ligger under myndighetskravet. När det gäller trafiksituationen är den inte optimal på Skytteskolan, men vi ser att om vi gör vissa anpassningar så kan det gå att lösa så att vi uppfyller bygglovskraven. I andra platser vi utrett har vi inte sett några sådana möjliga lösningar.

Detta är bara två exempel, men den här typen av avvägningar gör vi hela tiden i vår lokaliseringsutredning.

Hur kommer det sig att ni lämnar en del av lösningen (logistik och transport till Skytteskolan) åt slumpen medan man nagelfar samma utmaning när man tittat på alternativ (paviljongerna på Åkeredsskolans grusplan)?

Logistik och transport till Skytteskolan är inte lämnad åt slumpen. En genomförandeplan med pedagoger som möter upp på morgonen och åker med barnen, fasta platser på bussen med mera, var under framtagande på Åkeredsskolan. Även erfarenheten från när Skogomeskolans barn evakuerades på samma vis under 2,5 år med 6 kilometer resa ligger till grund för vår trygghet att det är genomförbart och en fungerande lösning.

Hur kan man säga att undervisning och trygghet inte blir påverkad av bussning? 

Vi är medvetna om att all förändring såklart är en utmaning för barnen. Däremot så tror att vi det kan hanteras med hjälp av personalen på skolan och den lösning för skolskjuts som grundskoleförvaltningen tänker sig. Lokalförvaltningen har förtroende för rektor och pedagoger på Åkereddskolan i deras bedömning att de kan skapa trygghet och lärande med denna lösning.

Varför har man flyttat skolan på tomten så att den mest självklara och rimliga evakueringslösningen blir obrukbar?

Anledningen till att vi flyttade skolan var för att vi blev tvingade utifrån gällande lagkrav i plan- och bygglagen. Grundskoleförvaltningen vill bygga en så stor skola som möjligt på tomten då det finns platsbrist i området. Eftersom vi verkligen töjer på gränserna för vad plan- och bygglagen medger ville vi vara så säkra som möjligt på att det skulle vara möjligt att få bygglov. Lokalförvaltningen sökte därför förhandsbesked om bygglov med skolan på den placering vi önskade. Det kom in flera överklaganden på förhandsbeskedet från boende i anslutning till tomten. Lokalförvaltningen blev då tvingad att flytta skolan längre in på tomten. Hade vi inte flyttat skolan skulle vi inte få förhandsbesked och då hade projektet varit omöjligt att genomföra. Staden hade då tvingats in i en mycket tidskrävande detaljplaneprocess för att ändra kraven på platsen enligt plan- och bygglagen. En ny skola skulle då kunde vara på plats först om 5–8 år. Eftersom den befintliga skolan redan var evakuerad bedömdes det inte vara rimligt att vänta så länge.