Material

Det utbildningsmaterial som du kan ladda ner på den här sidan har använts och testats av våra pilotgrupper och därefter arbetats om.  Här hittar du också länkar till andra referenser i materialet.

Metodhandboken Prata med föräldrar

Prata med föräldrar är en metodhandbok som ska ge ett stöd i att skapa tillitsfulla dialoger och möten med de föräldrar vi möter. Den är dels tänkt att fylla på läsarnas kompetens, dels att uppmana till reflektion och samtal om hur vi tänker och agerar när det gäller ämnen som kan vara svåra att prata om. Boken bidrar med handfasta tips för tillitsskapande och öppna samtal om potentiellt svåra ämnen, till exempel genom att prata utifrån bilder som är särskilt framtagna för bokens olika teman.

Handboken är uppdelad i sju teman. De tre första fokuserar på samtal och reflektion om vad föräldrarna har med sig och vad du som personal eller föreningsaktiv har med dig in i mötet:

  • Migration, identitet och föräldraskap
  • Kulturell medvetenhet
  • Tillit till välfärdsstaten

Bokens andra hälft tar upp viktiga delar i ett tillitsstärkande och våldsförebyggande arbete. Det är också områden som både föräldrar och personal efterfrågat mer vägledning och kunskap kring:

  • Barns rättigheter
  • Roller i familjen
  • Våld i nära relationer
  • Hedersrelaterat våld och förtryck

Innehållet baseras på erfarenheter från kursen Förälder i nytt land som Integrationscentrum håller. De teman som ingår i handboken har också utvecklats tillsammans med personer som alla arbetar med, eller på olika sätt engagerar sig i det tillitsstärkande och/eller våldsförebyggande arbetet; fokusgrupper med föräldrar, tjänstepersoner, forskare samt aktiva i civilsamhället.

Ladda ner material

Materialet har nu har testats och utvärderats av projektets pilotgrupper samt att den reviderats av IOMs (International Organization for Migration) expertgrupp. Resultatet är en omarbetad version av den den första handboken samt en handbok på engelska. 

Prata med föräldrar  Handbok för personal i tillitsstärkande dialog med utrikesfödda föräldrar (2022) PDF

Parenting in a new country  How to engage in trust-building dialogue with migrant parents? (2021) PDF