Byggprojekten


Förskolan på Backa kyrkogata var det första Hoppetprojektet. Kommande projekt är bland andra förskolan Friedländers gata, där fokus ligger på att återanvända material. Bland annat betongbottenplattan.

Vidgat fokus inom innovationsprogrammet Hoppet

Första Hoppet-projektet hade temat innovation för att bli så fossilfri som möjligt. I pågående och kommande projekt är återbruk ett återkommande tema. Vi återbruksinventerar byggnader för att i första hand bevara byggnaden och i andra hand inventera vilka delar som kan tas tillvara på av material och inredning, till exempel fönster, installationer, undertaksplattor eller kabelstegar.

De största besparingarna klimatmässigt och ekonomiskt, är att bevara och behålla befintliga material som annars skulle behöva nyproduceras med ökat råvaruuttag och energiåtgång som följd.

Läs mer om återbruk av befintlig betongplatta och annat material i nya förskolan på Friedländers gata här: Förskola Friedländers gata

Det finns också en rapport om klimatberäkningen: Klimatberäkning Friedländers gata 20

Se entreprenören Deromes film om återbruksprojektet på Friedländers gata 20:


Trä – ett naturligt och klimatsmart byggmaterial

Genom att bygga med stomme eller fasad i trä, uppnås många klimatfördelar. Klimatpåverkan för produktion av träbaserade produkter är idag lägre än för betong och stål. Vid förädlingen, nyttjas en förhållandevis liten mängd energi och restprodukterna – spån, bark och kubb – kan användas som byggmaterial, bränsle eller strö för husdjur. Träbyggnader kan byggas om eller till, vilket gör dem flexibla och långlivade. Trä kan även återanvändas, materialåtervinnas eller i sista hand användas som biobränsle.

Dessutom binder träd som växer in koldioxid. Koldioxiden som lagrats i träden finns kvar under träproduktens hela livslängd så länge den finns kvar och inte eldas upp. Byggnation med trä möjliggör även kombination med andra koldioxidinlagrande biobaserade material.

Vi bygger flera förskolor och skolor i trä, bland annat nya Gårdstensskolan, som du kan läsa om mer på länken: 

Nya Gårdstensskolan

Klimatbudget - minskad klimatpåverkan oberoende av tekniska lösningar

En huvudstrategi för vårt klimatarbete är att införa klimatkrav i byggprojekten som är oberoende av teknik och kostnad. Detta gör vi genom att sätta ett maxtak för hur mycket växthusgaser som får komma från byggnationen, en så kallad klimatbudget. Eftersom vi inte styr med specifika tekniska lösningar så kan varje projekt identifiera de mest effektiva och kostnadseffektiva klimatåtgärderna för dem. En klimatbudget gör det dessutom mer förutsägbart hur både vi och våra hyresgästförvaltningar efterlever klimatmålen.

Vi planerar för att införa klimatbudget i alla projekt från 2025, men redan nu har vi många projekt som arbetar med det, till exempel Skra Bro vård- och omsorgsboende. Där har klimatåtgärder varit en del av arbetet från dag ett.  Här kan du läsa mer om klimatarbetet i förstudie och tidig projektering i projektet Skra Bro.

Övriga klimatkrav i byggprojekt

I våra byggprojekt, jobbar vi med bland annat klimatförbättrad betong, installationer med låg klimatpåverkan och fossilfria bygg- och anläggningsplatser. Styrande för det är Klimatstrategiskt program för Göteborg, det styrdokument som visar vägen mot att Göteborgs Stad ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. Vi vill driva på och stimulera branschen att ta fram nya fossilfria material, metoder och processer.