Montessoripedagogiken


Verksamheten på Elyseum bygger på Maria Montessoris tankar och pedagogik om hur barnets utveckling och lärande bäst kan främjas.

Intresseperioder

Under olika perioder av sin utveckling är barn speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Från de allra tidigaste intressena för att lära sig äta, gå och tala till intressena för exempelvis läsning, matematik, rymden och världen. Maria Montessori insåg värdet av att ta till vara dessa intresseperioder och att skapa en miljö för att stimulera barnets lärande.

Hjälp att hjälpa sig själv

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är ett motto inom montessori-pedagogiken som syftar till att barnen utvecklas till självständiga individer. I en grupp finns elever med olika mognad och förmågor. Vi lägger därför stor vikt vid personligt lärande och att eleven får fortsätta att följa den röda tråden inom pedagogiken.

Puberteten en känslig period

All undervisning sker utifrån en helhetssyn och syftar till att alla människor ska värna om varandra och sin miljö. Enligt Maria Montessori är puberteten en känslig period då man behöver mycket uppmuntran och stöd. I åldern 12-18 år skapas den sociala identiteten och behovet av att tillhöra en grupp, förstå samhället och se sin framtida roll som vuxen i detta samhälle är stort.

Praktiskt arbete

Maria Montessori ansåg att ungdomarna skulle arbeta praktiskt och aktivt för att få användning för sin kunskap och få utlopp för behovet att låta kroppen arbeta. På Elyseum vill vi därför ge eleverna möjlighet att arbeta med så autentiskt och meningsfullt material som möjligt och att få dem att känna entusiasm inför arbetet. Projekt, ämnesövergripande arbete, studiebesök, att ta del av Universeum, museibesök, kulturutbud och eget skapande är former som passar detta ändamål.

Frihet under ansvar

Eleverna är delaktiga och kan påverka sin skoltid och sitt lärande på flera olika nivåer: genom gemensam lektionsplanering, individuell planering och klassråd.

Det är betydelsefullt att eleverna får uppleva frihet med tydliga gränser. Vi vill att eleverna utvecklas till att bli empatiska, självständigt tänkande, kreativa, sociala individer med god självkänsla och gott självförtroende.

Frihetsbegreppet innebär inte en frihet att göra precis vad man vill. Självständigt arbete innebär att arbeta fokuserat med skolarbete men att få större möjlighet att kunna påverka vilket ämne, i vilken utsträckning, omfattning och med vem man vill arbeta. Ansvaret innefattar att ta med material, planera och fullfölja sitt arbete, sina projekt, hemuppgifter och att följa de kursplaner som finns.

”Att vara fri är inte att göra allt man får lust att göra. Det är att kunna vara verksam utan hjälp”
Maria Montessori

Lärarrollen

En lärares arbete är bland annat att vara lyhörd och uppmärksam på elevens utveckling. Det är mycket viktigt att försöka förstå hur varje elev tänker för att kunna nå just hen. Observationer, samtal, prov, diagnosmaterial är några av de metoder som används för att hjälpa eleven att utveckla sina färdigheter och sitt lärande.

Föräldrarnas roll

En av förutsättningarna för att det ska bli goda kunskapsresultat är att samarbetet mellan hem och skola fungerar smidigt. Vi värdesätter att ni stöttar genom att ta del av information och skolarbete.