Vilka är vi


Kompetenscentrum främjande och förebyggande är en enhet som erbjuder utbildningar, stöd och konsultation. Vi vänder oss till yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn och unga.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetenscentrum främjande och förebyggande vänder oss till dig som arbetar inom exempelvis förskola, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv i Göteborg. Vårt stöd innefattar konsultationer, utbildningar och konferenser. Vi har bland annat kompetens inom områden som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, droger och spel om pengar samt våld i nära relationer. 

Våra utbildningar som berör våld är öppna för kommuner som har avtal med Kompetenscentrum våld i nära relationer. 

Vad är främjande och förebyggande arbete?

Med främjande arbete menar vi det som stärker, skapar hälsa och välbefinnande och sker kontinuerligt utan att något särskilt har hänt. Med förebyggande arbete menar vi det som görs för att undvika och avvärja risker, problem och ohälsa. Genom att arbeta främjande och förebyggande kan vi stärka många barn och ungas hälsa och tidigt upptäcka risker för utsatthet. 

Exempel på främjande och förebyggande arbete: 

  • Våldsprevention
  • Drogförebyggande arbete
  • Arbete med sexualitet samtycke och relationer
  • Tidig upptäckt av barn och unga som lever med våld eller annan utsatthet
  • Att ha kunskap om orosanmälan
  • Att ha verktyg för samtal med barn, unga och deras omsorgspersoner

Kostnadsfritt stöd

För anställda inom Göteborgs Stad och fristående förskolor och skolor är allt vårt stöd och utbildningar kostnadsfritt. Det gäller också andra yrkesverksamma grupper som kommer i kontakt med barn och unga i Göteborg. 

Kontakta oss för mer stöd

Verksamheter i Göteborg kan konsultera oss för stöd och utveckling i sitt främjande och förebyggande arbete. Vid konsultationen identifierar vi er verksamhets behov och tar fram relevanta aktiviteter. Det kan vara workshops, föreläsningar eller skräddarsydda utbildningar.