Frågor & svar


Här får du svar på de vanligaste frågorna om innovationsprogrammet. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer.

Kan man göra ett studiebesök på Hoppet?

Sedan januari 2022 pågår verksamhet för fullt i huset. Det innebär att barn och pedagoger är igång från kl. 6 på morgonen till kl. 18 på kvällen.
Därmed har vi inte möjligt att stå till tjänst med guidade turer eller studiebesök i huset eller på förskolans gård under ovan angiven tid. Vi ser gärna att verksamheten inte störs av studiebesök ”på gatan” eller att skolgården med lekande barn och pedagoger fotograferas.
Vi hänvisar att ta del av den virtuella touren som finns på Hoppet | Virtual Tour i vilken du kan se bilder och filmer på material och metoder från byggnationen. VR-miljön kommer att kompletteras med uppdaterade bilder, filmer och fakta.

Vad är detta för typ av projekt? Har det bara blivit en förskola?

Grunduppdraget från kommunfullmäktige är att vi ska bygga en fossilfri förskola. Syftet är att belysa frågan och driva på och stimulera branschen att ta fram nya fossilfria produkter och processer, men också välja de som redan finns. Det är ett steg i Göteborgs Stads och på sikt Sveriges och resten av världens omställning till ett fossilfritt samhälle utan klimatpåverkan.

För att få full effekt av projektet måste vi klä det i en större kappa och se det som ett innovationsprogram för fossilfri byggnation. Vi ska med andra ord stimulera, inspirera och driva mer än vad som behövs för pilotförskolan på Backa kyrkogata. Vi kommer att lyfta fram både befintliga fossilfria produkter och nya som identifieras och utvecklas under projektet. Framöver kommer det att påverka kravställningen i alla våra och Göteborgs Stads byggprojekt. 

 

Varför satsar Göteborgs Stad och stadsfastighetsförvaltningen på det här?

Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att komma tillrätta med våra klimatproblem. Inom Göteborgs Stad ska vi vara föregångare och visa att det är möjligt att leva gott utan att bidra till negativ klimatpåverkan och därmed ändrade livsförutsättningar för kommande generationer, i såväl Göteborg som i övriga världen.

Detta konkretiseras inte minst i Klimatstrategiskt program för Göteborg, det styrdokument som visar vägen mot att Göteborg ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. För att genomföra det klimatstrategiska programmet fick dåvarande lokalförvaltningen 2017 ett uppdrag av kommunfullmäktige att skapa en fossilfri förskola.

I uppdraget står det att man ska ta hänsyn till alla material och produkter i en byggnad, likaså alla steg i processen som transporter och tillverkning.

Syftet är att minimera klimatpåverkan i det här projektet och visa att det är möjligt. Och inte minst att driva på och stimulera branschen att ta fram nya fossilfria material, metoder och processer.

 

Vad är det som inte är fossilfritt i en byggnad eller i byggprocessen?

Det är framförallt de material och produkter som innehåller fossil olja som råvara. Här handlar det mycket om plaster, men även komponenter i färger och limmer. Vi har granskat alla delar i två relativt nybyggda förskolor och hittat knappt 150 material och produkter som mer eller mindre bygger på en fossil råvara. Rapporten finns snart här hemsidan. Resultatet kan kort sammanfattas:

Samtidigt kan vi konstatera att produkterna med fossilt innehåll bara står för ungefär 10% av byggnationens klimatpåverkan. Den största delen kommer från de produkter som återfinns i rutan med 0% fossila ämnen. Det är framför allt betong vars klimatpåverkan till stor del kommer från cementtillverkningen där koldioxid frigörs vid omvandlingen av kalk, men också från den stora mängd värmeenergi som krävs för den här processen. Tillverkningen av stål är också en energikrävande process som har en relativt stor klimatpåverkan.

Om betongen byts ut mot trä så bidrar den stora mängden trä också till stor klimatpåverkan, inte minst om man väljer massivträelement med långväga fossilbränsledrivna transporter.

I rapportserien ”Byggandets klimatpåverkan” finns bra statistik över vilken klimatpåverkan som en byggnad och själva byggprocessen generellt ger upphov till.

Den absoluta största delen av klimatpåverkan står tillverkningen av produkter för (inklusive transporter till återförsäljare). Resten av transporterna och arbetet på själva byggplatsen står i förhållande för en relativt liten del.

Detta är utgångsläget. Det går redan idag att minska klimatpåverkan inom alla dessa delar Men för att minimera klimatpåverkan behövs en hel del nya metoder, processer och material, inte minst att fossila material och bränslen byts ut mot biomaterial och biobränslen.

 

Vad menar ni när ni säger fossilfritt?

Vi menar att inga fossila ämnen ska ha använts som råvara i materialet och produkten. Inte heller vid utvinning, under transporter eller i arbetsmaskiner. Slutligen ska energi från fossila källor inte ha använts i tillverkningsindustrin eller på byggarbetsplatsen.

Med fossilfritt menar vi också minimal klimatpåverkan. Det innebär att vi även omfattar övriga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser, till exempel koldioxid som frigörs när kalk omvandlas till cement.

 

Vilka delar av byggprocessen omfattas av begreppet fossilfritt?

I det här projektet ingår alla led, från råvaruuttag via transporter och material- och produkttillverkning till själva byggarbetsplatsen. Även driften av den färdiga byggnaden ingår. Vi lägger extra fokus på skedena till och med byggarbetsplatsen. Här tror vi att vi kan göra störst skillnad och bidra till störst utveckling.

