Regler för att boka lokal


Lokalerna på Fängelset är avsedda för ungdomar i Ungdomssatsningens målgrupp, 16-25 år. Lokalerna ska vara för verksamhet som ungdomar driver, har initierat och producerat själva eller med stöd från Ungdomssatsningen. I Fängelsets lokaler är det rök- och drogfritt. Här kan du läsa om de regler som gäller för dig som bokar lokal.

Regler för bokning av lokal

Utdrag från ordningsreglerna på Fängelset

Ansvarig person* ansvarar alltid för iordningställande/återställande av lokal och teknisk utrustning samt städning av lokalerna. Med städning menas i detta fall grovstädning, det vill säga sopning av golv, upplockning av skräp och borttagande av disk. Lokalerna ska alltid återställas i ursprungligt skick när ni lämnar lokalen.

Ansvarig person har ett eget ansvar att informera sig och sin grupp om Fängelsets säkerhetsanordningar, nödutgångar, utrymningsplan och brandskydd innan aktiviteter/arrangemang på börjas. Vid brandlarm ska lokalerna genast utrymmas. De som deltar i de olika verksamheterna ansvarar själva för att använda hörselskydd i de verksamheter där de krävs.

Ansvarig person står för kostnader för eventuell skadegörelse eller åverkan på inventarier eller utrustning på Fängelset som kan härledas till gruppens verksamhet. Ansvarig person är skyldig att ersätta utrustning som ”försvinner”. Saker som går sönder eller försvinner och skadegörelse ska genast rapporteras till Fängelset. Normalt slitage är godtagbart men inte utebliven rapportering. Alla stölder polisanmäls.

* Ansvarig person = Passerkortsinnehavare