Under demokratidagen 2021 kunde deltagarna ta del av många viktiga berättelser utifrån temat att få vara den du är.

Demokratidagen 2021 - Att få vara den du är


Hur man blir bedömd för vem man är. Hur är det att leva med kränkningar och vara utanför normen? Hur känns det, varför händer det och vilket stöd finns från samhälle och vuxenvärlden? Ingen ska behöva lämnas utanför.

Demokratidagen 2021 var en heldag med möten mellan politiker och ungdomar i stadsområdet Sydväst.

Temat 2021 grundade sig på det som ungdomar själva vill prata om. Som stöd i diskussionerna tog vi avstamp i två stora


Syntolkning: Film med bilder från Demokratidagen 2021 med budskapen: En dag av inspiration, samhällspåverkan och kreativitet. En möjlighet för unga att få sin röst hörd. Viktiga berättelser - du kan göra skillnad.

Bakgrund

Delaktighet, inflytande och kontroll över det egna livet är ett av Göteborgs stads målområden inom arbetet med jämlikt Göteborg. Delaktighet har en stark koppling och är en förutsättning för folkhälsa och definieras enligt FN konventionen som en mänsklig rättighet och barn ska även skyddas mot diskriminering utifrån nationalitet, kön, social tillhörighet.

Den 1 januari 2021 ersatte nya nämnder de tidigare stadsdelsnämnderna i Göteborg och socialnämnd Sydväst skapades. Beslutet om genomförande av demokratidag i den nya förvaltningen togs 2021-02-24 (§ 55, N165-0101/21).
Demokratidagen 2021 genomfärders den 7 december på Frölunda kulturhus.

Deltagare

Alla skolor årskurs 7–9 inom stadsområde Sydväst bjöds in till att medverka. Skolor som nappade på erbjudandet var Community skolan, Drakbergsskolan, Fiskebäcksskolan, Frejaskolan, Frölundaskolan, Kannebäcksskolan, Lindåsskolan, Nygårdsskolan, Prolympia, Påvelundsskolan, Stiftelsen English School Gothenburg, Styrsöskolan och Önneredsskolan.

Tjänstepersoner deltog från socialförvaltningen Sydväst, Grundskoleförvaltningen, Demokrati och medborgarservice samt Arbvux och polisen.

Dagens innehåll

Dagen innehöll två föreläsningar, samt två valbara workshops. Anders Westgerd inledde med en föreläsning om funktionsvariationer, samhällshinder och aktivism. Deltagande politiker hade ombetts att sprida ut sig över de olika workshops. Den andra föreläsaren, Atilla Yoldas, pratade om jämställdhet och i synnerhet destruktiva maskulinitetsnormer, machokultur, våld och rasism.

Det skapades en tillåtande och varm stämning av både deltagare, vuxna och av de seminarieledare som genomförde pass eller föreläsningar. Det fanns en respektfullt lyssnande ton, vilket gjorde att unga vågade föra samtal om saker som kan vara svåra eller känsliga att prata om. Det skapade diskussioner och dialoger. Samtal startades som skulle fortsätta på skolorna med fler elever.

Normdrama med Sara Sivertsson och Shapol Salimi

Syftet var att lyfta normer främst inom machokultur men även andra förtryckande normer som är kopplade till diskrimineringsgrunderna vilka kan påverka förtryck och exkludering. Detta pass genomförs två gånger med cirka 15 deltagare vardera.
Sara och Shapol arbetar som ungdomskonsulenter inom fritid socialförvaltning Sydväst. Seminariet bygger på en metod som är framtaget av Sara Sivertsson och Anders Nilsson från kulturskolan. Verktyget är drama vilket gör det lekfullt och roligt vilket skapar ett lustfyllt sätt att angripa allvarliga ämnen.

Idédialog med Sara Eliasson

Detta pass hölls två gånger. I första workshopspasset deltog 19 ungdomar och 6 vuxna. I andra passet 12 elever och 3 vuxna. Syftet var att ungdomar skulle få chansen att prata med politiker och tjänstepersoner om det som unga tycker är viktigt och även att lyfta specifika idéer och diskutera hur en idé kan bli verklighet. Passen följde struktur med presentationsrunda, lek, diskussion och gemensam avslutning.

Maskulinitetsnormer med Attilla Yoldas

I det här seminariet deltog samtliga närvarande. Det innehöll ingen workshop, men tid för reflektion och dialog under och efter. Seminariet fick stor respons från eleverna hur man pratar om andra och vilket stöd man får som ung att stå emot ett hårt samhällsklimat.

Attilla Yoldas är journalist som föreläser om destruktiva maskulinitetsnormer, jämställdhet, våld och rasism. Föreläsningen utgick ifrån hans egen uppväxt och erfarenhet av psykisk ohälsa samt hamna i sammanhang och fack där man inte känner sig fri att visa sitt verkliga jag. Svårigheten att se vad som är fel och det svåra att bryta sig loss från sammanhang när det finns ett socialt tryck. Det blev en målande bild av hur normerna och språket leder till det psykiska och fysiska våldet stegvis. De normer som råder kan inte bara påverka andra utan drabbar även de som känner sig fast i en föreställning av hur en man ska vara att det leder till psykisk sjukdom och ibland självmord.

Ung Framtid med Vanessa Bojang

Ungframtid är ett demokratiprojekt som feriearbetare under sommaren 2021 drev. Syftet med Ung Framtid är att på olika sätt lyfta fram olika samhällsfrågor som berör ungdomar. Vanessa Bojang, 19 år är drivande i Ung Framtid och ansvarig för samhällsfrågorna. Vanessa höll i workshopen Ung Framtid vars syfte var att inspirera och motivera andra ungdomsinitiativ.

Ungdomarna fick skapa T-shirt och budskap som de ville föra ut. Det handlade till stor del om saker som diskuterats tidigare under dagen som färre prov, mindre läxor, rasism och sexism. Ungdomarna tilläts fritt skapa sitt ”Statement” medan ledarna för workshopen pratade med ungdomarna under processen. Politiker och tjänstepersoner deltog också i de informella samtalen.

Poesi med Sara Garib

Sara Garib publicerade sin första diktsamling 2020 och har även vunnit deltävlingen i Ortens bästa Poet 2018 i Göteborg samt kom på tredje plats i riksfinalen i Stockholm. Sara är en scenpoet och berör ofta ämnen av hur det är att vara människa.

Lärare berättade att flertalet ungdomar speciellt hade sett fram emot mötet och skapandet av poesi tillsammans med Sara Garib.

Sara skapade diskussion om att det kan finns många anledningar till att skapa poesi från att fungera som terapi (bearbeta känslor) till att var en del i en förändring eller bara sätta ord på det man upplever. Poesi är regellöst och kan ha en djupare mening genom metaforer eller väldigt konkret beskriva sin samtid och det man upplever.

Ungdomarna fick höra olika dikter upplästa av olika personer i ”spoken word” för att efter reflektera över vad man kände, vad poeten ville och vilken teknik man använde. Diskussionen gällde även vad poeten försökte förmedla för känsla eller budskap som ibland var politisk och ibland inte.

”Spoken word” är en ordbaserad scenkonst som rör sig i ett gränsland mellan teater, rap, poesi och storytelling.