 

Vilka delar av en byggnad omfattas av begreppet fossilfritt?

Vi tittar på alla material och produkter. Allt från byggnadens grund via installationer till färg och lim.

 

Hur prioriterar när ni väljer produkter som nästan uppfyller kravet fossilfritt?

Från början funderade vi på om vi kunde skapa en standardiserad rangordning som vi sedan kunde använda i alla val. Men vi insåg att det inte skulle gynna innovation och utveckling eller stimulera omställningen på bästa sätt.

Istället avgör vi från fall till fall, produkt till produkt. För en produktgrupp kan det fossila innehållet vara det mest utmanande att byta ut. Då kan det viktigast vara att stimulera utvecklingen av en biobaserad motsvarighet.

Idag kanske en produkt behöver transporteras långväga eller tillverkas i en industri som drivs med fossil energi. Vi kanske inte lyckas att med vår kravställning eller samverkan ändra detta under projektets gång, men ser att det är fullt möjligt senare. Då kan vi ändå besluta att ta fram en sådan produkt, för att visa att det är möjligt. Det kan inspirera andra (som förhoppningsvis har hållbarare processer) att satsa på liknande produkter.

I andra fall är det största problemet de långväga fossildrivna transporterna. Då är det här vi ska försöka påverka. Strävan är att alltid välja produkter där alla led är fossilfria och har så låg klimatpåverkan som möjligt.

 

Hur hanterar ni målkonflikter med t.ex. andra miljö-, funktions- och resurskrav?

Utgångsläget är att de lösningar, system, produkter och material vi väljer ska uppfylla alla våra krav. Stadsfastighetsförvaltningens Tekniska krav och anvisningar (TKA) hittar du här.

De tekniska anvisningarna finns för att säkerställa exempelvis giftfria miljöer, energieffektivitet, fuktsäkerhet, god innemiljö och att fastigheterna går att förvalta och drifta på ett effektivt sätt. Skulle någon av de fossilfria lösningarna påverka något av våra övriga krav beaktar vi vilket som väger tyngst från fall till fall.

 

Vad är LCA?

LCA står för livscykelanalys och är en metod för att bedöma och redovisa miljöpåverkan. LCA syftar till att ge en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. Från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen. Inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Med andra ord från vaggan till graven.

Idag kan man även inkludera cirkulära flöden och då pratar man snarare om från vagga till vagga. När vi pratar LCA i det här projektet menar vi analys av klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser).

Övriga miljöaspekter hanteras på annat sätt. Vi använder till exempel Byggvarubedömningen för att bedöma kemiskt innehåll och giftfritt byggande.

Indelningen i livscykelskeden och moduler som vi använder följer den europeiska standarden EN 15978. Se mer under frågan ” Vilka delar av byggprocessen omfattas av begreppet Fossilfritt?”.

 

När stod den första förskolan klar?

Projektering av förskolan skedde under 2018 och 2019. Parallellt påbörjar byggnationen och i december 2021 stod förskolan klar. Pilotförskolan Hoppet är en av jubileumsaktiviteterna under Göteborgs 400-årsfirande.

 

Kommer innovationsprojektet fortsätta när förskolan står klar?

Stadsfastighetsförvaltningens och Göteborgs Stads omställning till ett fossilfritt samhälle kommer att fortgå intensivt under många år. Så det här innovationsprojektet är en del av förvaltningens innovationsprogram för fossilfritt byggande.

 

Är det rimligt att vi tar fram nya produkter bara för en förskola?

Nej det är inte rimligt. Men om våra samarbetspartners och leverantörer tar fram en ny bra fossilfri produkt så finns det mängder med byggprojekt där produkten också kan vara aktuell.

Vidare så är styrningen till alla Göteborgs Stads byggande bolag och förvaltningar tydlig: Alla ska ställa om till fossilfritt.

Utveckling är densamma i hela landet, där olika aktörer kommit olika långt. Marknadspotentialen för bra fossilfria produkter och material bedöms som mycket stor. Och vi kommer att lyfta fram bra initiativ och bra produkter för att hjälpa till med spridningen.

 

Hur gör vi om vi har en produkt som vi tror platsar i den fossilfria byggnaden?

Vi letar hela tiden efter fossilfria produkter och lösningar. Skicka ett mejl till hoppet@stadsfast.goteborg.se och berätta vad du kan bidra med.

 

Vad menar ni med partnering?

Partnering – eller samverkan – är en strukturerad samarbetsform där vi som byggherre gemensamt med konsulter, entreprenörer m.fl. löser vårt bygguppdrag. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Vi samlar tidigt den kompetens som behövs för att genomföra och lyckas med projektet. Vi bildar laget. Mer information kan du bland annat hitta på Byggherrarnas hemsida.

 

Vi har en idé om en ny eller utvecklad fossilfri produkt. Hur gör vi om vi vill ta fram den tillsammans er?

Vi letar hela tiden efter nya produkter och lösningar. Skicka ett mejl till hoppet@stadsfast.goteborg.se och berätta vad du kan bidra med.

 

Vem ska vi kontakta om vi har frågor om innovationsprogrammet?

Skicka ett mejl till hoppet@stadsfast.goteborg.se och ställ din fråga.

 

Jag vill hålla mig uppdaterad om vad som händer i innovationsprogrammet Hoppet. Är det möjligt?

Så roligt! Du kan följa vad som händer i vårt arbete för att bygga så fossilfritt som möjligt på vår sida Innovationsprogrammet Hoppet på Linkedin.