Om projektet

Arbetet inom Equalcity utgår från ett interkulturellt och tillitsstärkande arbetssätt. Syftet är att främja hälsa och förebygga våld i nära relationer.

Projektets syfte

Equalcity är ett tvåårigt projekt vars övergripande syfte är att förstärka stödet riktat till föräldrar som är nyanlända och/eller personer har migrerat till Sverige för en tid sedan. Arbetet utgår från ett interkulturellt och tillitsstärkande arbetssätt. Syftet är att främja hälsa och att förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.

För nyanlända föräldrar, och även utrikesfödda personer som bott i Sverige en tid, kan det råda osäkerhet om samhällets förväntningar på föräldrarollen. Det gäller såväl rättigheter som skyldigheter. Alla föräldrar har rätt till stöd, men nationella kartläggningar visar att föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden, nyanlända föräldrar och föräldrar som inte pratar svenska, inte nås av föräldrastödjande insatser i samma utsträckning som föräldrar som är födda i Sverige. Det ökar risken för ojämlikhet i hälsa och rättigheter, för både föräldrar och för barn. Projektet syftar till att stärka dessa föräldrars tillit till samhället och deras kunskap om både sina egna och barnens rättigheter.

Projektpartners 

Projektägare är FN:s migrationsorgan International Organization for Migration (iom.int) med finansiering av EU-programmet "Rättigheter, jämlikhet och
medborgarskap" (REC).

Ägarskapet för delprojektet ligger hos socialförvaltningen Nordost, men socialförvaltningen Centrum, Förskoleförvaltningen, föreningen Tidigt Föräldrastöd, Svenska kyrkan och föreningen Bergsjöns SK är också engagerade i arbetet. Projektsamordnare är Somita Sabeti, SF Nordost.

I projektet ingår utöver Göteborgs stad tre andra projektpartners med olika fokusområden:

  • Rom, som har fokus på ensamkommande barn.
  • Bryssel och organisationen RainbowHouse som har inriktningen LGBTQI+ (lesbian, gay, bi, transgender, queer, intersexual).
  • Luxembourg och organisationen Femme en Détresse som har inriktningen Mäns våld mot kvinnor.

I slutet av projektet (november 2021), när alla utbildningsverktyg har pilotats, kommer fler än 30 traineestäder att spela en aktiv roll i spridningen av projektverktygen i europeiska städer och EU:s stadsnätverk. 

IOM Migrant Families Toolbox, International Organization for Migration