Utredning om Asperöskolan


Grundskoleförvaltningen utreder möjligheterna att stänga Asperöskolan till hösten 2024. Eleverna på Asperöskolan F-3 skulle i så fall gå på Brännöskolan F-3. Ärendet är planerat att tas upp i grundskolenämnden den 26 mars. I utredningen förs bland en barnkonsekvensanalys, riskbedömning och dialog med vårdnadshavare och medarbetare.


Varför utreder vi om skolan ska stängas

Grundskoleförvaltningens uppdrag är att ge nuvarande och framtida elever i Göteborgs kommunala grundskolor en undervisning med god kvalitet. Det är utifrån detta som utredningen sker. Det som pågår nu är en utredning av hur eleverna på Asperö ska få sin skolgång tillgodosedd. Det finns inga beslut fattade.

Just nu är Asperöskolan vår minsta skola med 28 elever. Men antalet elever förväntas minska till bara 20 nästa läsår och även i södra skärgården på sikt. På Brännöskolan, som är vår näst minsta skola, går det 38 elever.

Utmaningarna med så få elever på Asperöskolan är att det kan bli svårt att ge dem allt stöd de behöver. Det kan handla om extra hjälp, tillgång till elevhälsa, sociala relationer med jämnåriga. Medarbetare kan också ha svårt att samarbeta och få stöd från varandra, och det kan vara utmanade att hitta vikarier om någon blir sjuk och bibehålla en god kvalitet i undervisningen.

Grundskolenämnden har bestämt ett antal grundläggande principer för hur vi ska organisera våra skolor. Tanken är att skolorna ska ha tillräckligt många elever för att kunna ge bra stöd och utveckla en positiv miljö för lärande. Att skolan och organisationen skapar förutsättningar för att kunna ha olika stödresurser till eleverna och ett tillräckligt stort kollegium av lärare. Dessa volymer ger också rektor möjlighet att på ett flexibelt sätt fördela resurser och kompetens utifrån elevernas behov. Läs mer om skolenhetsutredningen på goteborg.se.

Grundskoleförvaltningens uppdrag är att ge nuvarande och framtida elever i Göteborgs kommunala grundskolor en undervisning med god kvalitet. Det är utifrån detta som utredningen sker. Det är självklart så att en skola och annat utbud betyder mycket för en ort, till exempel för Asperö. Men grundskoleförvaltningen har elevernas skolgång som uppdrag och utgår i allt arbete från detta.

Handlingar

Ärendet har inga handlingar ännu. Utredningen pågår och ett samlat tjänsteutlåtande kommer att bli klart och publiceras ungefär en vecka innan den 26 mars. Nämndhandlingarna hittar du på goteborg.se.

Tidplan

Utredningen initierades av rektor i slutet av januari 2024. Ärendet är planerat att tas upp i grundskolenämnden den 26 mars.


Synpunkter

Har du frågor om förslaget om förändring på Asperöskolan och hur skolan organiseras kan du skicka dina frågor och synpunkter till asperoskolan@grundskola.goteborg.se.  Det är ett sätt att säkerställa att alla får samma information samtidigt är att vi tar in era frågor och skyndsamt besvarar dem på den här sidan. Vi vill uppmuntra er att fortsätta att ställa era frågor här.

Det finns fler möjligheter att lämna synpunkter, dels genom ö-dialogen dels genom synpunktshantering Lämna synpunkter - Göteborgs Stad (goteborg.se) och Göteborgsförslaget - Göteborgs Stad (goteborg.se).

När det gäller utvecklingen av Göteborg Stad finns det även möjlighet att vända sig till politiska företrädare.


Frågor och svar


Om utredningen

 • Varför tar det tid att få svar på våra frågor?

  Vi har haft en ambition att först informera de som är närmast berörda. Ett sätt att säkerställa att alla får samma information samtidigt är att vi tar in era frågor genom asperoskolan@grundskola.goteborg.se och skyndsamt besvarar dem på den här sidan. Vi vill uppmuntra er att fortsätta att ställa era frågor här.

 • Hur får vi information om vad som händer i ärendet?

  Eftersom alla ska ha tillgång till samma information publicerar vi den snarast möjligt här på sidan. Vi har inte alla svar ännu och kan därför inte svara på alla frågor. Vi har respekt för att många är engagerade i frågan och vill ha tydliga och snabba svar. De flesta av era frågor tror vi kommer att besvaras av utredningen när den blir tillgänglig.

 • Vilken dokumentation finns hittills i ärendet och hur kan det komma sig att handlingarna enbart är tillgängliga en vecka innan mötet?

  I nuläget finns ingen dokumentation i ärendet eftersom utredningen pågår. Dokumenten kopplade till ärendet kommer att offentliggöras i samband med att utredningen är klar. Fram till dess är eventuella arbetsmaterial.

  Grundskoleförvaltningen har som arbetsgång att handlingar som ska behandlas av grundskolenämnden ska vara tillgängliga för politiken sju dagar innan och allmänheten fem dagar innan de behandlas på nämndmötet.

