Rapporter


Här kan du fördjupa dig löpande i utredningar och rapporter. Hoppet är ett innovationsprogram för klimatneutralt byggande med många utmaningar. Därför samlar vi på oss kunskap, erfarenheter, innovationer och resultat under arbetets gång.

Byggprojekt

Stadsfastighetsförvaltningens plan för minskad klimatpåverkan

Backa kyrkogata 11

Ritningar över Backa kyrkogata 11  Alla arkitektritningar över Backa kyrkogata 11 i både 2D och 3D.

Konstruktionsritningar Backa kyrkogata 11

Klimatarbete Hoppet — delrapport 2, byggskede Delrapport från Derome om arbetet med att minska klimatavtrycket från byggandet av förskolan på Backa kyrkogata 11.

Klimatarbete Hoppet  delrapport 1, systemskede Delrapport från Derome om arbetet med att minska klimatavtrycket från byggandet av förskolan på Backa kyrkogata 11.

Plockhugget trä från Göteborgs Stads egen skog Reportage om arbetet med att avverka träd till byggprojektet från Plockhugget.

Hoppet - vad har vi gjort hittills och var står vi nu - maj 2019

Utredning fossilt innehåll och klimatpåverkan Byvädersgången På uppdrag av Göteborgs Stad har Tyréns utrett hur klimatpåverkan ser ut i ett av stadens "vanliga" förskolebyggen, för att ha som referens och för att identifiera åtgärder för att minska klimatpåverkan till Hoppet-projekten.

Hoppet Detailed Resource Mapping På uppdrag av Göteborgs Stad har Lendager group har kartlagt material och resurser för potentiellt återbruk.

Friedländers gata 20

Klimatberäkning Friedländers gata 20

Skra bro

Skra bro - rapport klimatberäkningar


Forskning och utveckling

Lim och färg för en fossilfri byggd miljö  Producerad av RISE, finansierad av Vinnova 2018.

Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster Producerad av Chalmers industriteknik, finansierad av Vinnova.

Demonstrationsprojekt livscykelanalysberäkningar, 2019 Delrapport från ett projekt från Stockholms stad som testar och utvärderar ett klimatberäkningsverktyg.

CIX - Cirkularitetsindex för byggnader, 2020 Slutrapport för CIX — ett projekt som bland annat tagit fram ett verktyg för att mäta en byggnads cirkularitet.

Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser, rekommendationer till upphandlingskrav Slutrapport gjord av WSP på uppdrag av Göteborgs Stad.

ReCirculate

Slutrapport ReCirculate

Postfabelement - vägen mot industriellt återbruk

Kvalitetssäkring av VVS-produkter

Byggavfall som designresurs

State of the art

Bärande vägg av stampad jord

Återbrukssamordning inom ReCirculate

Checklista potential för återbruk Göteborgs Stad, Bengt Dahlgren och White arkitekter har tagit fram en checklista för att bedöma återbrukspotentialen hos ett antal vanligt förekommande byggprodukter. (filen är i Excel)

Inventering för återbruk - ReCirculate White arkitekter, Bengt Dahlgren, Wingårdhs och Göteborgs Stad. Ett PM innehållande en arbetsgång i fem steg för återbruksinventering och optimalt utnyttjande av material.

Scandinavian Sustainable Circular Construction, S2C

EU-projektet S2C arbetar med hållbart byggande och finansieras av medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Västra Götalandsregionen. Projektet har svenska, danska och norska parter och ett praktikfall i varje land. Göteborgs Stad deltar genom stadsfastighetsförvaltningen och förskoleförvaltningen. Backa kyrkogata 11 är det svenska praktikfallet. Projektet syftar till att förändra förhållningssättet till byggandet genom att arbeta med den offentliga beställaren för byggande och förvaltning.

Energieffektiv byggproduktion Kunskapspaket och vägledning, Producerad av CIT Energy Management.

Klimateffektivt byggande, guide Producerad av Bengt Dahlgren.

Klimateffektiv arkitektur, konstruktion och materialval, kunskapspaket Producerad av Bengt Dahlgren.

Energieffektiva byggnader  teknikval och drift Producerad av AFRY.

Hållbart byggande – tidigt skede, EnviroPlanning Beskriver hur ekosystemtjänster och grönstrukturer kan bevaras och förstärkas vid planering av förskolor och skolor. Rapporten innehåller en omvärldsanalys med genomlysning av krav och rekommendationer från myndigheter, goda exempel genom intervjuer samt många tips på hur kommuner kan jobba för att utveckla sitt arbete.

Arbetssätt och kompetenser till stöd för klimateffektivt byggande, White Arkitekter Presenterar hur livscykelperspektiv och minskad klimatpåverkan kan användas i byggprojektets olika skeden. I rapporten görs en genomgång av vilka nya kompetenser som krävs för att lyckas nå en låg klimatpåverkan från byggandet och hur strategiska mål kan brytas ner i mål för varje byggprojekt och användas som kravställning vid offentlig upphandling.

Klimat- och kostnadsberäkning återbrukade möbler Producerad av Sweco.

Klimat- och miljösmarta arbetsmetoder inom förskolan Producerad av Sweco.

Artiklar på engelska

Hoppet — the first fossil free preeschool Från konferensen Scandinavian Sustainable Built Environment Conference, Graz 2019

Hoppet  the first fossil free preeschool Från konferensen BEYOND 2020, the World Sustainable Built Environment (WSBE) conference, Göteborg 2021

Examensarbeten

2022

Circular Logistics in the Construction Industry, Andreas Andersson och Alexandra Söderberg

2021

Fossilfritt byggande med alternativa byggnadsmaterial, Kajsa Sjöberg

Klimatkalkyler för lokalförvaltningens byggnader, Anders Larsson och Mathias Hannu

CIX – cirkularitet i Hoppets komplementbyggnader, Frida Grönberg

2020

Biokol inom bygg- och anläggningsprojekt, Caroline Wiklund

Material choices for the building frame, Fanny Nyberg

2019

Faktorer som bör vägas in vid investering av solceller, Lovisa Olsson

En byggnads klimatavtryck i projekteringsskedet, Kristin Dewill och Nellie Cederholm

Miljöpåverkansanalys av bärande träbyggnadssystem, Hanna Askemar

Indoor Climate Design in a Preschool Building, Inga Sierpinska

2018

Utvärdering av teknisk isolering för minskad klimatpåverkan, Huzeyfe Altun

Material choices for a fossil-free preschool, Karin Andersson & Ida Björnhagen

En analys av alternativa systemlösningar för tappvattensystem, Mikael Frost & Emil Lindeblom