Vår skola

Åkeredsskolan ligger mitt i samhället, med gångavstånd till hav och natur. Här går elever i årskurs 3-6. Från hösten 2021 kommer skolan ha elever från förskoleklass till årskurs 6.  Vår vision är att vara en trygg och trivsam skola med kreativa lärmiljöer där varje elev får de bästa förutsättningarna att utveckla sin kunskap såväl som social och emotionell kompetens.Från höstterminen 2020 bedrivs undervisningen i paviljonger som står på skolgården och på fotbollsplanen bredvid.

Skolans profil

På vår skola har vi en marin profil. Med vår marina profil får eleverna fördjupade kunskaper i naturvetenskap och kulturhistoria, för ett liv i samklang med naturen och närmiljön. De får också en introduktion i sjöliv, rodd, paddling och segling. Den marina profilen genomsyrar allt vi gör på skolan, genom att marinkunskap integreras i alla ämnen. Alla elever har också en marin loggbok som följer eleven under skolgången. Under sin skolgång får eleverna möjlighet att besöka Feskekyrkan, Fiskehamnen, Universeum och Sjöfartsmuseet. Eleverna gör utflykter, fältarbeten, experiment, studiebesök och lägerskola.

Vi arbetar även utifrån olika teman, och då får eleverna arbeta med olika ämnen samtidigt.

Åkeredsskolan är en miljödiplomerad skola som satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Våra elever blir medvetna om jordens ändliga resurser och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.

Digitala verktyg

Alla elever har tillgång till en dator som de kan använda i undervisningen, både enskilt och i grupp.

Trygghet och trivsel

På vår skola ska alla kunna känna sig hemma. Våra elever får lust till lärande i en skola där vänlighet och respekt är en självklarhet för alla. Här utvecklas elever och vuxna tillsammans i vår ambition att skapa trygghet och trivsel, lust och glädje samt ansvar och medinflytande.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Varje klass genomför klassråd kontinuerligt och väljer elevrådsrepresentanter till skolans elevråd. Elevrådet har möten en gång i månaden. Områden som elevrådet har arbetat med är ordningsregler, förbättringar på toaletterna och lekplatserna. En gång per termin hålls även matråd.

Elever i årskurs 5 har rätt att rösta på representanter till ungdomsfullmäktige. Läs mer om Ungdomsfullmäktige här.

Som vårdnadshavare kan du vara delaktig i vår verksamhet genom att delta i skolans Brukarråd, föräldramöten, Åkeredsskolans dag och Marinföreningen. Delaktighet och information om ditt barn och vad som händer på skolan får du vid utvecklingssamtal och veckobrev.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Åkeredsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.