 • Vad innehåller utredningen

  Det som utreds är på vilket sätt eleverna som bor på Asperö ska få sin skolgång tillgodosedd ur bland annat följande perspektiv

  • Barnperspektivet
  • Undervisningens kvalitet
  • Tillgång till lärarresurser
  • Tillgång till elevhälsa 
  • Ekonomi
 • Vem är utredare i ärendet?

  Utredningen och tillhörande tjänsteutlåtande genomförs av en handläggare på grundskoleförvaltningen. Utredaren har i uppdrag att ta in information i ärendet från olika perspektiv och intressenter. Detta gör utredaren till exempel med hjälp av dialog med vårdnadshavare, elevhälsan, lärare och andra medarbetare på skolan, sakkunniga inom olika områden på förvaltningen. Utredningen i sin helhet blir offentlig först i samband med att den är klar. Fram till dess är materialet att betrakta som arbetsmaterial.

  Handläggarna har ingen koppling till skolan och utgår från elevernas rätt till undervisning av hög kvalitet. Det är inte skolan eller skolledningen som utreder ärendet.

 • Vilka är sakkunniga i ärendet?

  Sakkunniga är flera olika funktioner utifrån sitt ansvar. Det kan till exempel sakkunniga inom olika områden på förvaltningen så som pedagogik, elevhälsa, fastighet, styrning och ledning med flera. Utredningen i sin helhet blir offentlig först i samband med att den är klar. Fram till dess är materialet att betrakta som arbetsmaterial.

 • Vilka hänsyn tas i frågan till det faktum att utredningsperioden krockar med innevarande års skolval?

  Vi förstår att det känns oroligt och frustrerade. Det är kort varsel men i rådande situation behöver vi se över alternativen för att se till att eleverna får den undervisning som de har rätt till under nästa termin.

 • Vilka remissinstanser är aktuella för ärendet?

  Vi skickar inte våra tjänsteskrivelser på olika remissrundor till andra förvaltningar om det är det som avses.

Dialog med vårdnadshavare och elever

 • Vilka frågor kommer eleverna att ha dialog om och hur går det till?

  Hur det fungerar på Asperöskolan idag? Vad kan vara dåligt eller bra med att byta skola? Hur känner du inför att kanske gå på en större skola?

  Dialogen genomförs för att det är viktigt att barnens perspektiv kommer med i utredningen. Samtalen kommer ledas av en person på grundskoleförvaltningen som arbetar med elevers delaktighet och som har stor vana av att prata med barn. Det kommer göras med stöd av medarbetare på skolan, en trygghet för barnen att någon de har en relation till och känner är med.

 • Eleverna ska ha dialog om Asperöskolan, vilka kommer delta i den dialogen?

  Vi återkommer med vilka som kommer att närvara på dialogen med eleverna.

 • När och på vilket sätt sker samråd med berörda vuxna och barn?

  Vid ett första möte med vårdnadshavare fick de information om den pågående utredningen. Vårdnadshavarna har blivit inbjudna till ett dialogmöte. Då får de möjlighet att ställa frågor och lämna in synpunkter, som kommer att ingå som underlag i utredningen. Även vårdnadshavare på Brännöskolans jar bjudits in till ett möte på Brännöskolan för att kunna ställa frågor och lämna synpunkter. 

  Vårdnadshavare på förskolan Körevägen 15 på Asperö fick information via förskolans rektor den 10 februari. Vårdnadshavare till elever som börjar skolan hösten 2024 har bjudits in till ett dialogmötet tillsammans med övriga vårdnadshavare på skolan.

  På Ö-dialogen den 22 februari kommer det att finnas möjlighet till dialog om skolgången för eleverna på Asperöskolan.

Södra skärgården

 • När och på vilka sätt sker samråd med övriga på ön?

  Grundskoleförvaltningens uppdrag är att ge nuvarande och framtida elever i Göteborgs kommunala grundskolor en undervisning med god kvalitet. Det är med utgångspunkt i detta som vi genomför utredningen. Det är självklart så att skolan och annat utbud betyder mycket för en Asperö. Grundskoleförvaltningen har elevernas skolgång som uppdrag och utgår i utredningsarbetet från detta.

  På Ö-dialogen den 22 februari kommer det att finnas möjlighet till dialog om skolgången för eleverna på Asperöskolan.

 • På vilka sätt vägs de omgivande faktorerna och förslagets påverkan på övriga samhällsfunktioner in?

  Grundskoleförvaltningens uppdrag är att ge nuvarande och framtida elever i Göteborgs kommunala grundskolor en undervisning med god kvalitet. Det är utifrån detta som utredningen sker. Det är självklart så att en skola och annat utbud betyder mycket för en ort, till exempel för Asperö. Men grundskoleförvaltningen har elevernas skolgång som uppdrag och utgår i allt arbete från detta.

  Det finns möjligheter att lämna synpunkter, dels genom ö-dialogen dels genom synpunkthantering Lämna synpunkter - Göteborgs Stad (goteborg.se) och Göteborgsförslaget - Göteborgs Stad (goteborg.se).

  När det gäller utvecklingen av Göteborg Stad finns det även möjlighet att vända sig till politiska företrädare.