Coachen Cathrine Fredriksson i coachningssamtal med elev. Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

Så här jobbar vi

Projekt Passage innehåller flera olika delar och aktiviteter. Här beskriver vi några.

Coachning en del av projektet

En av insatserna i Projekt Passage är individanpassade coachningssamtal i syfte att motverka framtida studieavbrott.

I samtalet får eleven en möjlighet att prata om sig själv och hur hen ser på sin livssituation utan att bli avbruten av kompisar, familj eller andra personer. Tillsammans definierar och diskuterar man frågeställningar och eventuella orosmoment som eleven har. Det kan till exempel handla om att eleven vill bli mer studiemotiverad, ta mer ansvar eller sätta upp mål och strategier inför framtiden. Det kan också handla om saker som inte har med skolan att göra som exempelvis vänner, träning, sömn eller något helt annat.

Genom att eleven får reflektera högt kan hen sätta ord på sina funderingar och tankar vilket ökar känslan av att vara sedd samt stärker självförtroendet, självkänslan och självinsikten. Det är ett sätt att förbereda eleven för gymnasiet och ge hen verktyg för att fullfölja sina studier.

Coachen är en utomstående person, som eleven inte har någon relation till eller ska bedömas av. Första samtalet sker i åk 9 och kontakten fortsätter till och med första terminen på gymnasiet.

Gruppaktiviteter för flera elever

För de lever som inte är aktuella för coachning, men som ändå är i behov av stöd i sin övergång mellan grundskola och gymnasiet, erbjuder vi fem olika gruppaktiviteter som bygger på varandra och som sker löpande under vårterminen -22. Aktiviteterna har framtidstro, självkänsla, motivation samt eget ansvar som teman.

Under dessa aktiviteter kommer coachen och eleverna tillsammans utforska sina tankar kring studier och framtid genom gruppdiskussioner, film och besök av elever på gymnasiets introduktionsprogram. Tanken med övningarna är framförallt att få eleverna att reflektera i ett forum som inte är kravfyllt, utan snarare lustfyllt. För vissa elever kan det även bli aktuellt med studiebesök på gymnasieskolor.

Förhoppningen är att eleverna ser en utveckling hos sig själva efter de fem aktiviteterna. Att de blir uppmärksamma på vilken kapacitet de själva sitter på och att de faktiskt kan påverka sin egen situation och framtid i den riktningen de vill. Målet är att varje enskild elev ska få en känsla av meningsfullhet, tillhörighet och inre motivation att ta sig igenom skolan. Genom detta ökar vi chanserna för att eleverna får en mer positiv självbild, en bättre självkänsla samt en strakare framtidstro vilket i sin tur ökar chanserna för att fullfölja sina studier.


IM-konferens för studie- och yrkesvägledare

Den 13 januari ordnade Avdelningen för planering och utveckling på Utbildningskansliet en informationskonferens för studie- och yrkesvägledare. På konferensen gavs information om utbildningarna på de olika 
introduktionsprogrammen (IM-programmen) inom Utbildningsförvaltningen och hur organisationen planeras se ut läsåret 22/23. Flera gymnasieskolor med IM-program deltog på konferensen och berättade om upplägg och innehåll på just sina IM-utbildningar. I år innehöll konferensen även information från Gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingens projekt Samstart.

Överlämningskonferens

Den 18 januari ordnade Avdelningen för planering och utveckling på Utbildningskansliet en konferens för överlämningsansvariga tjänstepersoner på grundskolorna. På konferensen informerades om hur introduktionsprogrammen är organiserade samt hur vi arbetar med kartläggning och överlämning gällande de elever som är aktuella för ett introduktionsprogram.

Kartläggning och överlämning gällande elever aktuella för ett introduktionsprogram

Utbildningsförvaltningen har två utsedda kartläggare som under vårterminen har möten med grundskolor i syfte att få till en bra överlämning och övergång för elever som är aktuella för ett introduktionsprogram. Fokus ligger på elever med behov av särskilt stöd. Kartläggarna tar del av avlämnande skolas kartläggning av eleverna och rådgör med dem om vilken IM-verksamhet eleven bör söka. På mötet deltar, utöver kartläggaren, skolans överlämningsansvarig, studie- och yrkesvägledare samt annan berörd personal.