Foto: Sharon Raoufi

Vår skola


Montessoriskolan Elyseum är en kommunal grundskola för årskurserna 6-9. Vår verksamhet bygger på Maria Montessoris tankar om det lärande barnet.

Skolan ligger sedan 2015 i renoverade lokaler på Västgötagatan 2, i samma byggnad som de energihistoriska samlingarna, Elyseum, mittemellan Heden och Ullevi.

Elyseum är tillsammans med Johannebergsskolan en av få kommunala skolor i landet med montessoriverksamhet. Vi arbetar enligt Maria Montessoris pedagogik och följer den allmänna läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem. 

Vi erbjuder en kreativ och harmonisk studiemiljö, där estetiska uttrycksformer får stort utrymme. Personalen är välutbildad och har stor bredd i sin kompetens.

Skolan har samarbete med Universeum, Göteborgs Universitet och andra institutioner i staden som kompletterar vår undervisning och skapar ett intresse för alternativa undervisningsmetoder.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Montessoripedagogiken.

Trygghet och trivsel

På Elyseum arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna sig trygga. I skolan ska alla elever känna sig trygga och behandlas med respekt. Vår gemensamma värdegrund utgår från alla människors lika värde. Vi vill ha ett klimat som präglas av öppenhet och demokrati. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och de ska reagera när någon far illa.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du en viktig del av ditt barns skolgång. På Elyseum tror vi att ett kontinuerligt samtal med vårdnadshavarna är en viktig del av elevernas skolgång. Under terminerna informerar lärarna, på olika sätt, om vad som har hänt och vad som är planerat framöver inom undervisningen.

Informationsmöte

Ett par veckor in på höstterminen bjuder skolan in till informationsmöte då vi berättar allmänt om skolan och då du får träffa de som arbetar närmast ditt barn.

Elyseumnytt

En gång per månad skickas Elyseumnytt till skolans vårdnadshavare med information om allt från läsårstider och nationella prov till skolavslutningstider.

Vklass

Det är viktigt att du registrerat rätt adress i Vklass, då detta är informationskanalen skolan använder. 

Delaktighet för elever

Den viktigaste formen för elevdelaktighet och inflytande sker i det dagliga mötet då eleverna tillsammans med sina lärare planerar, genomför och utvärderar sitt lärande.

Men varje klass har även klassråd och rektor deltar på elevrådsmöten cirka en gång per månad. Dessa kompletteras med elevskyddsronder då vi tillsammans ser över otrygga områden och farliga saker på skolan samt många andra viktiga frågor.