Demokratidagen 2012 - Yes we can

Ingressen ska sammanfatta det viktigaste i artikeln. Bör inte vara längre än 250-300 tecken (inkl. mellanslag)

Sammanfattning av dagens diskussioner

 • 1. Travel the world

  Ungdomsutbyte/språkresa

  Förslag

  • Att unga som varit med om internationella erfarenheter via språkresor/utbyte etc. får informera på skolor, fritidsgårdar.
  • Mer information riktat till föräldrar.

   Detta har hänt  

  • Unga har spridit erfarenheter på personalmöte Fritid, inför nämnden och på fritidsgårdar.
  • Föräldrar till ungdomar som redan bestämt att de vill åka har fått mer information men det har ej gått ut allmän info till föräldrar.
  • Till följd av demokratidagen blev fler unga intresserade av ungdomsutbyte, under år 2013 har flera grupper varit iväg till länder som Spanien, Rumänien.

  Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se

 • 5. När kommer bussen?

  Kan man påverka buss/båt- och spårvagnstider?

  Förslag

  •  Skapa ljusare hållplatser.
  • Ta ut högre skatt i Göteborgs Stad för att öka kollektivtrafiken.
  • Bättre förbindelser från Fiskebäck
  • Senare båtturer på helgerna

  Uppföljning – har det skett några förändringar under året? Vad ska vi följa upp?

  Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se


 • 8. Söndagsångest

  Hälsa, hur mår man bra? Kan man motverka stress? Hur ser det ut med alkohol och droger I stadsdelen?

  Förslag

  • Fler övervakningskameror (delade meningar inom gruppen)
  • Läktare på idrottsplats i Kastanjeallén.
  • Tillgängliga och trygga skateplatser/cykelramper, för att förhindra langning och liknande aktiviteter.
  • Att göra en dokumentärfilm kopplad till ämnet och visa på skolor.
  • Börja arbeta förebyggande i tidiga åldrar.

  Detta har hänt

  En skategrupp har bildats och lämnat in förslag till nämnden på hur de vill att skateparken ska se ut, var den ska ligga, kostnadsförslag etc. Förslaget på skateparken har bl.a. utvärderats utifrån trygghet (finns det nära kommunikationer, personer som rör sig i området etc.).

   Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se

 • 6. När lamporna slocknat

  Känner du dig trygg i ditt område? Trygga/otrygga platser?

  Förslag

  • Bättre upplysta busshållplatser
  • Fler mötesplatser
  • Fler aktiva vuxna och ungdomsvärdar ute i områdena på kvällstid
  • Ljus i stan – ljusfestival i Västra Göteborg
  • Nattknappen på bussar och andra ställen, när man trycker på knappen kommer någon och håller en sällskap
  • Fler lampor, laga söndriga lampor snabbar
  • Fler lampor på vägen mellan skogspartiet och Tynneredsskolan

  Detta har hänt

  • En trygghetsgrupp har skapats som bl.a. har haft dialogträffar där unga träffat beslutsfattare för att diskutera trygghetsfrågor. Ett samarbete har påbörjats mellan ungdomar från Bergsjön och ungdomar från Västra Göteborg. Ljusarkitekter har bjudits in för att genomföra ljusworkshops i Kastanjeallén.
  • En nattvandringsgrupp har startats upp i området Tynnered.

  Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se

 • 4. Känner du din granne?

  Hur motverka rasism? Samarbete mellan människor från olika områden i den nya stadsdelen?

  Förslag

  • Fler gemensamma arrangemang mellan fritidsgårdar och mellan skolor.
  • Fritidsgårdarna behöver bli bättre på att sprida information om vad som händer på varje gård.
  • Att uppmärksamma positiva händelser i Västra Göteborg genom media
  • Ta fram och sprida mer information om vart man kan vända sig för att påverka.
  • Utbilda personal inom Skola och Fritid för att kunna lotsa ungdomar som vill påverka.

  Detta har hänt

  • Det finns i dagsläget en Ungdomspott, ”Glenns Guldgruva” kallas den, där kan unga söka pengar för olika idéer och projekt. Ju fler ungdomar från hela stadsdelen som projektet gynnar, desto större chans att den går igenom. Detta är ett sätt att skapa mer gemensamma arrangemang.
  • Via hemsidan ungf.se kan man nu skriva till sk. resurspolare, tjänstepersoner för att få mer information om var man kan påverka.
  • 2 ungdomsambassadörer har anställts av Fritid för att informera alla högstadieelever om var man kan påverka.
  • På Nya Medborgarkontoret på Frölunda Torg kommer det finnas ungdomskonsulenter varje onsdag (start 9 okt) mellan kl. 14-18 för att bl.a. informera om påverkansmöjligheter.
  • Ungdomar från Ungdomsforum deltog i Göteborgs-Postens satsning Wazzup. Där fick de prova på att vara journalister för en dag och med egna ord berätta om sådant som pågår i stadsdelen.

    Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se

 • 2. Får jag vara med?

  Hur kan jag som ungdom påverka?

  Förslag

  • Fler rundabordssamtal (som dem på demokratidagarna) mellan unga och beslutsfattare.
  • Vi måste hitta enklare sätt att nå politiker och att unga får sina frågor kopplade till politikerna.
  • Ungdomarna vill få utbildning i hur man till exempel skriver en motion.
  • Att skapa en enad stadsdel där man kan lära känna alla.
  • Att bygga en skatepark i Västra Göteborg.
  • Arrangera LAN på Tynneredsskolan.

  Detta har hänt

  • Under året har Ungdomsforum haft ”dialogträffar” kring t.ex. skate och trygghet mellan unga och beslutsfattare. En dialogträff innebär att unga träffar politiker/tjänstemän för att diskutera något de vill påverka.
  • Hemsidan ungf.se har lanserats där det finns så kallade ”resurspolare” på webben, tjänstemän som ska svara på ungas frågor inom 2 veckor.
  • En skategrupp har bildats och lämnat in förslag till nämnden på hur de vill att skateparken ska se ut, var den ska ligga, kostnadsförslag etc.
  • Se även ämne nr 4, ”Känner du din granne” för mer info om åtgärder för att synliggöra möjligheter för att påverka.

  Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se

 • 9. Jobb

  Hur skaffar man extrajobb/sommarjobb?

  Förslag

  •  Cv workshops på fritidsgårdar
  • Att Stadsdelen sprider information om sommarjobb via sociala medier.
  • Att skapa fler sommarjobb, även för de yngre. (åk 7 och 8)

  Detta har hänt

  En del av sommarjobben 2012 har riktats även till unga åk 8.

    Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se

 • 7. Skolbös

  Skolfrågor, inflytande i skolan mm.

  Förslag

  • Fler filmer i undervisningen eftersom alla lär sig på olika sätt
  • Fler aktiviteter för elever under rasterna
  • Fler rastvakter för att öka tryggheten
  • Mindre klasser för att minska stöket
  • Läxläsning i skolan
  • Viktigt att alla skolor har matråd
  • Viktigt att lärare och matpersonal lyssnar och återkopplar till eleverna, trots att de inte kan få som de vill.
  • Förbättra skolmaten
  • Förbättra stämningen/miljön och sittplatser i bamba
  • Saft någon gång i veckan
  • Mikrovågsugnar i bamba
  • Önskedag i bamba

  Detta har hänt

  Uppföljning – har det skett några förändringar under året? Vad ska vi följa upp?

  Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se

 • 3. Har du tråkigt hemma?

  Fritidsmöjligheter i stadsdelen?  

   Förslag

  • Man behöver information kring vad som finns att göra och var aktiviteten är någonstans.
  • Det behövs fler fritidsgårdar i Västra Göteborg (Tynnered)
  • Mer information om utbildning, SYV ska vara öppet även för 7:or och 8:or.
  • Fritidsgårdarna behövs göras större
  • Fler uteställen utanför fritidsgården
  • Fler gemensamma aktiviteter mellan tjejer och killar på gårdarna.
  • Att oftare besöka andra fritidsgårdar.

  Detta har hänt

  • Ungdomsforums hemsida ungf.se har en händelsekalender som ska samla information kring olika aktiviteter i stadsdelen.
  •   Ungdomspotten, ”Glenns Guldgruva”, uppmuntrar unga att dra igång projekt och aktiviteter såväl inom som utanför fritidsgårdarna. 
  • Önnereds fritidsgård har fått ny replokal, danssal och DJ rum, Påvelunds fritidsgård har fått en ny danslokal och vid Vättnedalsskolan har Fritid öppnat en ny replokal för unga med egen utrustning.
  •   En skategrupp har bildats och lämnat in förslag till nämnden på hur de vill att skateparken ska se ut, var den ska ligga, kostnadsförslag etc.

   Har det skett fler förändringar under året? Vilka? Hur kan vi åstadkomma en så bra uppföljning som möjligt? Skicka gärna kommentarer/frågor till info@ungf.se