Rapporter och kartläggningar


Kompetenscentrum främjande och förebyggande har tagit fram skolundersökningar och rapporter inom området ANDTS (alkohol, narkotika. dopning, tobak och spel om pengar). Skolelever i Göteborg har fått svara på undersökningar och resultaten används bland annat inom förbyggande arbete i skolan.

Göteborgs Stads skolundersökning

I samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför Göteborgs Stad en undersökning om drogerfarenheter bland samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Syftet med undersökningen är att ge skolorna underlag för att utveckla det drogförebyggande arbetet. Frågor har ställs inom på områden som skola, familj, fritid. Undersökningen görs vart tredje år i Göteborg och resultat finns från liknande undersökningar 2004, 2007, 2010, 2013 och 2016.

Göteborgs Stads skolundersökning 2022  ungas erfarenhet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Skolelevers drogvanor 2019

Rapporter som bygger på skolundersökningen

Kompetenscentrum främjande och förebyggande har tagit fram rapporter som bygger på resultaten från skolunderundersökningen. 

Risk— och skyddsrapport 2022 

Den här risk- och skyddsrapporten bygger på Göteborgs Stads skolundersökning 2022 om ungas erfarenhet av bland annat droger. Det är både individuella förutsättningar och omständigheter i omgivningen som påverkar barns och ungas utveckling. De här risk- och skyddsfaktorerna kan ses på olika nivåer och
rapporten är indelad på individnivå, familjenivå, skolnivå, fritids- och kamratnivå och samhällsnivå.

Risk- och skyddsrapport från Göteborgs skolundersökning 2022 Ungas erfarenhet av ANDTS.

Tobak bland unga i Göteborg

Rapport som bygger på uppgifter från undersökningen "Skolelevers drogvanor 2019". I rapporten framkommer att rökning av cigaretter har gått ner bland skoleleverna i Göteborg sedan den första drogvaneundersökningen gjordes 2004. 

Spel om pengar bland unga i Göteborg

En rapport som bygger på uppgifter från undersökningar om skolelevers drogvanor från 2013. 2016 och 2019. Rapporten visar resultaten att fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019 har var femte elev i årskurs 9 spelat om pengar någon gång och i gymnasiets år 2 har en fjärdedel gjort det. 

Vill du ta del av rapporterna kontakta oss.