Vad är projekt Passage?

En gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att redan i grundskolan stötta eleverna så att de kan göra ett välgrundat gymnasieval, klara sina gymnasiestudier och komma ut på arbetsmarknaden. Projekt Passage är ett tvåårigt projekt som ska säkra övergången mellan grundskola och gymnasiet för alla elever och minska antalet avhopp. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Allt för många elever avbryter gymnasiestudierna innan de är klara med gymnasiet. Projekt Passage ska genom flera insatser stödja eleverna så att de kommer genom gymnasiet och uppnår gymnasiekompetens. 

Projektets mål:

  • Öka andel elever som är behöriga till gymnasieskolan på de skolor som deltar i projektet 

  • Utveckla rutiner för arbetsformer mellan grundskolan och gymnasieskolan som möjliggör en god övergång för eleverna mellan skolformerna i enlighet med krav från styrdokument och lagstiftning.  

  • Utveckla digital överlämning mellan grundskolan och gymnasiet genom att skapa en ny modul i antagningssystemet. 

  • Stärka kunskaper hos elever och lärare kring jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med Europeiska Socialfondens principer.

  • Utveckla förhållningssätt och aktiviteter som genomförs vid frånvaro för att främja skolanknytning men också om tidiga, främjande insatser för elever i riskzon. 

  • Utarbeta kollegialt lärande/erfarenhetsutbyte inom och mellan grundskole- och utbildningsförvaltningen med fokus på övergång på pilotskolorna

  • Öka närvaron bland elever som är i riskzonen att inte klara övergången mellan pilotskolorna och gymnasiet

  • Stärka samarbetet mellan förvaltningarna kring spridning av övergångsställets arbete så att fler elever får tillgång till insatser som erbjuds. 

  • Utveckla och sprida befintliga metoder för stöd till elever som riskerar att inte klara övergången mellan grundskola och gymnasium.