Coachen Cathrine Fredriksson i coachningssamtal med elev. Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

Vad är projekt Passage?

En gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att redan i grundskolan stötta eleverna så att de kan göra ett välgrundat gymnasieval, klara sina gymnasiestudier och komma ut på arbetsmarknaden. Projekt Passage är ett tvåårigt projekt som ska säkra övergången mellan grundskola och gymnasiet för alla elever och minska antalet avhopp. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Allt för många elever avbryter gymnasiestudierna innan de är klara med gymnasiet. Projekt Passage ska genom flera insatser stödja eleverna så att de kommer genom gymnasiet och uppnår gymnasiekompetens. 

Projektets mål:

  • Öka andel elever som är behöriga till gymnasieskolan på de skolor som deltar i projektet 

  • Utveckla rutiner för arbetsformer mellan grundskolan och gymnasieskolan som möjliggör en god övergång för eleverna mellan skolformerna i enlighet med krav från styrdokument och lagstiftning.  

  • Utveckla digital överlämning mellan grundskolan och gymnasiet genom att skapa en ny modul i antagningssystemet. 

  • Stärka kunskaper hos elever och lärare kring jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med Europeiska Socialfondens principer.

  • Utveckla förhållningssätt och aktiviteter som genomförs vid frånvaro för att främja skolanknytning men också om tidiga, främjande insatser för elever i riskzon. 

  • Utarbeta kollegialt lärande/erfarenhetsutbyte inom och mellan grundskole- och utbildningsförvaltningen med fokus på övergång på pilotskolorna

  • Öka närvaron bland elever som är i riskzonen att inte klara övergången mellan pilotskolorna och gymnasiet

  • Stärka samarbetet mellan förvaltningarna kring spridning av övergångsställets arbete så att fler elever får tillgång till insatser som erbjuds. 

  • Utveckla och sprida befintliga metoder för stöd till elever som riskerar att inte klara övergången mellan grundskola och gymnasium.

Coachning en del av projektet

En av insatserna i Projekt Passage är individanpassade coachningssamtal i syfte att motverka framtida studieavbrott.

I samtalet får eleven en möjlighet att prata om sig själv och hur hen ser på sin livssituation utan att bli avbruten av kompisar, familj eller andra personer. Tillsammans definierar och diskuterar man frågeställningar och eventuella orosmoment som eleven har. Det kan till exempel handla om att eleven vill bli mer studiemotiverad, ta mer ansvar eller sätta upp mål och strategier inför framtiden. Det kan också handla om saker som inte har med skolan att göra som exempelvis vänner, träning, sömn eller något helt annat.

Genom att eleven får reflektera högt kan hen sätta ord på sina funderingar och tankar vilket ökar känslan av att vara sedd samt stärker självförtroendet, självkänslan och självinsikten. Det är ett sätt att förbereda eleven för gymnasiet och ge hen verktyg för att fullfölja sina studier.

Coachen är en utomstående person, som eleven inte har någon relation till eller ska bedömas av. Första samtalet sker i åk 9 och kontakten fortsätter till och med första terminen på gymnasiet.