Demokratidagen 2023: Normer våld och diskriminering – vem vinner på det?


Årets tema var ”Normer våld och diskriminering – vem vinner på det?” Ungas diskriminering stod i fokus. Det var en heldag med möten mellan politiker och ungdomar i stadsområdet Sydväst, men också ett tillfälle för unga att berätta sina historier och få verktyg att hantera svåra ämnen.

Demokratidagen 2023 var en heldag med möten mellan politiker och ungdomar i stadsområdet Sydväst, men också ett tillfälle för unga att berätta sina historier och få verktyg att hantera svåra ämnen. Årets tema togs fram tillsammans med ungdomarna och var ”Normer våld och diskriminering – vem vinner på det?”

Här kan du se en kort film om demokratidagen 2023

Film: Wilhelm Nyhlén

Bakgrund

Delaktighet, inflytande och kontroll över det egna livet är ett av Göteborgs stads målområden inom arbetet med jämlikt Göteborg. Delaktighet har en stark koppling och är en förutsättning för folkhälsa och definieras enligt FN konventionen som en mänsklig rättighet och barn ska även skyddas mot diskriminering utifrån nationalitet, kön, social tillhörighet.

Den 1 januari 2021 ersatte nya nämnder de tidigare stadsdelsnämnderna i Göteborg och socialnämnd Sydväst skapades. Beslutet om genomförande av demokratidag i den nya förvaltningen togs 2021-02-24 (§ 55, N165-0101/21). Demokratidagen 2023 genomfärders den 8 december på ungdomens Hus, 1200 kvm.

Deltagare

Alla skolor årskurs 7–9 inom stadsområde Sydväst bjöds in till att medverka.
Tjänstepersoner deltog från socialförvaltningen Sydväst, Grundskoleförvaltningen, Demokrati och medborgarservice och Polisen.

Dagens innehåll

Dagen innehöll en föreläsning samt valbara workshops. Loui Sand inledde med en föreläsning om sitt liv och delade med sig av sina erfarenheter. “Mitt liv äger ingen” är en föreläsning där Loui Sand berättar om hur det är att vara transsexuell, adopterad och mörkhyad i Sverige. Han går även in på livet som elitidrottare, hur han har upplevt maktmissbruk och psykisk ohälsa. Loui berättar om sina upplevelser på ett väldigt rakt och osminkat sätt med mycket humor.

Loui Sand var under sin karriär en av Sveriges främsta damhandbollsspelare. Loui debuterade i seniorlaget 2011 och var med att vinna fem SM-guld i rad 2012–2016. I januari 2019 bröt Loui sitt kontrakt med dåvarande klubben och slutade spela handboll för att kunna börja en utredning om könsdysfori.

Dagen avslutades med samtal med politikerna på scenen följt av uppträdande från unga med sång och dans. Unga ställde även ut sin konst på väggarna i lokalerna. Alla som var där kan tänka sig att delta igen som arrangörer eller deltagare enligt utvärderingen. Detta pekar på aktivt medborgaskap vilket är ett av motiven som kan finnas för att ha olika former av dialoger och medborgardialoger.

”Att jag fick träffa nya människor som också brann för politik och olika samhällsfrågor samt att jag fick möjligheten att diskutera och relatera kring normer, identitet och våld!” (citat utvärdering)

Ta Plats med Michelle Haughton

Ta plats är en workshop om hur du gör din röst hörd genom praktiska övningar och rundabordssamtal. Genom att ge unga människor en röst kan vi öka demokratin och ungas inflytande. Har du gjort din röst hörd så ökar tendensen att du ska göra det igen. Det handlar om kommunikation och samspel med den andre parten. Övningarna i början handlade om hur vi sänder ut signaler med våra koppar till oss själva och andra som påverkar utan att vi alltid uppfattar det. Vi kan öva oss i att lyssna på varandra och utgå ifrån att den andre vill väl. Senare fördes samtal om vilka normer man påverkas av i sin vardag och vad normer är. Normer kan bidra till bildandet av regler. Hålla koll på sina tankar, det är de som leder till att normerna skapas som kommer att stänga ute vissa delar av gruppen.

