Fotograf: Peter Svenson

Grundskolan

I grundskolan har ditt barn rätt till modersmålsundervisning om ni dagligen talar ett annat språk än svenska i hemmet och om barnet har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning

Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen och skolförordningen för grundskola och gymnasium.

Skollag (2010:800) 10 Kap 7 §
"En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket."

Elever som tillhör ett av nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning, även om det inte är ett dagligt umgängesspråk i hemmet. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Adoptivbarn, som har ett annat modersmål än svenska och har grundläggande kunskaper i språket, är berättigade till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En elev kan bara få modersmålsundervisning i ett språk i taget.

Anmälan

Du anmäler ditt barn till modersmålsundervisning på barnets skola och rektorn på skolan beslutar.

Skolverkets information

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets hemsida