Om personuppgifter

I Projekt Passage behöver vi behandla elevers personuppgifter. Här får du veta hur.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om eleverna som är med i Projekt Passage. Vi hanterar också personuppgifter för att tillgodose det krav på registrering av allmän handling som föreligger enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Era personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen och gallras enligt beslut. 

Vi kan komma att dela era personuppgifter med tredje part såsom andra myndigheter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi delar också personuppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och ditt barn. Däremot kommer vi aldrig att överföra dessa uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är grundskolenämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi har om dig och ditt barn, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dessa uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta grundskoleförvaltningen, antingen via e-post: grundskola@grundskola.goteborg.se eller per telefon till Göteborgs Stads kontaktcenter på tel. 031-365 00 00. Vill du komma i kontakt med grundskoleförvaltningens dataskyddsombud skickar du e-post till dso@intraservice.goteborg.se. Tala om vilken förvaltning din fråga gäller och ditt namn och telefonnummer om du vill att de kontaktar dig.

Du kan läsa mer om hur grundskoleförvaltningen hanterar personuppgifter här Så behandlar grundskoleförvaltningen personuppgifter - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Överlämning av uppgifter till gymnasiet

Inför övergången till gymnasiet får grundskolan lämna över uppgifter som behövs för att underlätta övergången för dig när du ska börja på gymnasiet. Det framgår av skollagens bestämmelser. De uppgifterna som lämnas över kan vara uppgifter från projektet Passage eller från skolans elevstödjande arbete i övrigt. Du kommer få information om vilka uppgifter som grundskolan överlämnar.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Projekt Passage är ett tvåårigt projekt som ska säkra övergången mellan grundskola och gymnasiet för elever som risker att inte klara övergången. Projektet består av olika insatser och aktiviteter för att öka skolanknytningen och ökad närvaro. Det kan handla om exempelvis grupp- och individsamtal med coach, inspel på klasskonferenser, personlighets- och yrkesvalstester, studiebesök på gymnasieskolor och individanpassad coachning av elever enligt verksamheten Övergångsställets metoder. Eleverna som är med i projektets aktiviteter kommer att tidsredovisa ihop med sin lärare på skolan.  Detta görs i samband med att aktiviteten utförs.

Projekt Passage samlar in elevernas förnamn, efternamn och personnummer som vi lämnar vidare till Statistiska Centralbyrån (SCB) som vill ha uppgifterna för framtida forskning. Vi lämnar inga elevers personuppgifter till Europeiska Socialfonden. Elevernas personuppgifter som samlas in behandlas enligt svensk lag och riktlinjer i Göteborgs Stad.