Michelle arbetar som kommunikatör på frihamnsdagarna. Verktyget är drama och improvisation vilket gör det lekfullt och skapar en stämning som blir tillåtande.

Escape room – Tyngden av tonåren med demokratigruppen

Demokratigruppen som arrangerade demokratidagen vara även med och tog fram workshop Escape room tyngden av tonåren som de höll i. Målet med workshopen var att deltagarna skulle lista ut behoven bakom det som tynger många unga idag när det kommer till temat normer, våld och diskriminering. Escape roomet bestod av en väska som skulle symbolisera vad många unga bär med sig varje dag.

Ett korsord skulle lösas ut med hjälp av ledtrådar och olika fakta kring tex diskriminering och våld. Saker man kan tro inte betyder mycket ackumuleras efter tid och hänger kvar länge från barndomen. De svagas röster blir oftast inte hörda just för att det inte är deras berättelse som dominerar.

Sara Eliasson som arbetar Samordnare för Norma.gbg och Demokratidagen inom socialförvaltning Sydväst stöttade genomförandet.

I andra skor

I andra skor är ett brädspel för ungdomar i åldrarna 16–25 år. Syftet med spelet är att engagera deltagarna i att utforska hur olika förutsättningar i förhållande till olika maktordningar påverkar människors möjligheter att agera utifrån de sammanhang de befinner sig i. Namnet på spelet syftar på att deltagarna får spela karaktärer med olika socioekonomisk bakgrund, hudfärg, kön och sexualitet, och uppleva hur karaktärernas förutsättningar skiljer sig åt och förändras beroende på de scenarion som karaktärerna hamnar i genom spelet.

Är du okej med Sara Sivertsson

En workshop om våldsprevention som lyfter fram de tre principerna:

1. kopplingen mellan lindrigt och grovt våld

2. Kopplingen mellan destruktiva könsnormer och våld.

3. Ingripande strategier med fokus på aktiv åskådare.  

Dilemmakort användes utifrån vilket gruppen får diskutera bland annat ingripande strategier utifrån våldssituationer som kan uppstå samt normer vi har i samhället. De diskuterar Per Isdals definition av våld samt tittar på och diskuterar våldspyramiden. Eftersom det ligger hos den utsatta att definiera våldet kan det vara svårt om våldet normaliseras, man blir så van at man inte tänker på att det är våld. Då är det viktigt att de som finns runt omkring reagerar och säger ifrån.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" (Per Isdals definition)

Sara Sivertsson arbetar som ungdomskonsulent inom socialförvaltning Sydväst.

Panelsamtal med politiker

Den politiska medverkan var större än tidigare år. Politikernas roll var tydligare än tidigare med inledning, möjlighet att ställa frågor till politiker på scen samt delaktighet i samtal och workshops under dagen. Även ungdomsfullmäktige deltog under demokratidagen. I panelsamtal på scen deltog Alfred Johannsson (S), Annica Sjögren (V) och Wilhelm Warborn (M). Politikerna fick förbereda sig på några frågor innan från ungdomarna. Även ungdomsgruppen deltog i samtal på scen och fler spontana frågor ställdes också.

  • Är det viktigt att engagera i samhället? Vad kan man göra för att engagera sig?
  • Vad behövs för att främja demokratin för alla? 
  • Vad tänker ni om temat normer, våld och diskriminering i förhållande till demokrati?

Kreativa Uttryck

Kulturen är viktig för demokratin. Konst, dans och sång kan inspirera till att våga uttrycka sig vilket kan vara särskilt viktig för unga vars röster inte alltid hörs. Därför försöker demokratidagen alltid ge utrymme för detta för att förmedla budskap och känslor. Uppträdande hade en bred av representation från geografiska delar av sydväst, liksom ålder, kön och ursprung. Ungdomar fick även möjlighet att visa upp sin konst på väggarna i ungdomens hus som bland annat kom från medlemmar i demokratigruppen, fritidsverksamheten Pilen och Norma. Gbg samt den tidigare demokratigruppen. Norma.gbg hade gjort en utställning som bestod av en film och ett konstverk med en spegel och post-it lappar. Utställningen lyfte upp vilket motstånd unga möta av när man bryter mot normer.